ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brighten

B R AY1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brighten-, *brighten*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brighten(vi) ทำให้สว่าง, Syn. lighten, Ant. darken
brighten(vi) สว่าง, See also: สดใส
brighten up(phrv) ทำให้สว่างขึ้น
brighten up(phrv) เพิ่มบรรยากาศที่ดี, See also: ทำให้สดใสขึ้น, ทำให้สนุกสนาน, เพิ่มสีสันให้กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brighten(ไบร'เทิน) vt. ทำให้สว่าง,ทำให้ร่าเริง vi. เปล่งแสง,สว่าง,ร่าเริง,เบิกบาน, Ant. darken

English-Thai: Nontri Dictionary
brighten(vi, vt) สว่างขึ้น,แจ่มใสขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,สดใส,เปล่งปลั่ง,แจ่มแจ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brightenHis face brightened.
brightenSunlight brightens the room.
brightenThe east was brightened by the rising sun.
brightenThe flowers brightened the room.
brightenThe good news brightened me up.
brightenThe return of his daughter brightened his life.
brightenThe sky brightened.
brightenThe sky has brightened.
brightenWhite paint will brighten the room.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจ่าง(v) brighten, See also: clear, lighten, Syn. สว่าง, แจ่มจ้า, สดใส, สุกใส, ชัดเจน, แจ่ม, Ant. มัว, Example: ท้องฟ้ากระจ่างสดใสไม่มีเมฆปกคลุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดเงา[khat-ngao] (v) EN: polish ; burnish ; furbish ; shine ; brighten ; wax  FR: polir ; faire briller ; cirer
สาง[sāng] (v) EN: dawn ; grow light ; brighten ; be dawn
ส่องสว่าง[søng sawāng] (v, exp) EN: illuminate ; shine ; light up ; brighten  FR: illuminer ; irradier

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIGHTEN B R AY1 T AH0 N
BRIGHTENS B R AY1 T AH0 N Z
BRIGHTENED B R AY1 T AH0 N D
BRIGHTENING B R AY1 T AH0 N IH0 NG
BRIGHTENING B R AY1 T N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brighten (v) brˈaɪtn (b r ai1 t n)
brightens (v) brˈaɪtnz (b r ai1 t n z)
brightened (v) brˈaɪtnd (b r ai1 t n d)
brightening (v) brˈaɪtnɪŋ (b r ai1 t n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぽうっと[poutto] (adv,vs) (1) (on-mim) shrill whistling sound; (2) reddening or brightening slightly; (3) rush of blood to the head [Add to Longdo]
輝かす[かがやかす, kagayakasu] (v5s,vt) to light up; to brighten [Add to Longdo]
色めく[いろめく, iromeku] (v5k,vi) to colour; to color; to be tinged; to brighten; to grow lively; to become excited; to be stirred [Add to Longdo]
明るむ[あかるむ, akarumu] (v5m,vi) to brighten; to be refreshed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brighten
   v 1: make lighter or brighter; "The paint will brighten the
      room" [syn: {brighten}, {lighten up}, {lighten}] [ant:
      {darken}]
   2: become clear; "The sky cleared after the storm" [syn: {clear
     up}, {clear}, {light up}, {brighten}] [ant: {cloud},
     {overcast}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top