ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bungle

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bungle-, *bungle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bungle(n) พลาด, See also: งุ่มง่าม, เสียที, Syn. error, Ant. correctness
bungler(n) ผู้ที่ทำเสียหาย, Syn. botcher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bungle(บัง'เกิล) vt. ทำอย่างงุ่มง่าม,ทำอย่างลวก. vt. ทำอย่างเลว. n. งานเลว,งานลวก,งานหยาบ, See also: bungler n. ดูbungle

English-Thai: Nontri Dictionary
bungle(n) ความซุ่มซ่าม,การทำพลาด,การทำห้าแต้ม
bungle(vt) ซุ่มซ่าม,ทำพลาด,ทำห้าแต้ม,ทำลวกๆ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลุ่มพล่าม(v) bungle, See also: be rash, be hasty, be reckless, Syn. ยุ่มย่าม, ซุ่มซ่าม, Example: เรือดมันไม่ซุ่มซ่ามวิ่งออกมานอกผ้าให้เราจับได้ง่ายๆ หรอก, Thai Definition: กิริยาที่กระทำไปโดยไม่ใช้ความระมัดระวังหรือไม่ถูกกาลเทศะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อผิดพลาด[khøphitphlāt] (n) EN: error ; mistake ; blunder ; failing ; bungle  FR: erreur [f] ; bévue [f]
ผิด ๆ พลาด ๆ[phit-phit phlāt-phlāt] (v, exp) EN: do sth badly ; mess sth up ; keep making mistakes ; bungle

CMU English Pronouncing Dictionary
BUNGLED B AH1 NG G AH0 L D
BUNGLER B AH1 NG G L ER0
BUNGLERS B AH1 NG G L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bungle (v) bˈʌŋgl (b uh1 ng g l)
bungled (v) bˈʌŋgld (b uh1 ng g l d)
bungler (n) bˈʌŋglər (b uh1 ng g l @ r)
bungles (v) bˈʌŋglz (b uh1 ng g l z)
bunglers (n) bˈʌŋgləz (b uh1 ng g l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょんぼ[chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
どじを踏む[どじをふむ, dojiwofumu] (exp,v5m) to bungle; to make a blunder [Add to Longdo]
へぼ[hebo] (adj-na,n) (See 下手・へた,平凡) bungler; greenhorn; clumsy; poor hand [Add to Longdo]
へま[hema] (adj-na,n) blunder; bungle; gaffe [Add to Longdo]
まずる[mazuru] (v5r) (See まずい) to bungle; to make things awkward [Add to Longdo]
ドジ;どじ[doji ; doji] (adj-na,n) blunder; bungle; clumsiness [Add to Longdo]
ドジる;どじる[doji ru ; dojiru] (v5r) (See ドジ) to fail; to mess up; to bungle; to screw the pooch [Add to Longdo]
遣り損じる[やりそんじる, yarisonjiru] (v1,vt) (1) (See 遣り損なう,遣り損ずる・1) to botch; to bungle; to fail; (2) (See 遣り損ずる・2) to drive badly (e.g. a car) [Add to Longdo]
遣り損ずる[やりそんずる, yarisonzuru] (vz,vt) (1) (See 遣り損なう) to botch; to bungle; to fail; (2) to drive badly (e.g. a car) [Add to Longdo]
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bungle
   n 1: an embarrassing mistake [syn: {blunder}, {blooper},
      {bloomer}, {bungle}, {pratfall}, {foul-up}, {fuckup},
      {flub}, {botch}, {boner}, {boo-boo}]
   v 1: make a mess of, destroy or ruin; "I botched the dinner and
      we had to eat out"; "the pianist screwed up the difficult
      passage in the second movement" [syn: {botch}, {bodge},
      {bumble}, {fumble}, {botch up}, {muff}, {blow}, {flub},
      {screw up}, {ball up}, {spoil}, {muck up}, {bungle},
      {fluff}, {bollix}, {bollix up}, {bollocks}, {bollocks up},
      {bobble}, {mishandle}, {louse up}, {foul up}, {mess up},
      {fuck up}]
   2: spoil by behaving clumsily or foolishly; "I bungled it!"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top