ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brook

B R UH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brook-, *brook*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brook(n) ลำห้วย, See also: ห้วย, ลำธาร, Syn. creek
brook(vi) ทน, See also: อดทน, อดกลั้น, Syn. tolerate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brook(บรูค) {brooked,brooking,brooks} n. ห้วย,ลำธาร vt. ทนทุกข์,ยินยอมให้มี,ทน,ยินยอม
brooklet(บรูค'ลิท) n. ลำธารเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
brook(n) ลำธาร,ห้วย
brook(vt) ยอม,ยินยอม,ยอมทน
brooklet(n) ลำธารเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brookลำห้วย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
brookiteบรูไคต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brook Field Readingบรุคฟิลด์รีดดิ้ง [การแพทย์]
Brooksแหล่งต่างๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brookDid he dare to jump the brook?
brookHe didn't dare to jump the brook.
brookHis pride would not brook such insults.
brookIt seems that Mr Brooke is an honest man.
brookShe strode over the brook.
brookShe watched the children playing in the brook.
brookThe fallen tree arrested the current of a brook.
brookWe can hear a brook murmuring.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้วย(n) brook, See also: stream, creek, Example: วันนี้หล่อนจะไปเก็บผักกูดตามริมห้วยมาไว้ทำกับข้าวมื้อเย็น, Count Unit: ห้วย, Thai Definition: แอ่งที่ขังน้ำซึ่งไหลมาจากภูเขา
ละหาน(n) brook, See also: rivulet, waterway, ditch, stream, creek, Syn. ธารน้ำ, ห้วงน้ำ, ห้วยละหาน, Example: ที่ตรงนี้มองเห็นละหานทอดยาวเป็นทางไกลออกไป, Count Unit: แห่ง
ห้วยหนอง(n) brook, See also: creek, stream, rivulet, Syn. ห้วย, หนอง, Example: แมงดาตัวเล็กๆ มักอาศัยอยู่ตามห้วยหนองคลองบึง, Count Unit: ห้วย, Thai Definition: แอ่งที่ขังน้ำซึ่งไหลมาจากภูเขา
ห้วยหนอง(n) brook, Syn. ห้วย, หนอง, Example: แมงดาตัวเล็กๆ อาศัยอยู่ตามห้วยหนองคลองบึง, Count Unit: ห้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ได้[chakchā mai dāi] (v, exp) EN: brook no delay
ห้วย[hūay] (n) EN: stream ; creek (Am.) ; brook ; riverlet  FR: rivière [f] ; ruisseau [m]
ห้วยหนอง[hūay nøng] (n, exp) EN: brook ; creek ; stream ; rivulet
น้ำห้วย[nām hūay] (x) EN: brook ; small stream  FR: ruisseau [m]
ธาร[thān] (n) EN: stream ; watercourse ; brook ; rivulet ; flow
ธารา[thārā] (v) EN: stream ; water ; watercourse ; brook ; rivulet ; flow ; current

CMU English Pronouncing Dictionary
BROOK B R UH1 K
BROOKS B R UH1 K S
BROOKE B R UH1 K
BROOKES B R UH1 K S
BROOKER B R UH1 K ER0
BROOKEN B R UH1 K AH0 N
BROOKS' B R UH1 K S
BROOK'S B R UH1 K S
BROOKE'S B R UH1 K S
BROOKINS B R UW1 K IH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brook (v) brˈuk (b r u1 k)
brooks (v) brˈuks (b r u1 k s)
brooked (v) brˈukt (b r u1 k t)
brooking (v) brˈukɪŋ (b r u1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小河[xiǎo hé, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄜˊ, ] brook, #18,715 [Add to Longdo]
[lái, ㄌㄞˊ, / ] brook; ripple, #22,336 [Add to Longdo]
[juān, ㄐㄩㄢ, ] brook; to select; surname Juan, #35,021 [Add to Longdo]
布鲁克林[Bù lǔ kè lín, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] Brooklyn, borough of New York City, #58,936 [Add to Longdo]
布鲁克林[bù lǔ kè lín, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] Brooklyn, one of the five boroughs of New York City, #58,936 [Add to Longdo]
布鲁克林大桥[Bù lǔ kè lín Dà qiáo, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] Brooklyn Bridge [Add to Longdo]
布鲁克海文国家实验室[bù lǔ kè hǎi wén guó jiā shí yán shì, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄏㄞˇ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄕˊ ㄧㄢˊ ㄕˋ, / ] Brookhaven National Laboratory [Add to Longdo]
布鲁克海文实验室[bù lǔ kè hǎi wén shí yán shì, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄏㄞˇ ㄨㄣˊ ㄕˊ ㄧㄢˊ ㄕˋ, / ] Brookhaven National Laboratory [Add to Longdo]
河滨[hé bīn, ㄏㄜˊ ㄅㄧㄣ, / ] brook; rivulet [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bach {m} | Bäche {pl}brook | brooks [Add to Longdo]
Brooklyn {n}brooklyn [Add to Longdo]
Brookslaubsänger {m} [ornith.]Brook's Willow Warbler [Add to Longdo]
Bachforelle {f} [zool.]brook trout [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いささ小川;いさら小川;細小小川[いささおがわ(いささ小川;細小小川);いさらおがわ(いさら小川;細小小川), isasaogawa ( isasa ogawa ; sai shou ogawa ); isaraogawa ( isara ogawa ; sai shou og] (n) (arch) (obsc) trickling brook [Add to Longdo]
いささ川;いさら川;細小川[いささがわ(いささ川;細小川);いさらがわ(いさら川;細小川), isasagawa ( isasa kawa ; sai ogawa ); isaragawa ( isara kawa ; sai ogawa )] (n) (arch) trickling brook [Add to Longdo]
せせらぎ[seseragi] (n) (1) small stream; brooklet; (2) murmuring (as of a stream) [Add to Longdo]
アメリカンブルックランプリ[amerikanburukkuranpuri] (n) American brook lamprey (Lampetra appendix) [Add to Longdo]
シベリアヤツメ[shiberiayatsume] (n) Siberian brook lamprey (Lethenteron kessleri, species found in Eastern Europe and Siberia) [Add to Longdo]
トルコヤツメ[torukoyatsume] (n) Turkish brook lamprey (Eudontomyzon lanceolata) [Add to Longdo]
ブルック[burukku] (n) brook [Add to Longdo]
ブルックの法則[ブルックのほうそく, burukku nohousoku] (n) {comp} Brooks's Law [Add to Longdo]
ヨーロッパスナヤツメ;ヨーロピアンブルックランプリ[yo-roppasunayatsume ; yo-ropianburukkuranpuri] (n) European brook lamprey (Lampetra planeri) [Add to Longdo]
河鱒[かわます, kawamasu] (n) brook trout [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brook
   n 1: a natural stream of water smaller than a river (and often a
      tributary of a river); "the creek dried up every summer"
      [syn: {brook}, {creek}]
   v 1: put up with something or somebody unpleasant; "I cannot
      bear his constant criticism"; "The new secretary had to
      endure a lot of unprofessional remarks"; "he learned to
      tolerate the heat"; "She stuck out two years in a miserable
      marriage" [syn: {digest}, {endure}, {stick out}, {stomach},
      {bear}, {stand}, {tolerate}, {support}, {brook}, {abide},
      {suffer}, {put up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top