ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bring back

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bring back-, *bring back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring back(phrv) เอากลับไปคืน, See also: เอาไปคืน, คืน, Syn. put back
bring back(phrv) ทำให้หวนนึกถึง, See also: ทำให้ระลึกถึง, Syn. call up, come back, come back to summon up
bring back(phrv) ช่วยให้ได้รับ (บางสิ่ง), See also: ช่วยให้มีบางสิ่ง, Syn. pull back
bring back(phrv) กลับไปใช้วิธี ความคิดหรือการกระทำเแบบเดิม, Syn. come back

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bring backBring back my notebook to me, please.
bring backCan S. Jobs bring back the magic to Disney?
bring backDon't forget to bring back this book.
bring backHer story bring back memories of my parents.
bring backI will bring back a lot of food.
bring backPlease bring back the tape tomorrow.
bring backWhen will you bring back my umbrella?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รื้อฟื้น(v) resurrect, See also: bring back, renew, revive, reintroduce, Example: ประเทศที่ได้รับอิสรภาพใหม่ๆ รื้อฟื้นภาษาของตนเองขึ้นเป็นภาษาประจำชาติ, Thai Definition: เอาขึ้นมาทำใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟื้นคืนชีพ[feūn kheūnchīp] (v, exp) EN: resurrect ; revive ; bring back
นึกได้[neuk dāi] (v, exp) EN: recall ; remember ; recollect ; bring to mind ; bring back
นึกย้อน[neuk yøn] (v, exp) EN: recall ; recollect ; bring to mind ; bring back
รื้อ[reū] (v) EN: revive ; resurrect ; reintroduce ; restore ; bring back  FR: rétablir ; réinstaurer
รื้อฟื้น[reūfeūn] (v) EN: resurrect ; bring back ; renew ; revive ; reintroduce  FR: revivre ; renaître
ทำขวัญ[thamkhwan] (v) EN: bring back one's spirits ; perform ceremony for encouragement

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き返す(P);引返す(io)(P);引きかえす[ひきかえす, hikikaesu] (v5s,vt) to repeat; to send back; to bring back; to retrace one's steps; (P) [Add to Longdo]
引き戻す(P);引戻す(io)(P);引きもどす[ひきもどす, hikimodosu] (v5s,vt) to bring back; to restore; (P) [Add to Longdo]
引っ返す[ひっかえす, hikkaesu] (v5s,vt) (See ひきかえす) to repeat; to send back; to bring back; to retrace one's steps [Add to Longdo]
持ち帰る(P);持帰る[もちかえる, mochikaeru] (v5r,vt) to bring back; to carry home; to take out (e.g. food); (P) [Add to Longdo]
連れ戻す[つれもどす, tsuremodosu] (v5s) to bring back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bring back
   v 1: bring back to the point of departure [syn: {return}, {take
      back}, {bring back}]
   2: return to consciousness; "These pictures bring back sad
     memories" [syn: {bring to}, {bring back}, {bring round},
     {bring around}] [ant: {anaesthetise}, {anaesthetize},
     {anesthetise}, {anesthetize}, {put out}, {put under}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top