ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

briefcase

B R IY1 F K EY2 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -briefcase-, *briefcase*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
briefcase(n) กระเป๋าหิ้ว, See also: กระเป๋าหิ้วใส่เอกสาร, กระเป๋าเอกสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
briefcasen. กระเป๋าเอกสาร

English-Thai: Nontri Dictionary
briefcase(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสารหิ้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
briefcaseI can't find my briefcase.
briefcaseI checked my briefcase and umbrella in the cloakroom.
briefcaseI left my briefcase in the bus.
briefcaseI saw him coming with his briefcase under his arm.
briefcaseMy briefcase is full of papers.
briefcaseMy briefcase was nowhere to be found.
briefcasePlease pack the disks and hard copies into the briefcase.
briefcaseThe money was stolen from his briefcase.
briefcaseThen he got dressed, stuffed his lecture notes into his briefcase, and ran down the stairs.
briefcaseWhen you get into a commuter train, you see the briefcases neatly stacked on the racks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเป๋าเอกสาร(n) briefcase, See also: portfolio, Example: เขามาที่นี่พร้อมด้วยกระเป๋าเอกสารสองใบ, Count Unit: ใบ, ลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเป๋าเอกสาร[krapao ekkasān] (n) EN: briefcase ; attaché case ; portfolio  FR: serviette [f] ; attaché-case [m] ; mallette [f] ; porte-documents [m]
กระเป๋าหิ้ว[krapao hiu] (n, exp) EN: handbag ; carrying bag ; briefcase ; satchel  FR: sac à main [m]
กระเป๋าถือ[krapaotheū] (n) EN: handbag ; briefcase ; pocketbook ; hand luggage  FR: sac à main [m] ; bagages à main [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIEFCASE B R IY1 F K EY2 S
BRIEFCASES B R IY1 F K EY2 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
briefcase (n) brˈiːfkɛɪs (b r ii1 f k ei s)
briefcases (n) brˈiːfkɛɪsɪz (b r ii1 f k ei s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Büchermappe {f}; Mappe {f} | Büchermappen {pl}; Mappen {pl}briefcase | briefcases [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブリーフケース[buri-fuke-su] (n) briefcase [Add to Longdo]
ブリーフケースコンピュータ[buri-fuke-sukonpyu-ta] (n) {comp} briefcase computer [Add to Longdo]
[かばん, kaban] (n) bag; satchel; briefcase; basket; (P) [Add to Longdo]
手提げ鞄[てさげかばん, tesagekaban] (n) handbag; purse; briefcase; attache case [Add to Longdo]
書類カバン;書類かばん;書類鞄[しょるいカバン(書類カバン);しょるいかばん(書類かばん;書類鞄), shorui kaban ( shorui kaban ); shoruikaban ( shorui kaban ; shorui kaban )] (n) briefcase; attaché case [Add to Longdo]
折り鞄[おりかばん, orikaban] (n) briefcase; portfolio [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブリーフケースコンピュータ[ぶりーふけーすこんぴゅーた, buri-fuke-sukonpyu-ta] briefcase computer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  briefcase
      n 1: a case with a handle; for carrying papers or files or books

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top