ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

break up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -break up-, *break up*
English-Thai: Longdo Dictionary
break up with so.เลิกคบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break up(phrv) ทำให้เเหลก, See also: ทำให้แตกละเอียด, แหลก, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
break up(phrv) ทำลาย
break up(phrv) ยุติ, See also: เลิก, หยุด, ระงับ
break up(phrv) แตกกลุ่ม, See also: เลิกเกาะกลุ่ม
break up(phrv) ปิดภาคเรียน, See also: หยุดเรียน
break up(phrv) เลิกกัน, See also: แยกทางกัน, ไม่อยู่ร่วมกัน, Syn. bust up, split up
break up(phrv) ทำให้เศร้าโศก, Syn. break down, crack up, crock up
break up(phrv) ทำให้ขบขัน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้ขำ
break up(phrv) แบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
break upDoes that mean you want to break up?
break upI fastened the box tight with a rope so that it wouldn't break up.
break upI resolved to break up with her cleanly.
break upI've thought about it, and what we're doing is just not right, so let's break up after today.
break upLet's break up the party.
break upMost dinner parties break up about eleven o'clock.
break upSchool will soon break up for the summer vacation.
break upShe finally decided to break up with her husband.
break upWhen does school break up?
break upWhen does your school break up?
break upWhen do you break up for summer vacation?
break upYour mother is trying to break up our marriage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แยกตัว(v) seclude, See also: break up, Ant. รวมตัว, Example: เพราะอับอาย ทำให้เขาต้องแยกตัวออกมาจากเพื่อนฝูง, Thai Definition: ไม่รวมอยู่ในกลุ่มหรือส่วนรวม
ปลีกตัว(v) slip away, See also: break up, go off, get away, separate oneself from a group, Syn. แยก, หลีก, ปลีก, Example: เขาปลีกตัวเดินห่างออกไปจากผู้ที่มาชุมนุมกันอยู่ เพราะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงดังนัก, Thai Definition: แยกหรือหลีกออกจากหมู่จากพวกไป
พรวน(v) loosen (the soil), See also: break up/scarify the soil, Syn. พรวนดิน, Example: งานอดิเรกของพ่อในวันหยุดคือเข้าสวนรดน้ำต้นไม้พรวนดิน, Thai Definition: คุ้ยดินให้เป็นกลุ่มล้อมต้นไม้, ทำดินให้โปร่ง
ตัดขาด(v) break off, See also: break up, sever, separate, put an end to, Syn. ทิ้ง, เลิก, เลิกคบ, ตัดความสัมพันธ์, ตัดมิตรภาพ, Example: พ่อตัดขาดลูกชายที่ไม่เอาถ่าน, Thai Definition: เลิกติดต่อคบหากัน
ตัดขาด(v) break off, See also: break up, sever, separate, put an end to, Syn. ทิ้ง, เลิก, เลิกคบ, ตัดความสัมพันธ์, ตัดมิตรภาพ, Example: พ่อตัดขาดลูกชายที่ไม่เอาถ่าน, Thai Definition: เลิกติดต่อคบหากัน
แตกร้าว(v) split up, See also: break up, separate, Example: เราจะไม่ใช้วิธีระเบิดเพราะจะทำให้หินแตกร้าว นำมาแกะสลักไม่ได้
เลิก(v) separate, See also: break up, Example: ได้ข่าวว่าสามีภรรยาคู่นั้นเลิกกันแล้ว, Thai Definition: ละทิ้งไปไม่ไยดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จากกัน[jāk kan] (v, exp) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from  FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
พัง[phang] (v) EN: break up ; break through ; pull down ; destroy ; breach  FR: détruire ; défoncer ; enfoncer
สลาย[salāi] (v) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse  FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser
สลายตัว[salāitūa] (v) EN: dissolve ; break up ; disperse
ทอน[thøn] (v) EN: cut down ; reduce ; slash ; curtail ; break up  FR: réduire ; amenuiser
วงแตก[wongtaēk] (v) EN: break up ; split ; spoil the atmosphere
แยกร่าง[yaēk rāng] (v, exp) EN: divide; self divide ; split itself into two or more ; part itself ; break up itself ; separate itself
แยกตัว[yaēk tūa] (v, exp) EN: seclude ; break up
ยุ่ย[yui = yūi] (v) EN: become soft (due to overcooking) ; break up ; crumble ; disintegrate ; be softhearted

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pǒu, ㄆㄡˇ, ] break up; hit, #148,485 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お開きにする[おひらきにする, ohirakinisuru] (vs-i) to break up (e.g. a meeting); to call it a night [Add to Longdo]
引ける[ひける, hikeru] (v1,vi) to close; to be over; to break up (e.g. school) [Add to Longdo]
散る[ちる, chiru] (v5r,vi) (1) to fall (e.g. blossoms, leaves); (2) to scatter; to be dispersed; (3) to disappear; to dissolve; to break up; (4) to spread; to run; to blur; (5) to die a noble death; (P) [Add to Longdo]
捨てる(P);棄てる[すてる, suteru] (v1,vt) to throw away; to cast aside; to abandon; to resign; to break up with (someone); (P) [Add to Longdo]
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P) [Add to Longdo]
退散[たいさん, taisan] (n,vs) (intr.) disperse; break up [Add to Longdo]
拓く[ひらく, hiraku] (v5k) to open (e.g. path); to clear (the way); to break up (e.g. land) [Add to Longdo]
跳ねる[はねる, haneru] (v1,vi) (1) to jump; to leap; to prance; to spring up; to bound; to hop; (2) to break up; to close; to come to an end; (3) (instead of 撥ねる) to hit (e.g. to have a car hit something or someone); (P) [Add to Longdo]
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P) [Add to Longdo]
分裂[ぶんれつ, bunretsu] (n,vs) split; division; break up; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 break up
   v 1: to cause to separate and go in different directions; "She
      waved her hand and scattered the crowds" [syn: {disperse},
      {dissipate}, {dispel}, {break up}, {scatter}]
   2: discontinue an association or relation; go different ways;
     "The business partners broke over a tax question"; "The
     couple separated after 25 years of marriage"; "My friend and
     I split up" [syn: {separate}, {part}, {split up}, {split},
     {break}, {break up}]
   3: come apart; "the group broke up"
   4: break violently or noisily; smash; [syn: {crash}, {break up},
     {break apart}]
   5: make a break in; "We interrupt the program for the following
     messages" [syn: {interrupt}, {disrupt}, {break up}, {cut
     off}]
   6: cause to go into a solution; "The recipe says that we should
     dissolve a cup of sugar in two cups of water" [syn:
     {dissolve}, {resolve}, {break up}]
   7: suffer a nervous breakdown [syn: {crack up}, {crack}, {crock
     up}, {break up}, {collapse}]
   8: take apart into its constituent pieces [syn: {disassemble},
     {dismantle}, {take apart}, {break up}, {break apart}] [ant:
     {assemble}, {piece}, {put together}, {set up}, {tack}, {tack
     together}]
   9: destroy the completeness of a set of related items; "The book
     dealer would not break the set" [syn: {break}, {break up}]
   10: set or keep apart; "sever a relationship" [syn: {sever},
     {break up}]
   11: attack with or as if with a pickaxe of ice or rocky ground,
     for example; "Pick open the ice" [syn: {pick}, {break up}]
   12: release ice; "The icebergs and glaciers calve" [syn:
     {calve}, {break up}]
   13: close at the end of a session; "The court adjourned" [syn:
     {adjourn}, {recess}, {break up}]
   14: bring the association of to an end or cause to break up;
     "The decree officially dissolved the marriage"; "the judge
     dissolved the tobacco company" [syn: {dissolve}, {break up}]
   15: come to an end; "Their marriage dissolved"; "The tobacco
     monopoly broke up" [syn: {dissolve}, {break up}]
   16: break or cause to break into pieces; "The plate fragmented"
     [syn: {break up}, {fragment}, {fragmentize}, {fragmentise}]
   17: cause to separate; "break up kidney stones"; "disperse
     particles" [syn: {break up}, {disperse}, {scatter}]
   18: separate (substances) into constituent elements or parts
     [syn: {decompose}, {break up}, {break down}]
   19: laugh unrestrainedly [syn: {break up}, {crack up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top