ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brute

B R UW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brute-, *brute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brute(n) สัตว์ป่า, See also: สัตว์เดรัจฉาน, มนุษย์ที่ดุร้ายเยี่ยงสัตว์ป่า, Syn. beast
brute(adj) ลักษณะของสัตว์ป่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brute(บรุท) {bruted,bruting,brutes} n. สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,คนที่มีใจโหดเหี้ยมอย่างสัตว์,ลักษณะของสัตว์. adj. ไม่ใช่คน,เป็นสัตว์,ไร้เหตุผล,เป็นลักษณะของสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ vt. (เพชร) ตัดเพชร, See also: bruteness n. ดูbrute brutify vt., vi. กระทำกา
brute forceเอาแต่แรงหมายถึง การออกแรงทำงานบางอย่างโดยไม่มีการคำนึงถึงรูปแบบ ความงดงาม หรือความสุนทรีย์ใด ๆ เลย
imbrute(อิมบรูท') vt.,vi. ทำให้ลดต่ำ,ลดต่ำทำให้เสื่อมทราม,ทารุณ

English-Thai: Nontri Dictionary
brute(adj) ดุร้าย,เหี้ยมโหด,เหมือนสัตว์ร้าย
brute(n) สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,สัตว์ร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bruteHe is a brute to his children.
bruteMen differ from brutes in that they can think and speak.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์เดรัจฉาน(n) beast, See also: brute, animal, Syn. สัตว์ชั้นต่ำ, Ant. สัตว์ประเสริฐ, สัตว์ชั้นสูง, Example: ความสำคัญของเพศแม่มีมาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนถึงคน
เดรัจฉาน(n) beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดียรัจฉาน, สัตว์เดรัจฉาน, Example: สัตว์เดรัจฉานไม่มีความนึกคิด, Thai Definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่น หมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)
เดียรัจฉาน(n) beast, See also: brute, Syn. ดิรัจฉาน, เดรัจฉาน, Example: เขาถูกคนใจสัตว์ทำร้ายร่างกายเยี่ยงสัตว์เดียรัจฉาน, Thai Definition: สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย (มักใช้เป็นคำด่า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดรัจฉาน[dēratchān] (n) EN: beast ; brute
กุ๊ย[kui] (n) EN: ruffian ; bully ; scoundrel  FR: scélérat [m] ; vaurien [m] ; brute [f] ; canaille [f] ; gredin [m] ; crapule [f] ; fripouille [f]
สัตว์[sat] (n) EN: animal ; beast ; organism ; living thing ; brute  FR: animal [m] ; bête [f]
สัตว์เดรัจฉาน[sat dēratchān] (n) EN: beast ; brute ; animal  FR: bête [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUTE B R UW1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brute (n) brˈuːt (b r uu1 t)
brutes (n) brˈuːts (b r uu1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蛮力[mán lì, ㄇㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] brute force [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brutei {n}hatching egg [Add to Longdo]
Unmensch {m} | Unmenschen {pl}brute | brutes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルートフォース攻撃[ブルートフォースこうげき, buru-tofo-su kougeki] (n) {comp} brute force attack [Add to Longdo]
鬼畜[きちく, kichiku] (n) brute [Add to Longdo]
[けもの(P);けだもの(P);じゅう, kemono (P); kedamono (P); juu] (n) beast; brute; (P) [Add to Longdo]
小勇[しょうゆう, shouyuu] (n) brute courage [Add to Longdo]
人でなし;人で無し[ひとでなし, hitodenashi] (adj-na,n) brute; miscreant; ungrateful fellow [Add to Longdo]
人非人[にんぴにん, ninpinin] (n) (See 人でなし) brute of a man [Add to Longdo]
畜生[ちくしょう(P);ちきしょう, chikushou (P); chikishou] (n) (1) beast (i.e. any animal other than man); (2) {Buddh} (See 畜生道) person reborn into the animal realm; (3) brute (i.e. a contemptible human being); (int) (4) son of a bitch; for Christ's sake; damn it; (P) [Add to Longdo]
蛮骨[ばんこつ, bankotsu] (n) brute courage; recklessness [Add to Longdo]
蛮勇[ばんゆう, banyuu] (n) foolhardiness; recklessness; savage valour; savage valor; brute courage; (P) [Add to Longdo]
蛮力[ばんりょく, banryoku] (n) brute force [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brute
   adj 1: resembling a beast; showing lack of human sensibility;
       "beastly desires"; "a bestial nature"; "brute force"; "a
       dull and brutish man"; "bestial treatment of prisoners"
       [syn: {beastly}, {bestial}, {brute(a)}, {brutish},
       {brutal}]
   n 1: a cruelly rapacious person [syn: {beast}, {wolf}, {savage},
      {brute}, {wildcat}]
   2: a living organism characterized by voluntary movement [syn:
     {animal}, {animate being}, {beast}, {brute}, {creature},
     {fauna}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top