ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bring to

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bring to-, *bring to*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bring tobring about

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring to(phrv) ทำให้ฟื้น, See also: ช่วยให้คืนสติ, Syn. bring round, come round, come to, fetch round, fetch to, pull round
bring to(phrv) หยุดแล่น, See also: จอดเรือ, Syn. bring up, come to, heave to
bring to(phrv) พาไปในทิศทางของ
bring to(phrv) นำไปเพิ่มเติมกับ, See also: สมทบกับ, Syn. come to
bring to(phrv) ทำให้เข้าสู่สภาพบางอย่าง, Syn. get into
bring together(phrv) ประกอบเข้ากับ, See also: ต่อเข้าด้วยกัน
bring together(phrv) นำมารวมกลุ่มกัน, Syn. come together
bring together(phrv) ทำให้เห็นพ้องกัน, See also: ทำให้เห็นด้วย, Syn. come together
bring to attention(idm) ยืนตรง (ทางทหาร), See also: ทำแถวตรง, Syn. stand at
bring to attention(idm) ทำให้สังเกตเห็น, See also: ทำให้มองเห็น, ทำให้สะดุดตากับ, Syn. come to

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bring toI'm still waiting for my breakfast. Bring to me it now, please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นำมาใช้(v) apply, See also: bring to use, put to use, Syn. ประยุกต์ใช้, Example: ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานอุตสาหกรรมมากขึ้น, Thai Definition: ใช้ประโยชน์จากทฤษฎีหรือความรู้ที่มีอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟื้นความจำ[feūn khwāmjam] (v, exp) EN: recall ; recollect ; bring to mind
นำมาใช้[nam mā chai] (v, exp) EN: apply ; bring to use ; put to use ; use ; make use of ; utilize ; adopt ; make use of   FR: utiliser
นึก[neuk] (v) EN: think ; consider ; ponder ; bring to mind ; recall  FR: penser ; s'imaginer ; supposer ; concevoir ; ressentir
นึกได้[neuk dāi] (v, exp) EN: recall ; remember ; recollect ; bring to mind ; bring back
นึกย้อน[neuk yøn] (v, exp) EN: recall ; recollect ; bring to mind ; bring back
ประกอบ[prakøp] (v) EN: put together ; assemble ; fit together ; join ; combine ; bring together ; compose  FR: assembler ; monter ; réunir ; joindre ; composer
ประสานงาน[prasān-ngān] (v, exp) EN: coordinate activities ; coordinate ; integrate ; bring together ; systematize ; harmonize  FR: coordonner le travail
ตีแผ่[tīphaē] (v) EN: give sth/sb away ; expose ; disclose ; uncover ; unveil ; show up ; bring to light  FR: révéler ; dévoiler ; exposer ; faire connaître

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuán, ㄘㄨㄢˊ, / ] bring together, #12,082 [Add to Longdo]
[yùn, ㄩㄣˋ, / ] bring together; collect, #20,008 [Add to Longdo]
[cuō, ㄘㄨㄛ, ] bring together; little bit; shovel; gather up; bring together; pick, #27,631 [Add to Longdo]
捉拿归案[zhuō ná guī àn, ㄓㄨㄛ ㄋㄚˊ ㄍㄨㄟ ㄢˋ, / ] bring to justice, #62,167 [Add to Longdo]
[bèn, ㄅㄣˋ, ] bring together; dust, #72,182 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
お手上げ(P);御手上げ[おてあげ, oteage] (n) all over; given in; given up hope; bring to knees; (P) [Add to Longdo]
けりを付ける;鳧を付ける(ateji)[けりをつける, keriwotsukeru] (exp,v1) (uk) to settle; to finish; to bring to an end [Add to Longdo]
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check [Add to Longdo]
架け橋となる[かけはしとなる, kakehashitonaru] (exp,v5r) to bridge (e.g. cultural divides, technical differences, etc.); to bring together [Add to Longdo]
手上げ[てあげ, teage] (n) (See お手上げ) all over; given in; given up hope; bring to knees [Add to Longdo]
収める(P);納める(P)[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to dedicate; to make an offering; to pay (fees); (2) to supply; (3) to store; (4) to finish; to bring to a close; (5) to restore (something to its place); (6) to achieve (e.g. a result); (P) [Add to Longdo]
盛り上げる(P);盛りあげる[もりあげる, moriageru] (v1,vt) (1) to pile up; to heap up; (2) to stir up; to enliven; to bring to a climax; (P) [Add to Longdo]
洗い出す;洗いだす[あらいだす, araidasu] (v5s,vt) (1) to reveal something by washing the surface; (2) to bring to light; to reveal by investigation [Add to Longdo]
訴える[うったえる, uttaeru] (v1,vt) (1) to raise; to bring to (someone's attention); (2) (See 理性に訴える) to appeal to; to call for; (3) to complain; (4) to sue (a person); to take someone to court; (5) (See 暴力に訴える) to resort to (e.g. arms, violence); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bring to
   v 1: return to consciousness; "These pictures bring back sad
      memories" [syn: {bring to}, {bring back}, {bring round},
      {bring around}] [ant: {anaesthetise}, {anaesthetize},
      {anesthetise}, {anesthetize}, {put out}, {put under}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top