ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breathe out

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breathe out-, *breathe out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breathe out[PHRV] ปล่อยลมหายใจออกทางปากหรือจมูก
breathe out[PHRV] พ่นควันออก (ด้วยการหายใจ)
breathe out[PHRV] เปล่งเสียง, See also: พูด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Breathe in... breathe out... and relax.หายใจเข้า หายใจออก ผ่อนคลายซะ The Butterfly Effect (2004)
It can't breathe outside the fog.มันไม่สามารถอยู่นอกหมอกพวกนี้ได้ Episode #2.2 (2008)
The worms can't breathe outside the fog.หนอนพวกนี้ไม่สามารถหายใจได้นอกหมอก Episode #2.2 (2008)
Take it easy! Breathe in, breathe out.ใจเย็นๆกันสิ หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกลึกๆ Better Call Saul (2009)
I need him to breathe out as I pull on the tube.ฉันต้องการให้เขาหายใจออก ตอนที่ถอดท่อ House Divided (2009)
Breathe out.หายใจออก House Divided (2009)
Breathe out fear and uncertainty and breathe in safety and peace.หายใจออก ความกลัวและความไม่แน่นอน และหายใจ This Is Why We Stay (2010)
Breathe in and, when you're ready, breathe out and slowly squeeze the trigger.หายใจเข้า และ ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ หายใจออก แล้วค่อยๆ ลั่นไก The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
No, I wanna watch him breathe out.ไม่ ปล่อยให้มันเลือดออกตายดีกว่า A Lonely Place to Die (2011)
To inhale. To breathe out.คุณมีแฟนที่จะโทรหาอยู่แล้ว คุณจะโทรหาฉันทำไม Spellbound (2011)
To inhale to breathe out.เธอไปฝรั่งเศส Spellbound (2011)
Breathe out and squeeze.สูดหายใจแล้วหลั่นไก Red Dawn (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breathe outWhen you breathe out in cold weather, you can see your breath.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายใจออก[v.] (hāijai øk) EN: exhale ; breathe out   FR: expirer ; exhaler

Japanese-English: EDICT Dictionary
吸って吐く[すってはく, suttehaku] (exp,v5k) to breathe in and breathe out [Add to Longdo]
息を吐く[いきをはく, ikiwohaku] (exp,v5k) to breathe out; to exhale [Add to Longdo]
吐く[はく, haku] (v5k,vt) (1) to breathe out; to breathe; (2) to tell (a lie); to use (foul language); (3) (See 吐く・はく・1) to vomit; to throw up; to spit up; (P) [Add to Longdo]
吐く[はく, haku] (v5k,vt) (1) to vomit; to throw up; to spit up; (2) to emit; to send forth; to breathe out; (3) to give (an opinion); to make (a comment); to express; to tell; (4) to confess; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 breathe out
   v 1: expel air; "Exhale when you lift the weight" [syn:
      {exhale}, {expire}, {breathe out}] [ant: {breathe in},
      {inhale}, {inspire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top