ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bulge

B AH1 L JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulge-, *bulge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulge(vi) นูน, See also: โปง, พอง, ตุง, ปูน
bulge(n) ส่วนที่นูน, See also: ส่วนที่พอง, ส่วนที่โปน, Syn. bump
bulge out(phrv) โป่ง, See also: พองออก, พอง, ป่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulge(บัลจฺ) v. นูน,โปน,พอง,ถลน,เพิ่มขึ้น n. ส่วนที่นูน

English-Thai: Nontri Dictionary
bulge(n) รอยนูน,รอยโป่ง,รอยโปน
bulge(vi) โป่ง,พอง,โปน,โน,ถลน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulgeลักษณะบัลจ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bulgeBill is really fighting the battle of the bulge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โน(v) swell out, See also: bulge, protrude, Syn. ปูด, นูน, บวม, Example: หัวผมโนเพราะถูกเมียตี, Thai Definition: นูนขึ้นเพราะถูกกระทบกระแทกเป็นต้น (มักใช้แก่หัวหรือหน้า) เช่น หัวโน หน้าโน
ป่อง(adj) bulge, See also: swell, Example: แกยกมือกุมหน้าผากป่องๆ พร้อมส่ายไปมา, Thai Definition: ตุงเป็นกระพุ้งออกมา
พลุ้ย(v) stick out, See also: bulge, be embonpoint, Syn. ยุ้ย, Example: เขาอ้วนจนท้องพลุ้ยออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน, Thai Definition: ยื่นออกมา
ลูกหนู(n) biceps, See also: bulge of a muscle, Thai Definition: ส่วนที่นูนขึ้นบนกล้ามเนื้อเวลาเอามือดึงหรือฟันที่แขน
ต่อม(n) protuberance, See also: bulge, blister, swelling, bump, Syn. ตุ่ม, Thai Definition: เม็ดตุ่มที่ขึ้นตามตัว
ต่อม(n) protuberance, See also: bulge, blister, swelling, bump, Syn. ตุ่ม, Thai Definition: เม็ดตุ่มที่ขึ้นตามตัว
ตุง(v) bulge (out), See also: swell, distend, Ant. บุ๋ม, Example: เขาใส่เงินในกระเป๋ากางเกงมากเกินไปจนกระเป๋าตุงไปหมดแล้ว, Thai Definition: เป็นกระพุ้งยื่นออกมา, นูนออกมา
ตุ่ย(v) bulge, See also: be puffy, swell, Syn. โป่ง, พอง, นูน, ตุง, โปน, โน, Example: เด็กชอบอมข้าวจนแก้มตุ่ย, Thai Definition: ลักษณะที่บางสิ่งบางอย่างดันให้นูนโป่งออกมา
ถลน(v) protrude, See also: bulge, pop out, be forced out from an orifice, stick out, Example: ทุกครั้งที่พูด ลุงคนนี้จะถลนลูกตามองข้ามกรอบแว่นจ้องนิ่งเหมือนเล็งปืนไปยังใบหน้าคู่สนทนา, Thai Definition: ทะเล้นออก, ปลิ้นออก มักใช้กับตา หมายถึงตาที่แสดงความโกรธ
เจ่อ(v) swell, See also: bulge, protrude, be swollen, Example: เขาโดนต่อยจนปากเจ่อไป 3 วัน, Thai Definition: อาการที่ปากบวมยื่นออกมาหรือมีลักษณะเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่ง[beng] (v) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of  FR: gonfler ; grossir ; bomber
ฟู[fū] (v) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven  FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
โน[nō] (v) EN: swell out ; bulge ; protrude  FR: enfler ; gonfler
โปน[pōn] (v) EN: protrude ; stick out ; bulge out ; sweel  FR: saillir ; dépasser
ป่อง[pǿng] (v) EN: bulge (out) ; protrude ; be protruding ; be bulging out
เต่ง[teng] (v) EN: swell ; bulge
ติ่ง[ting] (n) EN: protrusion ; excrescence ; appendix ; projection ; outgrowth ; protuberance ; bulge ; lump ; wart  FR: excroissance [f] ; protubérance [f] ; appendice [m] ; verrue [m]
ยื่น[yeūn] (v) EN: jut out ; protrude ; bulge ; stick out ; project ; poke out ; poke into ; poke up  FR: avancer ; dépasser ; saillir ; sortir de

CMU English Pronouncing Dictionary
BULGE B AH1 L JH
BULGED B AH1 L JH D
BULGER B AH1 L G ER0
BULGES B AH1 L JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bulge (v) bˈʌlʤ (b uh1 l jh)
bulged (v) bˈʌlʤd (b uh1 l jh d)
bulges (v) bˈʌlʤɪz (b uh1 l jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胀起[zhàng qǐ, ㄓㄤˋ ㄑㄧˇ, / ] bulge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reifenbreite {f} unter Lastbulge width; deflected width of tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もっこり[mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets [Add to Longdo]
バルジ[baruji] (n) bulge [Add to Longdo]
バルジの戦い[バルジのたたかい, baruji notatakai] (n) Battle of the Bulge (1944-1945) [Add to Longdo]
金平糖(ateji);金米糖(ateji)[こんぺいとう;コンペイトー;コンペートー, konpeitou ; konpeito-; konpe-to-] (n) small coloured sugar candy covered in bulges (por [Add to Longdo]
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s,vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P) [Add to Longdo]
盛り上がり(P);盛りあがり[もりあがり, moriagari] (n) (1) climax; uprush; (2) bulge; (P) [Add to Longdo]
盛り上がる(P);盛りあがる;盛り上る;盛上がる;盛上る[もりあがる, moriagaru] (v5r,vi) (1) to swell; to rise; to bulge; to be piled up; (2) to rouse; to get excited; (P) [Add to Longdo]
膨らます[ふくらます, fukuramasu] (v5s,vt) to swell; to expand; to inflate; to bulge; (P) [Add to Longdo]
膨らみ;脹らみ[ふくらみ, fukurami] (n) swelling; bulge; puff [Add to Longdo]
膨れる(P);脹れる[ふくれる, fukureru] (v1,vi) (1) to swell (out); to expand; to be inflated; to distend; to bulge; (2) to get cross; to get sulky; to pout; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bulge
   n 1: something that bulges out or is protuberant or projects
      from its surroundings; "the gun in his pocket made an
      obvious bulge"; "the hump of a camel"; "he stood on the
      rocky prominence"; "the occipital protuberance was well
      developed"; "the bony excrescence between its horns" [syn:
      {bulge}, {bump}, {hump}, {swelling}, {gibbosity},
      {gibbousness}, {jut}, {prominence}, {protuberance},
      {protrusion}, {extrusion}, {excrescence}]
   v 1: swell or protrude outwards; "His stomach bulged after the
      huge meal" [syn: {bulge}, {pouch}, {protrude}]
   2: bulge out; form a bulge outward, or be so full as to appear
     to bulge [syn: {bulge}, {bag}]
   3: bulge outward; "His eyes popped" [syn: {start}, {protrude},
     {pop}, {pop out}, {bulge}, {bulge out}, {bug out}, {come
     out}]
   4: cause to bulge or swell outwards [syn: {bulge}, {bulk}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top