ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

break out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -break out-, *break out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break out(phrv) พังออกไป
break out(phrv) เริ่มต้นทันที, Syn. flare up
break out(phrv) หนีรอด, See also: รอดพ้นจาก, Syn. burst out
break out(phrv) ชัก (บางสิ่งเช่น ชักธง), See also: ไม่พับ, เปิดใช้ บางสิ่ง
break out in(phrv) เริ่มแสดง (บางสิ่ง) ออกมาให้เห็น, Syn. bring out in, come out in
break out in(phrv) ปล่อยหรือเปล่งเสียงออกมาทันที
break out in a cold sweet(idm) กลัวมาก, See also: แสดงสัญญาณของความกลัวอย่างยิ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
break outA war may break out at any moment.
break outBreak out of one's shell.
break outIf a fire should break out in your neighborhood, what would you do?
break outIf a fire should break out, I would make off with my flute.
break outIf a nuclear war were to break out, mankind would perish.
break outI hope war doesn't break out.
break outI wonder if a third world war will break out.
break outSoon after the end of World War 1, people never thought such a hateful and cruel war would break out again.
break outThe war didn't break out by accident.
break outThey are afraid that nuclear war will break out.
break outWar may break out at any moment.
break outWe cannot rule out the possibility that civil war will break out in that country.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประทุ(v) break out, See also: begin suddenly, Syn. ผุด, Ant. ดับ, มอด, Example: เมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิดไอน้ำและความร้อนก็จะปะทุออกมาด้วย, Thai Definition: แตกหรือผุดออกมาด้วยแรงดัน
ระอุ(v) break out, See also: erupt, appear, Syn. คุกรุ่น, ปะทุ, เดือดดาล, Ant. ดับ, Example: ไฟสงครามเริ่มระอุขึ้นอีกครั้งหนึ่ง, Thai Definition: ใช้ในเชิงเปรียบเทียบในทางลบ เช่น การเมือง สงคราม
พลุ่งพล่าน(v) burst out, See also: break out, become/get angry, be wrathful, Syn. พล่าน, Example: ปานพลุ่งพล่านหงุดหงิดผุดลุกผุดนั่งเดินงุดๆ อยู่ในห้อง, Thai Definition: มีอารมณ์ปั่นป่วน
ออกผื่น(v) break out in a rash, See also: come out in a rash, Example: คนไข้ออกผื่นเต็มตัวไปหมดสงสัยจะแพ้ยา, Thai Definition: มีผื่นขึ้นตามตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหงื่อแตก[ngeūataēk] (v) EN: sweat ; break out in a sweat  FR: être en sueur ; être en transpiration
ปะทุ[pathu] (v) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate  FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption
ปะทุ[pathu] (v) EN: break out ; burst out ; erupt  FR: jaillir
พลุ่งพล่าน[phlung phlān] (v, exp) EN: burst out ; break out ; become/get angry ; be wrathful
พุ[phu] (v) EN: spring ; spout ; break out  FR: jaillir
อุบัติ[ubat] (x) EN: occur ; happen ; arise ; take place ; break out  FR: survenir ; arriver ; éclater

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴发[bào fā, ㄅㄠˋ ㄈㄚ, / ] break out, #17,336 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にたつく[nitatsuku] (v5k,vi) to have (break out into) a broad (suggestive) grin [Add to Longdo]
出やすい[でやすい, deyasui] (adj-i) tending to break out or project easily [Add to Longdo]
打開策;打解策(iK)[だかいさく, dakaisaku] (n) plan to overcome an obstacle or break out of a deadlock; breakthrough solution [Add to Longdo]
怒り出す;怒りだす[おこりだす;いかりだす, okoridasu ; ikaridasu] (v5s) to fly into a rage; to lose one's temper; to flare up; to break out [Add to Longdo]
怒鳴り出す;呶鳴り出す[どなりだす, donaridasu] (v5s) to start shouting; to break out [Add to Longdo]
浮き出る[うきでる, ukideru] (v1,vi) to rise to the surface; to stand or break out [Add to Longdo]
負ける(P);敗ける[まける, makeru] (v1,vi) (1) to lose; to be defeated; (2) (負ける only) to succumb; to give in; to surrender; to yield; (3) (負ける only) to be inferior to; (4) (負ける only) (See 気触れる・かぶれる・1) to break out in a rash due to (e.g. lacquer, shaving, etc.); (v1,vt) (5) (負ける only) to reduce the price; to lower the price; to give a discount on; (P) [Add to Longdo]
沸き上がる;湧き上がる;湧き上る;わき上がる;沸き上る;涌き上る[わきあがる, wakiagaru] (v5r,vi) (1) (esp. 沸き上がる) to boil up; to come to the boil; to seethe; (2) to arise; to break out; (3) to get excited; to be in uproar [Add to Longdo]
沸き返る[わきかえる, wakikaeru] (v5r,vi) (1) to boil up; to break out; to arise; to seethe; (2) to get excited; to be in uproar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 break out
   v 1: start abruptly; "After 1989, peace broke out in the former
      East Bloc" [syn: {erupt}, {break out}]
   2: begin suddenly and sometimes violently; "He broke out
     shouting"
   3: move away or escape suddenly; "The horses broke from the
     stable"; "Three inmates broke jail"; "Nobody can break out--
     this prison is high security" [syn: {break}, {break out},
     {break away}]
   4: take from stowage in preparation for use
   5: become raw or open; "He broke out in hives"; "My skin breaks
     out when I eat strawberries"; "Such boils tend to recrudesce"
     [syn: {erupt}, {recrudesce}, {break out}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top