ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brush up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brush up-, *brush up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brush up(phrv) แปรงขึ้น
brush up(phrv) (ศึกษา)ปรับปรุง, Syn. polish up, rub up
brush up against(phrv) พบโดยบังเอิญ (มักเป็นการพบกับความยุ่งยาก), See also: พบโดยไม่คาดคิด, Syn. rub against, rub up against

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now try your best to stay calm Brush up your Sunday Salaamเอาละ สงบใจไว้ ทำความสะอาดวันอาทิตย์ของเจ้าเสียใหม่ ซาลาม Aladdin (1992)
Two, three, four, one Brush up your ankles.สอง สาม สี่ หนึ่ง ปัดข้อเท้า Innocent Steps (2005)
Brush up on your history.Brush up on your history. Night at the Museum (2006)
If you want us to go out with you, brush up on your fashion sense.ฉันภูมิใจในโฮสต์คลับ Ouran High School Host Club (2006)
You need to... brush up on your stealth skills.ฉันอยากจะ... ดักดูฝีมือการซ่อนตัวของนาย The Revelator (2008)
Stored in civil hall if you'd like to brush up on your facts.อยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรม ถ้าคุณต้องการจะปัดฝุ่นข้อเท็จจริงของคุณ Pilot (2009)
Brush up on chapters three and four.ขอให้ทุกคนไปอ่านเตรียมบทที่ 3 และ 4 มา Introduction to Statistics (2009)
We're all going to have to brush up on our Italiano.พวกเราจะได้ ไปอยู่ที่อิตาลีกันนะเนี่ย Chuck Versus the Final Exam (2010)
Nobody's had a brush up here for years.ไม่มีใครปัดกวาดบนนี้มาเป็นปีๆ Goblin's Gold (2010)
So, brush up on your bugs and get to know him.เพราะงั้น... ทำเป็นสนใจแมลงแล้วตีสนิทเค้าซะ Salt (2010)
Here. Just brush up on this.ที่นี้ ก็แค่ปัดฝุ่นมันหน่อย Deadline (2011)
Otherwise, you better brush up on your prison Spanish because they don't take too kind to gringo drug dealers down here.แปรงมิฉะนั้นคุณดีกว่า ขึ้นมาในคุกสเปน เพราะพวกเขาไม่ได ใช้ชนิดเกินไป เพื่อ Gringo ยาเสพติด ดีลเลอร์ลงมาที่นี่. Runner Runner (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brush upHe went to America last year to brush up his English.
brush upHe went to France to brush up on his speaking ability.
brush upIf you are going to America, brush up your English.
brush upI have to brush up my French before I go to Paris to study.
brush upI must brush up my English.
brush upI want to brush up my English.
brush upI would like to brush up my English.
brush upKen wishes to brush up his English.
brush upShe studied abroad in order to brush up her English.
brush upYou'd better brush up your English if you go to America.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทวน[thūan] (v) EN: revise ; review ; go over ; run over ; repeat ; recapitulate ; brush up ; recall  FR: réviser ; répéter ; revoir ; repasser ; rafraîchir ses notions

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラッシュアップ[burasshuappu] (n,vs) brush up (i.e. polish up, revise) [Add to Longdo]
学び直す[まなびなおす, manabinaosu] (v5s,vt) to relearn; to brush up [Add to Longdo]
掻き上げる;かき上げる[かきあげる, kakiageru] (v1,vt) to comb upwards; to brush up (a loose strand of hair) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brush up
   v 1: refresh one's memory; "I reviewed the material before the
      test" [syn: {review}, {brush up}, {refresh}]
   2: bring to a highly developed, finished, or refined state;
     "polish your social manners" [syn: {polish}, {round}, {round
     off}, {polish up}, {brush up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top