ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brist

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brist-, *brist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bristle(n) ขนแข็งของสัตว์, Syn. stiff hair
bristly(adj) มีหนามแหลม, Syn. stubbly, Ant. glabrous
bristly(adj) ฉุนเฉียว, See also: โกรธเร็ว, โกรธง่าย
bristle up(phrv) (ขน)ลุกชัน, See also: ขนตั้งตรง
bristle up(phrv) รำคาญ, See also: หงุดหงิด, รู้สึกถูกรบกวน, ไม่พอใจ, เคือง, Syn. bridle up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bristle(บริส'เซิล) {bristled,bristling,bristles} n. ขนแข็งของสัตว์,สิ่งที่คล้ายขน,ขนแปรง,หนวดเคราของคน vt. ตั้งชัน,ขนลุก,โกรธ vt. แข็งหรือตั้งชันเหมือนขนสัตว์,ประดับหรือปกคลุมด้วยขน,ทำให้ตั้งชัน, See also: bristleness n., Syn. r
bristling(บริส'ลิง) n. ลูกปลาซาร์ดีน
bristly(บริสทฺ'ลี) adj. มีขนแข็ง
bristol fashionn. กิริยาเรียบร้อยเป็นระเบียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
bristle(vi) ขนลุก,ขนตั้ง
bristly(adj) มีขนแข็ง,ปกคลุมด้วยขน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bristleขนแข็ง [มีความหมายเหมือนกับ seta ๑] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bristly; setaceous; setiferous; setigerousมีขนแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Bristol glazeการเคลือบแบบบริสตอล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bristlesขนแข็งยาวๆ,ขนเส้นใหญ่ๆ [การแพทย์]
Bristow Procedureการผ่าตัดแก้ไขข้อไหล่หลุดซ้ำโดยวิธีของบริสโตว์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bristIt was a Sunday afternoon and the town was bristling with people.
bristNew York bristles with towering buildings.
bristThe dog's hair bristled up with anger.
bristThe dog's hair bristled when it saw the lion.
bristThe riverside bristles with factory chimneys.
bristThis problem bristles with difficulties both psychological and economical.
bristThis system is bristling with defects and drawbacks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปรง(n) bristles, Example: เวลาอาบน้ำหมู ต้องอาบให้สะอาด แม้กระทั่งตรงแปรงก็อย่าให้มีคราบสกปรกติดอยู่, Count Unit: แถว, เส้น, Thai Definition: ขนเส้นแข็งที่ขึ้นบนคอม้าหรือหมูเป็นแถวๆ
ฉุนเฉียว(adj) bristly, See also: easily angered, irascible, Example: อาการฉุนเฉียวของเขาเป็นที่ประจักษ์สายตาแก่ลูกน้องของเขาเป็นอย่างดี
ชัน(v) bristle, See also: stand erect, stand on end, Example: แมวจะชันขนขึ้นเมื่อรู้สึกถึงภัยที่ใกล้เข้ามา, Thai Definition: ลักษณะที่ตั้งขึ้น เช่น ขนชัน
ขนพอง(v) bristle in anger, Syn. ขนลุก, Example: แมวขนพองขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงดัง, Thai Definition: ขนตั้งชันฟูขึ้น เกิดจากความตกใจหรือความกลัวเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุนเฉียว[chunchīo] (v, exp) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious  FR: être fâché ; être offensé
ฉุนเฉียว[chunchīo] (adj) EN: bristly ; easily angered ; irascible
ขนสัตว์[khonsat] (n) EN: fur ; animal hair ; bristles  FR: pelage [f] ; fourrure [f] ; toison [f]
นักพีชคณิต[nak phīchakhanit] (n, exp) FR: algébriste [m]
นามบัตร[nāmbat] (n, exp) EN: name card ; business card ; visiting card  FR: carte de visite [f] ; bristol [m]
พราว[phrāo] (v) EN: full of ; filled with ; bristle
สาก[sāk] (adj) EN: rough ; coarse ; bristly   FR: rugueux

CMU English Pronouncing Dictionary
BRISTER B R IH1 S T ER0
BRISTLE B R IH1 S AH0 L
BRISTOL B R IH1 S T AH0 L
BRISTOW B R IH1 S T OW0
BRISTLED B R IH1 S AH0 L D
BRISTLES B R IH1 S AH0 L Z
BRISTLING B R IH1 S AH0 L IH0 NG
BRISTLING B R IH1 S L IH0 NG
BRISTOL'S B R IH1 S T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bristol (n) brˈɪstl (b r i1 s t l)
bristle (v) brˈɪsl (b r i1 s l)
bristly (j) brˈɪsliː (b r i1 s l ii)
bristled (v) brˈɪsld (b r i1 s l d)
bristles (v) brˈɪslz (b r i1 s l z)
bristlier (j) brˈɪslɪəʳr (b r i1 s l i@ r)
bristling (v) brˈɪslɪŋ (b r i1 s l i ng)
bristliest (j) brˈɪslɪɪst (b r i1 s l i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zōng, ㄗㄨㄥ, ] bristles; horse's mane, #37,027 [Add to Longdo]
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] bristles; mane, #61,949 [Add to Longdo]
刚毛[gāng máo, ㄍㄤ ㄇㄠˊ, / ] bristle, #105,907 [Add to Longdo]
横笔[héng bǐ, ㄏㄥˊ ㄅㄧˇ, / ] bristles lying down (brush movement in painting), #285,563 [Add to Longdo]
[zōng, ㄗㄨㄥ, ] bristles; horse's mane [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼさぼさ[bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time [Add to Longdo]
インディアンゴールドリングブリストルトゥース[indeiango-rudoringuburisutorutou-su] (n) Indian gold-ring bristle-tooth (Ctenochaetus truncatus, species of bristletooth tang native to the Indian Ocean) [Add to Longdo]
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth [Add to Longdo]
コクテンサザナミハギ[kokutensazanamihagi] (n) twospot surgeonfish (Ctenochaetus binotatus, species of bristletooth tang native to the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
ゴカイ類[ゴカイるい, gokai rui] (n) (col) (See 多毛類) bristle worm; polychaete [Add to Longdo]
サザナミハギ[sazanamihagi] (n) striated surgeonfish (Ctenochaetus striatus, species of bristletooth tang native to the Indo- Pacific) [Add to Longdo]
サザナミハギ属[サザナミハギぞく, sazanamihagi zoku] (n) Ctenochaetus (genus of bristletooth tangs in the family Acanthuridae) [Add to Longdo]
ストライプドフィンサージョンフィッシュ;ストライプドフィンサージャンフィッシュ[sutoraipudofinsa-jonfisshu ; sutoraipudofinsa-janfisshu] (n) striped-fin surgeonfish (Ctenochaetus marginatus, species of bristletooth tangs from the Pacific); blue-spotted bristletooth [Add to Longdo]
デカブリスト[dekaburisuto] (n) Decembrist (19C Russian revolutionaries) (rus [Add to Longdo]
トミニサージョンフィッシュ;トミニサージャンフィッシュ[tominisa-jonfisshu ; tominisa-janfisshu] (n) Tomini surgeonfish (Ctenochaetus tominiensis, species of bristletooth tang from the Western Central Pacific) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top