ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bridle

B R AY1 D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bridle-, *bridle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bridle(n) บังเหียน, See also: เครื่องบังคับม้า, Syn. harness
bridle at(phrv) ขุ่นเคือง, See also: ไม่พอใจ
bridle up(phrv) ขุ่นเคือง, See also: ไม่พอใจ, Syn. bristle up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bridle(ไบร'เดิล) n. บังเหียนม้า,สายบังเหียน,สิ่งควบคุม,สิ่งรั้ง,สายรั้ง,สิ่งบังคับการหมุน,เชือกหรือโซ่ผูกเรือ,การเชิดหน้า (เช่นแสดงอาการหยิ่ง) vt. บังเหียน,ควบคุม,เชิดหน้า (เช่น แสดงอาการหยิ่ง), See also: bridler n., Syn. curb, ch
bridlerein(ไบร'เดิลเรน) n. บังเหียนม้า
unbridle(อันโบร'เคิล) vt. ปลดบังเหียน,ปลด,ปล่อย,ทำให้ผ่อนคลาย,ไม่ควบคุม

English-Thai: Nontri Dictionary
bridle(vt) ใส่บังเหียนม้า,รั้งบังเหียน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bridleHe kept his tongue under a bridle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บังเหียน(n) rein, See also: bridle, Example: คนควบคุมม้าถือบังเหียนเตรียมพร้อมจะออกตัวได้ทุกเมื่อ, Thai Definition: เครื่องบังคับม้าให้ไปในทางที่ต้องการ ทำด้วยเหล็กหรือไม้ใส่ผ่าปากม้า ที่ปลายมีห่วง 2 ข้างสำหรับผูกสายบังเหียนโยงไว้ให้ผู้ขี่ถือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเหียน[banghīen] (n) EN: rein ; bridle  FR: bride [f] ; rêne [f]
งูปล้องฉนวนอินเดีย[ngū plǿngchanūan Indīa] (n, exp) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake
งูปล้องฉนวนมลายู[ngū plǿngchanūan Malāyū] (n, exp) EN: Malayan Bridle Snake
งูปล้องฉนวนป่าต่ำ[ngū plǿngchanūan pā tam] (n, exp) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake
งูปล้องฉนวนตับจาก[ngū plǿngchanūan tap jāk] (n, exp) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake
งูปล้องฉนวนตับคา[ngū plǿngchanūan tap khā] (n, exp) EN: Common Bridle Snake ; Blanford‘s Bridle Snake
นกนางนวลแกลบคิ้วขาว[nok nāng-nūan klaēp khiu khāo] (n, exp) EN: Bridled Tern  FR: Sterne bridée [f] ; Sterne à collier [f] ; Petite Sterne brune [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIDLE B R AY1 D AH0 L
BRIDLED B R AY1 D AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bridle (v) brˈaɪdl (b r ai1 d l)
bridled (v) brˈaɪdld (b r ai1 d l d)
bridles (v) brˈaɪdlz (b r ai1 d l z)
bridle-path (n) brˈaɪdl-paːθ (b r ai1 d l - p aa th)
bridle-road (n) brˈaɪdl-roud (b r ai1 d l - r ou d)
bridle-paths (n) brˈaɪdl-paːðz (b r ai1 d l - p aa dh z)
bridle-roads (n) brˈaɪdl-roudz (b r ai1 d l - r ou d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pèi, ㄆㄟˋ, / ] bridle; reins, #50,631 [Add to Longdo]
[jiāng, ㄐㄧㄤ, ] bridle; reins, #627,391 [Add to Longdo]
[kòng, ㄎㄨㄥˋ, ] bridle; reins [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zaum {m} | im Zaum halten; zäumenbridle | to bridle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
轡;銜;馬銜;轡銜[くつわ(轡;銜;馬銜);くつばみ(轡;馬銜;轡銜)(ok), kutsuwa ( kutsuwa ; kutsuwa ; uma kutsuwa ); kutsubami ( kutsuwa ; uma kutsuwa ; ku] (n) bit (i.e. attached to a bridle) [Add to Longdo]
手綱[たづな, taduna] (n,adj-no) bridle; reins; (P) [Add to Longdo]
制する[せいする, seisuru] (vs-s,vt) (1) to hold back (e.g. emotions); to rein in (e.g. a horse, unruly people); to bridle; (2) to get the better of; (3) to control; to command; (P) [Add to Longdo]
頭絡[とうらく, touraku] (n) bridle; halter [Add to Longdo]
馬道[めどう;めんどう(ok);めど(ok);うまみち(ik), medou ; mendou (ok); medo (ok); umamichi (ik)] (n) (めんどう is also written with the ateji 面道) (See 寝殿造り) long roofed passageway (originally having an earthen floor and used as a bridle path) [Add to Longdo]
馬勒[ばろく, baroku] (n) bridle [Add to Longdo]
面綱[おもづな, omoduna] (n) (1) (obs) bridle made from knotted rope or leather; (2) multi-coloured rope ceremonial garland, placed on cattle, large rocks, etc. [Add to Longdo]
野放図;野放途[のほうず, nohouzu] (adj-na,n) unregulated; unruly; wild; unbridled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bridle
   n 1: headgear for a horse; includes a headstall and bit and
      reins to give the rider or driver control
   2: the act of restraining power or action or limiting excess;
     "his common sense is a bridle to his quick temper" [syn:
     {bridle}, {check}, {curb}]
   v 1: anger or take offense; "She bridled at his suggestion to
      elope"
   2: put a bridle on; "bridle horses" [ant: {unbridle}]
   3: respond to the reins, as of horses

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top