ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brigade

B R AH0 G EY1 D   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brigade-, *brigade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brigade[N] กองพลน้อย, Syn. corps

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brigade(บริเกด') {brigaded,brigading,brigades} n. กองพัน,กองทหารขนาดใหญ่,กลุ่มคนหรือหมู่คณะที่รวมกันเพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง. vt. จัดเป็นกองพัน,จัดเป็นกลุ่ม, Syn. group,
buckbrigaden. แถวคนส่งถังน้ำดับไฟ
fire brigaden. หน่วยดับเพลิง,กองดับเพลิง

English-Thai: Nontri Dictionary
brigade(n) กองทหาร,กองพลน้อย,กองพัน,กลุ่มคน,หมู่คณะ
FIRE fire brigade(n) กองดับเพลิง,หน่วยดับเพลิง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The fire brigade once got my head out of some railings.ดับเพลิงที่ครั้งหนึ่งเคยไห้หัวของฉัน ออก ของรั้วบาง คุณต้องการให้พวกเขา? Help! (1965)
Lieutenant Ernest Goodbody of His Majesty's Brigade of Musketeers.รองผู้ว่าเออร์เนส กุดบอดี ของกองพลทหารของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของ ทหารถือปืนคาบศิลา ฮะ? How I Won the War (1967)
Next thing you know, I'll be joining the pom-pom brigade.ต่อไปฉันอาจจะเข้าร่วมทีมเชียร์ปอมๆ ก็ได้ Hothead (2001)
and if you didn't have the medallion of a given fire-fighter brigade on your house and it was on fire those fire-fighters would just ride on by because you didn't have a deal.และถ้าคุณไม่มีตราของหน่วยดับเพลิง ติดไว้หน้าบ้าน ถ้าบ้านคุณไฟไหม้ The Corporation (2003)
Call the fire brigade!เรียกหน่วยไฟ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
- Red Brigade, Shining Path.กองพลน้อยแดง Shining Path. Transporter 2 (2005)
He's a member of the Dawn Brigade, a separatist movement blamed for numerous terrorist bombings in Russia.เป็นสมาชิกของพวก \"ดอว์น บริเกด\" กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่คาดว่าวางระเบิดหลายครั้งในรัสเซีย Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
So... if it isn't the early morning gossip brigade.แล้วมันคือ... นี่มันไม่เช้าไปหน่อยเหรอ ที่จะจับกลุ่มซุบซิบกัน Smiles of a Summer Night (2007)
- Call the fire brigade! - Yes, Inspector.เรียกหน่วยดับเพลิง Hannibal Rising (2007)
No serenade, no fire brigadeไม่มี Serenade, กองดับเพลิงไม่มี Balls of Fury (2007)
I need everything we have on Al-Hazim Brigade.ผมต้องการข้อมูลทุกอย่าง_BAR_ เกี่ยวกับอัล-ฮาซีม บริเกด Rendition (2007)
Those are the men that he said were members... of the El-Hazim Brigade.ไอ้ใบที่ผมให้คุณอ่านน่ะแหละ_BAR_ คือชื่อที่เขาบอกว่า เป็นลูกน้องเอล-ฮาซีม บริเกด Rendition (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brigadeThe fire brigade was on the scene within five minutes of receiving the call.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองทัพน้อย[N] brigade, See also: minor army, Example: เขาเป็นทหารในกองทัพน้อย, Count unit: กองทัพ, Thai definition: หน่วยทหารที่ประกอบด้วยทหารหลายกองพล มีจำนวนไม่แน่นอน เป็นการจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง มีแม่ทัพน้อยเป็นผู้บังคับบัญชา
กองพลน้อย[N] brigade, Example: เขารับผิดชอบโดยตรงในการจัดตั้งกองพลน้อยที่ 22 เพราะเหตุนี้เขาจึงมีฉายาว่า จอมโหดแห่งพม่า, Count unit: กอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองทัพน้อย[n. exp.] (køngthap nøi) EN: brigade ; minor army   FR: brigade [f]
พลจัตวา[n. exp.] (phon-jattawā) EN: brigadier ; brigadier general ; one-star general   FR: général de brigade [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIGADE    B R AH0 G EY1 D
BRIGADES    B R IH0 G EY1 D Z
BRIGADEER    B R IH2 G AH0 D IH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brigade    (n) brˈɪgˈɛɪd (b r i1 g ei1 d)
brigades    (n) brˈɪgˈɛɪdz (b r i1 g ei1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brigade {f} [mil.] | Brigaden {pl}brigade | brigades [Add to Longdo]
Brigade {f}work team; brigade [Add to Longdo]
Brigadegeneral {m}; Brigadier {m} [mil.]brigadier [Add to Longdo]
Kampfgruppe {f} | Kampfgruppen {pl}brigade group | brigade groups [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
め組[めぐみ, megumi] (n) (arch) fire brigade (in Edo) [Add to Longdo]
め組の頭[めぐみのかしら, meguminokashira] (n) (arch) fire brigade chief (in Edo); chief fireman [Add to Longdo]
一一九番(P);119番[ひゃくじゅうきゅうばん, hyakujuukyuuban] (n) ambulance and fire brigade emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
海上自衛隊警務隊[かいじょうじえいたいけいむたい, kaijoujieitaikeimutai] (n) military police brigade (navy) [Add to Longdo]
空挺旅団[くうていりょだん, kuuteiryodan] (n) Airborne Brigade [Add to Longdo]
警務隊[けいむたい, keimutai] (n) military police brigade (land army) [Add to Longdo]
航空警務隊[こうくうけいむたい, koukuukeimutai] (n) military police brigade (air force) [Add to Longdo]
混成団[こんせいだん, konseidan] (n) composite brigade [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n,suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army) [Add to Longdo]
自衛消防隊[じえいしょうぼうたい, jieishouboutai] (n) self-defence fire brigade; fire brigade associated with building, company, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  brigade
      n 1: army unit smaller than a division
      v 1: form or unite into a brigade

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top