ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brothel

B R AA1 TH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brothel-, *brothel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brothel(n) ซ่อง, Syn. bordello

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brothel(บรอธ'เธิล) n. ซ่อง,โรงโสเภณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brothel; bawdy houseซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brothelAs I left the brothel, I was embarrassed to be seen by my friends.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ่องโสเภณี(n) brothel, See also: whorehouse, bawdy house, bordello, Syn. ซ่อง, Example: ภาคอีสานดารดาษไปด้วยซ่องโสเภณี, Count Unit: ซ่อง, Thai Definition: สถานให้บริการทางเพศ
ซ่อง(n) brothel, See also: whorehouse, bawdy house, bordello, Syn. ซ่องโสเภณี, Example: อาชีพเดิมของเขาคือคุมซ่องกับบ่อนการพนัน, Count Unit: ซ่อง, Thai Definition: ที่มั่วสุมชุมนุมกันลับๆ (มักใช้ในทางไม่ดี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซ่อง[sǿng] (n) EN: secret meeting place ; hiding place ; hideout ; joint ; den ; cave ; lair ; brothel ; cathouse  FR: repaire [m] ; tanière [f] ; bouge [m]
ซ่องโสเภณี[sǿng sōphēnī] (n) EN: brothel ; whorehouse ; bawdy house ; bordello  FR: maison close [f] ; maison de passe [f] ; bordel [m] (vulg.) ; clandé [m] (arg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BROTHEL B R AA1 TH AH0 L
BROTHELS B R AA1 TH AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brothel (n) brˈɒθl (b r o1 th l)
brothels (n) brˈɒθlz (b r o1 th l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妓院[jì yuàn, ㄐㄧˋ ㄩㄢˋ, ] brothel; whorehouse, #31,663 [Add to Longdo]
柳陌花衢[liǔ mò huā qú, ㄌㄧㄡˇ ㄇㄛˋ ㄏㄨㄚ ㄑㄩˊ, ] brothel [Add to Longdo]
烟花场[yān huā chǎng, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄔㄤˇ, / ] brothel (esp. in Yuan theater) [Add to Longdo]
烟花寨[yān huā zhài, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄞˋ, / ] brothel (esp. in Yuan theater) [Add to Longdo]
烟花行院[yān huā xíng yuàn, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] brothel (esp. in Yuan theater) [Add to Longdo]
烟花阵[yān huā zhèn, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄣˋ, / ] brothel (esp. in Yuan theater) [Add to Longdo]
色长[sè zhǎng, ㄙㄜˋ ㄓㄤˇ, / ] brothel keeper [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bordell {n} | Bordelle {pl}brothel | brothels [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かり子[かりこ, kariko] (n) (arch) maid in an Osaka brothel [Add to Longdo]
ソープランド[so-purando] (n) brothel where one can bathe with the prostitutes (wasei [Add to Longdo]
トルコ風呂[トルコぶろ, toruko buro] (n) (1) Turkish bath; (2) (sens) (See ソープランド) soapland (brothel where one can bathe with the prostitutes) [Add to Longdo]
ヘルス[herusu] (n) (1) health; (2) (abbr) (See ファッションヘルス) type of brothel; massage parlor (parlour); (P) [Add to Longdo]
淫売屋[いんばいや, inbaiya] (n) brothel; bordello; whorehouse; cathouse [Add to Longdo]
淫売宿[いんばいやど, inbaiyado] (n) brothel [Add to Longdo]
妓院[ぎいん, giin] (n) (arch) (See 妓楼,揚屋,遊女屋,色茶屋) brothel [Add to Longdo]
妓夫[ぎゅう;ぎふ, gyuu ; gifu] (n) (ぎゅう is also written with the ateji 牛) pimp; brothel tout [Add to Longdo]
妓楼[ぎろう, girou] (n) brothel [Add to Longdo]
苦界に身を沈める[くがいにみをしずめる, kugainimiwoshizumeru] (exp,v1) to become a prostitute (sink into a brothel) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brothel
   n 1: a building where prostitutes are available [syn:
      {whorehouse}, {brothel}, {bordello}, {bagnio}, {house of
      prostitution}, {house of ill repute}, {bawdyhouse},
      {cathouse}, {sporting house}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top