ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

broadside

B R AO1 D S AY2 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broadside-, *broadside*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broadside(n) การกล่าวโจมตี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broadsiden. ข้างเรือทั้งหมด,ปืนเรือทั้งหมดของข้างหนึ่งของเรือ,การโจมตีหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง,ยกหน้าเดียว adj.,vi. เอาด้านกว้างกว่าเข้าหา, Syn. volley

English-Thai: Nontri Dictionary
broadside(adv) หันด้านข้าง
broadside(n) การวิจารณ์อย่างรุนแรง,กระดาษพิมพ์หน้าเดียว

CMU English Pronouncing Dictionary
BROADSIDE B R AO1 D S AY2 D
BROADSIDED B R AO1 D S AY2 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broadside (n) brˈɔːdsaɪd (b r oo1 d s ai d)
broadsides (n) brˈɔːdsaɪdz (b r oo1 d s ai d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Breitseite {f} | Breitseiten {pl}broadside | broadsides [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一斉射撃[いっせいしゃげき, isseishageki] (n) volley firing; fusillade; broadside [Add to Longdo]
横波[よこなみ, yokonami] (n) side (transverse) wave; broadside sea [Add to Longdo]
舷側[げんそく, gensoku] (n) ship's side; broadside [Add to Longdo]
半舷砲[はんげんほう, hangenhou] (n) broadside fire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 broadside
   adv 1: with a side facing an object; "the train hit the truck
       broadside"; "the wave caught the canoe broadside and
       capsized it"
   adj 1: toward a full side; "a broadside attack"
   n 1: an advertisement (usually printed on a page or in a
      leaflet) intended for wide distribution; "he mailed the
      circular to all subscribers" [syn: {circular}, {handbill},
      {bill}, {broadside}, {broadsheet}, {flier}, {flyer},
      {throwaway}]
   2: a speech of violent denunciation [syn: {tirade}, {philippic},
     {broadside}]
   3: all of the armament that is fired from one side of a warship
   4: the whole side of a vessel from stem to stern; "the ship was
     broadside to the dock"
   5: the simultaneous firing of all the armament on one side of a
     warship
   v 1: collide with the broad side of; "her car broad-sided mine"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top