ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

build up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -build up-, *build up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
build up(phrv) ปลูกสร้างให้ใหญ่ขึ้น
build up(phrv) เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง, See also: ก่อตัวขึ้น
build up(phrv) ออมเงินมากขึ้น
build up(phrv) (รถยนต์)หนาแน่น (การจราจร), See also: ออกัน, รวมตัวกัน
build up(phrv) ถูกเติมด้วยสิ่งปลูกสร้างหรืออาคาร, Syn. build over
build up(phrv) ยกย่อง (มักเกินจริง), See also: ชมเชย
build upon(phrv) ปลูกสร้างเพิ่ม, Syn. build on
build upon(phrv) สร้างบน (ด้านบนของบางสิ่ง), Syn. build on
build upon(phrv) มั่นใจในการทำบางสิ่ง, See also: อาศัย, พึ่งพา, Syn. depend on
build upon(phrv) ตั้งอยู่บน, See also: ยึดบางสิ่งเป็นพื้นฐาน, Syn. build on

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
build up(vt) วาดฝัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
build upBuild up your body while young.
build upFirst you have to build up your vocabulary.
build upI think I have a lot of plaque build up.
build upI want to build up my vocabulary.
build upReading helps you build up your vocabulary.
build upThe new president wants to build up the army.
build upThe specialist predicts international tension will build up.
build upTo begin with, you must build up your body.
build upTry to build up your strength.
build upYou must build up your courage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สร้างความสัมพันธ์(v) build up friendship, See also: make friends with, Syn. ผูกมิตร, Ant. สร้างความแตกแยก, Example: เราควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะ
ตั้งตัว(v) make one's way (/fortune), See also: build up a fortune (/name), get on (/rise) in the world, establish oneself, Syn. ตั้งฐานะ, ตั้งหลักฐาน, สร้างเนื้อสร้างตัว, Ant. สิ้นเนื้อประดาตัว, Example: เขาเป็นชายหนุ่มที่สามารถตั้งตัวได้ตั้งแต่อายุยังน้อย
ตั้งหลัก(v) establish oneself, See also: build up one's status, Syn. ตั้งตัว, สร้างฐานะ, สร้างตัว, Example: การขายสินค้าที่ระลึกทำให้ชาวบ้านตั้งหลักสามารถนำเงินไปปลดเปลื้องหนี้สินได้
ตั้งหลัก(v) establish oneself, See also: build up one's status, Syn. ตั้งตัว, สร้างฐานะ, สร้างตัว, Example: การขายสินค้าที่ระลึกทำให้ชาวบ้านตั้งหลักสามารถนำเงินไปปลดเปลื้องหนี้สินได้
ก่อร่างสร้างตัว(v) build up a fortune, See also: make's one way, Syn. สร้างตัว, Example: หมู่บ้านนี้ดูอุดมสมบูรณ์เพราะคนที่นี่ร่วมมือร่วมแรงกันก่อร้างสร้างตัวจนเป็นปึกแผ่น, Thai Definition: ตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นหลักฐาน
สร้างตัว(v) build up a fortune, See also: make's one way, get married and carve out, Syn. ก่อร่างสร้างตัว, สร้างเนื้อสร้างตัว, สร้างฐานะ, Example: อิทธิพลของดวงงชะตาบ่งชัดว่า ชายราศีมังกรจะได้ดี และสร้างตัวได้เอง, Thai Definition: สร้างฐานะให้มีหลักฐานมั่นคง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สร้างชื่อเสียงของบริษัท[sāng cheūsīeng khøng børisat] (v, exp) EN: build up company's reputation
สร้างตัว[sāng tūa] (v, exp) EN: earn one's own ; build up a fortune ; make's one way  FR: se construire soi-même ; tracer sa propre route
ตั้งหลัก[tang-lak] (v) EN: establish oneself ; build up one's status
ทำหนี้[tham nī] (v, exp) EN: build up debts ; go into debt  FR: s'endetter ; faire des dettes ; contracter des dettes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
造就[zào jiù, ㄗㄠˋ ㄐㄧㄡˋ, ] build up, #8,092 [Add to Longdo]
白手起家[bái shǒu qǐ jiā, ㄅㄞˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧˇ ㄐㄧㄚ, ] build up from nothing; start from scratch, #35,197 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
為す(P);成す(P);生す[なす, nasu] (v5s,vt) (1) (esp. 成す) to build up; to establish; (2) (esp. 成す) to form; to become (a state); (3) to accomplish; to achieve; to succeed in; (4) to change into; (5) (esp. 為す) to do; to perform; (aux-v) (6) (arch) to intend to; to attempt; to try; (7) (arch) (esp. 生す) to have a child; (P) [Add to Longdo]
音物;引物[いんもつ(音物);いんぶつ, inmotsu ( oto mono ); inbutsu] (n) present (to build up a "friendship" with someone); bribe [Add to Longdo]
仮説を立てる[かせつをたてる, kasetsuwotateru] (exp,v1) to build up a hypothesis [Add to Longdo]
形作る;形づくる;形造る;容作る[かたちづくる, katachidukuru] (v5r,vi) to form; to shape; to make; to mold; to mould; to build up [Add to Longdo]
作り上げる(P);造り上げる[つくりあげる, tsukuriageru] (v1,vt) to make up; to fabricate; to build up; to complete; to construct; (P) [Add to Longdo]
作り立てる[つくりたてる, tsukuritateru] (v1,vt) to adorn; to decorate; to dress up; to build up [Add to Longdo]
知識を蓄える[ちしきをたくわえる, chishikiwotakuwaeru] (exp,v1) to gain knowledge; to build up one's knowledge [Add to Longdo]
築き上げる[きずきあげる, kizukiageru] (v1,vt) to build up; to establish (one's reputation); (P) [Add to Longdo]
立ち上がり(P);立ち上り;立上り[たちあがり, tachiagari] (n) (1) start; beginning; build up; (2) how well a pitcher pitches at the start of the game (baseball); (P) [Add to Longdo]
力をつける;力を付ける[ちからをつける, chikarawotsukeru] (exp,v1) (1) to build up one's strength; to get stronger; (2) to give (someone) strength; to cheer (someone) up; to encourage (someone) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 build up
   v 1: enlarge, develop, or increase by degrees or in stages;
      "build up your savings"
   2: form or accumulate steadily; "Resistance to the manager's
     plan built up quickly"; "Pressure is building up at the
     Indian-Pakistani border" [syn: {build up}, {work up},
     {build}, {progress}]
   3: prepare oneself for a military confrontation; "The U.S. is
     girding for a conflict in the Middle East"; "troops are
     building up on the Iraqi border" [syn: {arm}, {build up},
     {fortify}, {gird}] [ant: {demilitarise}, {demilitarize},
     {disarm}]
   4: bolster or strengthen; "We worked up courage"; "build up
     confidence"; "ramp up security in the airports" [syn: {build
     up}, {work up}, {build}, {ramp up}]
   5: change the use of and make available or usable; "develop
     land"; "The country developed its natural resources"; "The
     remote areas of the country were gradually built up" [syn:
     {build up}, {develop}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top