ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breakdowns

B R EY1 K D AW2 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breakdowns-, *breakdowns*, breakdown
CMU English Pronouncing Dictionary
BREAKDOWNS B R EY1 K D AW2 N Z
BREAKDOWN B R EY1 K D AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breakdowns (n) brˈɛɪkdaunz (b r ei1 k d au n z)
breakdown (n) brˈɛɪkdaun (b r ei1 k d au n)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breakdown(n) การหยุดลง
nervous breakdown(n) ช่วงเวลาที่มีความเจ็บป่วยทางจิต, Syn. breakdown

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
social breakdown syndromeกลุ่มอาการเสียสังคมเหตุถูกกักกันนาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, social breakdownกลุ่มอาการเสียสังคมเหตุถูกกักกันนาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breakdownการเสีย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
breakdownชำรุดเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
breakdown of marriageการเลิกล้มการสมรส (โดยเหตุหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage, breakdown ofการเลิกล้มการสมรส (โดยเหตุหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
irretrievable breakdown of marriageการขาดจากการสมรสที่ไม่อาจคืนดีกันได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nervous breakdownความเจ็บป่วยทางอารมณ์และจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chemical Breakdownการสลายตัวทางเคมี [การแพทย์]
Incomplete Breakdown Productsสารที่สลายตัวจากขบวนการไม่สมบูรณ์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Breakdown Truck(n) รถลาก, See also: Tow Truck American Language, Syn. Breakdown LorryBritish Language

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breakdownA breakdown in the negotiations will mean war.
breakdownHe suffered a nervous breakdown.
breakdownIf Jane does not rest more, she may have a nervous breakdown.
breakdownI think you're partly to blame for the negotiation breakdown.
breakdownKaneko was so stressed out at her new job that she had a nervous breakdown.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาย(v) breakdown, See also: be out of order, Example: นาฬิกาปลุกในห้องนอนเขาตาย จึงทำให้เขาไปทำงานสาย, Thai Definition: ไม่เดินเพราะเครื่องเสียหรือหยุดเป็นต้น เช่น รถยนต์ตาย นาฬิกาตาย
การถล่ม(n) collapse, See also: falling down, subsidence, breakdown, Syn. การยุบ, การพัง, การทลาย, Example: การถล่มของหิมะทำให้สมาชิกในครอบครัวของเขาเสียชีวิตทั้งหมด, Thai Definition: การทำให้ยุบ หรือการทำให้พังทลายหรือล่มลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถลาก[rotlāk] (n, exp) EN: recovery vehicle ; breakdown lorry ; tow truck  FR: dépanneuse [f]
ตาย[tāi] (v) EN: breakdown ; be out of order

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
故障[gù zhàng, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ, ] malfunction; breakdown; defect; shortcomingfault; failure; impediment; error; bug (in software), #4,839 [Add to Longdo]
溶血[róng xuè, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ, ] hemolysis (breakdown of red blood cells leading to anemia), #32,000 [Add to Longdo]
[niè, ㄋㄧㄝˋ, ] to seize with the hand; to grasp. to advance. to breakdown, #271,427 [Add to Longdo]
溶血病[róng xuè bìng, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, ] hemolytic disease of newborn (breakdown of red blood cells due to alloimmune reaction between mother and fetus) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschleppwagen {m}breakdown vehicle; breakdown lorry; breakdown van [Add to Longdo]
Aufgliederung {f}; Untergliederung {f}breakdown [Add to Longdo]
Aufschlüsselung {f} | Aufschlüsselung des Vertragspreisesbreakdown | contract price breakdown [Add to Longdo]
Aufspaltung {f} [chem.]breakdown [Add to Longdo]
Aufspaltung von Aktivitätenbreakdown of activities [Add to Longdo]
Ausfall {m}; Störfall {m}; Betriebsstörung {f}breakdown [Add to Longdo]
Betriebsschaden {m}breakdown [Add to Longdo]
Durchbruchsbereich {m}breakdown region [Add to Longdo]
Durchschlagsspannung {f} [electr.]breakdown voltage [Add to Longdo]
Kippmoment {n}breakdown torque [Add to Longdo]
Maschinenschaden {m}mechanical breakdown; engine trouble [Add to Longdo]
Motorschaden {m}engine trouble; mechanical breakdown [Add to Longdo]
Panne {f}; Motorschaden {m} | eine Panne habenbreakdown | to break down [Add to Longdo]
Pannendienst {m}; Pannenhilfe {f}breakdown service [Add to Longdo]
Sekundärdurchbruch {m}secundary breakdown [Add to Longdo]
Zusammenbruch {m}; Versagen {n} | Zusammenbrüche {pl}breakdown | breakdowns [Add to Longdo]
Nervenzusammenbruch {m} [med.] | einen Nervenzusammenbruch erleidennervous breakdown | to have a nervous breakdown [Add to Longdo]
Fahrzeugpanne {f}mechanical breakdown [Add to Longdo]
Pannenhilfe {f}breakdown service [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレークダウン[bure-kudaun] (n) breakdown [Add to Longdo]
気の病[きのやまい, kinoyamai] (n) nervous breakdown; neurosis; sickness from anxiety [Add to Longdo]
決裂[けつれつ, ketsuretsu] (n,vs) breakdown; rupture; (P) [Add to Longdo]
交渉決裂[こうしょうけつれつ, koushouketsuretsu] (n) breakdown of negotiations [Add to Longdo]
細胞崩壊[さいぼうほうかい, saibouhoukai] (n) cytolysis; breakdown of cells by the destruction of their outer membrane [Add to Longdo]
神経衰弱[しんけいすいじゃく, shinkeisuijaku] (n) (1) neurasthenia; nervous breakdown; (2) concentration (card game involving turning over face-down cards to find identical pairs) [Add to Longdo]
衰弱[すいじゃく, suijaku] (n,vs,adj-no) weakness; debility; breakdown; prostration; (P) [Add to Longdo]
内訳[うちわけ, uchiwake] (n) itemization (of expenses); the items; breakdown; classification; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top