ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bunch

B AH1 N CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bunch-, *bunch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bunch(vt) มัด
bunch(vt) จับกันเป็นก้อน, See also: รวมกันเป็นกลุ่ม, Syn. group, Ant. divide
bunch(n) กลุ่ม, See also: ดง, พวง, รวง, เครือ
bunch(n) หมู่คน, See also: พวก, กลุ่ม, Syn. group, Ant. individual
bunchy(adj) เป็นพวง, See also: ช่อ, เครือ
bunch up(phrv) ทำให้เบียดกันแน่น, See also: ทำให้แน่น, ทำให้แออัด, กำแน่น
bunches of fives(sl) หมัด, See also: กำปั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bunch(บันชฺ) {bunched,bunching,bunches} n. กลุ่ม,ช่อ,พวง,เครือ,พวก,ก้อน,ปุ่ม,รังแร่เล็ก vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม,มัดเป็นกลุ่ม,ร้อยเป็นพวง,มัดเป็นช่อ,รวมเป็นกอง, Syn. cluster
bunchbacked(บันชฺ'แบคดฺ) adj. หลังคร่อม
bunchy(บัน'ชี) adj. เป็นช่อ ๆ ,เป็นพวง,เป็นกลุ่ม,ซึ่งยื่นออกมา, See also: bunchiness n. ดูbunchy
honeybunchn. ที่รัก,น้ำผึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bunch(n) พวง,กลุ่ม,ช่อ,เครือ(กล้วย),ก้อน,ปุ่ม
bunch(vi, vt) มัด,รวบ,รวมกัน,ร้อยเป็นพวง,จับเป็นก้อน,โป่ง,พอง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bunchA bunch of people thrust their way toward the rear exit.
bunchAll you do is string together a bunch of farfetched ideas. I can't understand a word of it.
bunchAnd he pointed to a bunch of high grass.
bunchEvery one of us who ridiculed his business plan as a bunch of hokum should be embarrassed we did.
bunchGrapes grow in bunches.
bunchHe came bearing a large bunch of flowers.
bunchI bought three apples and two bunches of grapes for dessert at the market.
bunchI gave a bunch of roses to her in return for her hospitality.
bunchI hear you Irish are a bunch of drinkin' fools?
bunchKen told me he got 95 on the math exam, but that's a bunch of baloney.
bunchThe young man saved the girl from a bunch of hoodlums.
bunchThree boys climbed the trees like a bunch of monkeys.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครือ(n) bunch of bananas, Example: ฉันตัดกล้วยโดยใช้พร้าฟันต้นให้ใกล้ระดับเครือห่างจากพื้นมาก, Count Unit: เครือ, Thai Definition: งวงที่มีหวีกล้วยติดยู่
เครือเถา(n) bunch of vine, See also: cluster of vine, Syn. เถาวัลย์, Example: ไม้ไผ่ผ่าซีกที่ผูกเรียงกันด้วยหวายหรือเชือกเครือเถาเรียกว่า เรือก, Count Unit: ต้น, Thai Definition: พรรณไม้เลื้อย, ไม้เถาวัลย์, ไม้เลื้อย
ปอย(n) tuft, See also: bunch, a lock of hair, wisp, Syn. กระจุก, Example: ทรงผมยอดนิยมของคุณผู้ชายยุคก่อนจะต้องมีผมปอยหนึ่งตกหน้าผาก, Count Unit: ปอย, กระจุก, Thai Definition: กลุ่มก้อนหรือกระจุกเล็กๆ ของสิ่งที่เป็นเส้น เป็นฝอยอย่างเส้นด้าย หญ้า ผม หรือขนเช่น ขนนก ผม เป็นต้น
พวง(clas) bunch, See also: string, cluster, Syn. กลุ่ม, ช่อ, Example: ธเนศซื้อพวงมาลัย 2 พวง แขวนหน้ารถ, Thai Definition: สิ่งที่ห้อยย้อยลงมา
พวงกุญแจ(n) key ring, See also: bunch of keys, Example: สมัยก่อนผู้หญิงไทยนิยมเหน็บพวงกุญแจพวงโตไว้กับเข็มขัดคาดเอว, Count Unit: พะวง, Thai Definition: ลูกกุญแจที่ร้อยรวมกันเป็นวง
พัว(adj) clustered, See also: bunched, Thai Definition: เป็นพวง
มัด(clas) bundle, See also: bunch, package, parcel, faggot, truss, sheaf, Example: เขาหิ้วไม้ไผ่ได้ถึงเที่ยวละ 7 มัด น้อยคนที่จะทำได้อย่างเขา, Thai Definition: ลักษณนามเรียกของบางอย่างที่ผูกรัดเข้าด้วยกัน เช่น ฟืน 2 มัด
มกุล(n) cluster, See also: bunch, group, Syn. กลุ่ม, พะวง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กำ(clas) handful, See also: bunch, wisp, bundle, Example: ดอกไม้ 3 กำใหญ่ๆ ถูกนำมาจัดเป็นช่ออย่างงดงาม, Thai Definition: ลักษณนามเรียกดอกไม้ ผักหรือหญ้าที่มัดไว้
ขมวด(clas) bundle, See also: bunch, wisp, Example: คุณยายซื้อหัวหอมมา 2 ขมวดจากตลาด, Thai Definition: ลักษณนามเรียกของที่ขมวดอย่างนั้น เช่น หัวหอม 4 ขมวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อ[chø] (n) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; corsage  FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
ช่อ[chø] (n) EN: [classifier : bunches of flowers]  FR: [classificateur : bouquets de fleurs]
จุก[juk] (n) EN: bunch ; turf
กำ[kam] (n) EN: [classif. : handful ; bunch ; wisp ; bundle]
เครือกล้วย[khreūa klūay] (n, exp) EN: bunch of bananas
เครือเถา[khreūathao] (n) EN: bunch of vine
กระจุก[krajuk] (n) EN: tuft ; cluster ; clump ; bunch ; pinch  FR: écheveau [m] ; touffe [f] ; grappe [f] ; botte [f] ; groupe [m] ; amas [m]
มัด[mat] (n) EN: [classifier : bundles ; bunches ; packages ; parcels ; faggots ; truss ; sheaves]  FR: [classificateur : liasses, fagots, bouquets, bottes, gerbes ...]
พัว[phūa] (adj) EN: clustered ; bunched
พวง[phūang] (n) EN: cluster ; bunch ;   FR: grappe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUNCH B AH1 N CH
BUNCHE B AH1 N CH
BUNCHY B AH1 N CH IY0
BUNCHED B AH1 N CH T
BUNCHES B AH1 N CH AH0 Z
BUNCHES B AH1 N CH IH0 Z
BUNCHING B AH1 N CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bunch (v) bˈʌntʃ (b uh1 n ch)
bunched (v) bˈʌntʃt (b uh1 n ch t)
bunches (v) bˈʌntʃɪz (b uh1 n ch i z)
bunching (v) bˈʌntʃɪŋ (b uh1 n ch i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘟噜[dū lu, ㄉㄨ ㄌㄨ˙, / ] bunch; cluster; classifier for bunched objects; to hang down in a bunch; to droop, #86,558 [Add to Longdo]
穴播[xué bō, ㄒㄩㄝˊ ㄅㄛ, ] bunch planting, #109,359 [Add to Longdo]
花簇[huā cù, ㄏㄨㄚ ㄘㄨˋ, ] bunch of flowers; bouquet, #123,959 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bündel {n}; Bund {m}; Strauß {m} | Bündel {pl}bunch | bunches [Add to Longdo]
Schlüsselbund {m} | Schlüsselbunde {pl}bunch of keys | bunches of keys [Add to Longdo]
Traube {f} | Trauben {pl}bunch of grapes | bunches of grapes; grapes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チモール文鳥[チモールぶんちょう, chimo-ru bunchou] (n) Timor dusky sparrow (Lonchura fuscata, Padda fuscata) [Add to Longdo]
一括め[ひとくるめ, hitokurume] (n) one bunch; one bundle; one lot [Add to Longdo]
一纏;一纏め[ひとまとめ, hitomatome] (n) bundle; pack; bunch [Add to Longdo]
一纏まり;一まとまり[ひとまとまり, hitomatomari] (n) (See 一纏) (a) bunch; (a) bundle [Add to Longdo]
一把[いちわ, ichiwa] (n) bundle; bunch [Add to Longdo]
一房[ひとふさ, hitofusa] (n) (See 房・ふさ・2,房・ふさ・3) bunch (of grapes); section (of an orange) [Add to Longdo]
花束[はなたば, hanataba] (n) bunch of flowers; bouquet; (P) [Add to Longdo]
花房[はなぶさ, hanabusa] (n) bunch of flowers [Add to Longdo]
鍵束[かぎたば, kagitaba] (n) bunch of keys [Add to Longdo]
自分中心[じぶんちゅうしん, jibunchuushin] (adj-no) self-centered; stuck on oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bunch
   n 1: a grouping of a number of similar things; "a bunch of
      trees"; "a cluster of admirers" [syn: {bunch}, {clump},
      {cluster}, {clustering}]
   2: an informal body of friends; "he still hangs out with the
     same crowd" [syn: {crowd}, {crew}, {gang}, {bunch}]
   3: any collection in its entirety; "she bought the whole
     caboodle" [syn: {bunch}, {lot}, {caboodle}]
   v 1: form into a bunch; "The frightened children bunched
      together in the corner of the classroom" [syn: {bunch
      together}, {bunch}, {bunch up}]
   2: gather or cause to gather into a cluster; "She bunched her
     fingers into a fist" [syn: {bunch}, {bunch up}, {bundle},
     {cluster}, {clump}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top