ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breach

B R IY1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breach-, *breach*
English-Thai: Longdo Dictionary
breach of trust(n) การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breach(vt) ทำให้แตก
breach(n) รอยแตก, Syn. crack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breach(บรีช) {breached,breaching,breaches} n. การทำให้แตก,การแตกแยก,การทำลาย,การฝ่าฝืน,การไม่ปฏิบัติตาม,บาดแผล vt. ทำให้แตกออก,ฝ่าฝืน (กฎหมาย,สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
breach of promisen. การฝ่าฝืนคำสัญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
breach(n) รอยแตก,ช่องโหว่,ความแตกหัก,ความบาดหมาง
breach(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้บาดหมาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
breachการฝ่าฝืน, การผิดสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of betrothal; breach of promise (to marriage)การผิดสัญญาหมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of closeการบุกรุกที่ดิน [ดู trespass to land] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of confidenceการทำให้ขาดความไว้วางใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of contractการผิดสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of contract coverความคุ้มครองการผิดสัญญา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of dutyการละเลยหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of prisonการหลบหนีจากเรือนจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of privilegeการละเมิดเอกสิทธิ์ (ของฝ่ายนิติบัญญัติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
breach of promise (to marriage); breach of betrothalการผิดสัญญาหมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breach of contractการผิดสัญญา [TU Subject Heading]
Breach of the peaceการก่อกวนความสงบสุข [TU Subject Heading]
breaching dikebreaching dike, คันดินที่ยอมให้พัง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Breach secured.รังเพลิง ปลอดภัย The Great Dictator (1940)
Security breach inside Sector 14, Level 5.รีบไปเขตสิบสี่ ระดับห้า The Lawnmower Man (1992)
Announcing this all over the world may well be a breach of national security.ประกาศนี้ทั่วโลกอาจ ดีจะเป็นช่องโหว่ของการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ Contact (1997)
We've got a security breach here.ใช่ฉันได้ยิน เราได้มีการละเมิดความ ปลอดภัยที่นี่ Contact (1997)
"Believed to be the work of Dark wizards or witches Gringotts goblins acknowledge the breach but insist nothing was taken.เชื่อว่าเป็นฝีมือพ่อมดดำ หรือ แม่มดไร้นาม กริงกอตส์ก๊อบลินซึ่งรับทราบ ยืนยันไม่มีอะไรหาย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I'm not sweeping a major academic breach under the carpet so you can win a game.ผมไม่ใช่คนที่จะมาคอยเก็บปัดกวาดฝุ่นเข้าใต้พรม เพื่อที่จะให้คุณได้รับชัยชนะในเกมส์การแข่งขันหรอกนะ Hothead (2001)
Of the crime of breach of the police you will graspหยุดเดี๊ยวนี้เลยนะ นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ Sex Is Zero (2002)
In 12 hours, the machines will breach the dock walls.ใน 12 ชั่วโมง พวกเครื่องจักรจะเข้าถึงกำแพงอู่ The Matrix Revolutions (2003)
- Bogey two at the breach point!- ศัตรู 2 ที่จุดละเมิด The Matrix Revolutions (2003)
The machines will breach the walls of this city.พวกเครื่องจักรจะเจาะกำแพงของเมืองเข้ามา The Matrix Revolutions (2003)
Saladin inserts a word that you'll fight to breach the peace. - That you had calls.ซาลาดินประกาศว่า การต่อสู้ของท่านจะทำให้เกิดสงคราม. Kingdom of Heaven (2005)
Did you see any shadows in the water, maybe, some dark shape breach the surface ?คุณเห็นเงาใต้น้ำ หรือว่าอะไรที่.. มีรูปร่างดำทะมึนโผล่มาที่ผิวน้ำรึเปล่า Dead in the Water (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breachMr Smith is accused of breach of contract.
breachThe former president of a certain association has been arrested on suspicion of breach of trust.
breachThey made a breach in the wall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีฝ่า(v) break through, See also: breach, Syn. ตีแตก, Example: กองทัพตีฝ่าวงล้อมของศัตรูออกมาได้ เพราะแผนอันชาญฉลาดของหัวหน้าทัพ, Thai Definition: ต่อสู้หรือสู้รบผ่านสิ่งอันตรายออกมาอย่างกล้าหาญ
โกรก(n) crevice, See also: breach, Syn. โตรก, ซอก, Thai Definition: ซอกลึกของเขา
โกรกไกร(n) crevice, See also: breach, Syn. โตรกไตร, โกรก, โตรก, Thai Definition: ซอกลึกของเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฝ่าฝืน[kān fāfeūn] (n) EN: breach ; disobedience ; contravention ; violation ; infringement ; infraction  FR: infraction [f]
การกระทำผิดหน้าที่[kān kratham phit nāthī] (n, exp) EN: breach of duty
การละเลยหน้าที่[kān laloēi nāthī] (n, exp) EN: breach of duty
การละเมิดสัญญา[kān lamoēt sanyā] (n, exp) EN: breach of contract
การไม่เก็บเป็นความลับ[kān mai kep pen khwām lap] (n, exp) EN: breach of confidence
การผิด[kān phit] (n) EN: breach
การผิดสัญญา[kān phit sanyā] (n, exp) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default  FR: rupture de contrat [f]
ละเมิด[lamoēt] (v) EN: infringe ; break ; violate ; exceed ; transgress ; breach  FR: enfreindre ; violer ; transgresser
ไม่ปฏิบัติ[mai patibat] (v, exp) EN: breach
พัง[phang] (v) EN: break up ; break through ; pull down ; destroy ; breach  FR: détruire ; défoncer ; enfoncer

CMU English Pronouncing Dictionary
BREACH B R IY1 CH
BREACHED B R IY1 CH T
BREACHES B R IY1 CH IH0 Z
BREACHING B R IY1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breach (v) brˈiːtʃ (b r ii1 ch)
breached (v) brˈiːtʃt (b r ii1 ch t)
breaches (v) brˈiːtʃɪz (b r ii1 ch i z)
breaching (v) brˈiːtʃɪŋ (b r ii1 ch i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] breach (a dike); to decide; to determine, #4,716 [Add to Longdo]
裂口[liè kǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] breach; split; rift; vent (volcanic crater), #36,202 [Add to Longdo]
失责[shī zé, ㄕ ㄗㄜˊ, / ] breach of responsibility; failure to carry out one's duty, #101,914 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bresche {f} | in die Bresche springen | eine Bresche schlagenbreach | to step into the breach; to throw oneself into the breach | to clear the way; to breach [Add to Longdo]
Bruch {m} des Eheversprechensbreach of promise [Add to Longdo]
Dammbruch {m}breach in a dam; collapse of an embankment [Add to Longdo]
Friedensbruch {m} | Friedensbrüche {pl}breach of the peace | breaches of the peace [Add to Longdo]
Geheimnisbruch {m}breach of secrecy [Add to Longdo]
Landfriedensbruch {m} [jur.]breach of the peace [Add to Longdo]
Privilegienmissbrauch {m}breach of privilege [Add to Longdo]
Rechtsbruch {m} | Rechtsbrüche {pl}breach of law | breaches of law [Add to Longdo]
Treuebruch {m}breach of fidelity [Add to Longdo]
Verstoß {m} gegen die Sicherheitsbestimmungenbreach of security [Add to Longdo]
Vertragsbruch {m} | Vertragsbrüche {pl}breach of contract | breaches of contract [Add to Longdo]
Vertragsverletzung {f}breach of contract [Add to Longdo]
Vertrauensbruch {m}breach of confidence; breach of faith [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
マナー違反[マナーいはん, mana-ihan] (n) breach of manners; breach of etiquette [Add to Longdo]
握り箸[にぎりばし, nigiribashi] (n) grasping one's chopsticks the same way one might hold a walking stick (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
移り箸[うつりばし, utsuribashi] (n) (See 渡り箸) using one's chopsticks to jump from side dish to side dish without pausing to eat rice in between (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
違い箸[ちがいばし, chigaibashi] (n) using two different chopsticks together (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
違式[いしき, ishiki] (n) informality; breach of etiquette [Add to Longdo]
違反(P);違犯[いはん, ihan] (n,vs) violation (of law); transgression; infringement; breach; (P) [Add to Longdo]
違約[いやく, iyaku] (n,vs) breach of contract; default [Add to Longdo]
違約金[いやくきん, iyakukin] (n) penalty for contract breach [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 breach
   n 1: a failure to perform some promised act or obligation
   2: an opening (especially a gap in a dike or fortification)
   3: a personal or social separation (as between opposing
     factions); "they hoped to avoid a break in relations" [syn:
     {rupture}, {breach}, {break}, {severance}, {rift}, {falling
     out}]
   v 1: act in disregard of laws, rules, contracts, or promises;
      "offend all laws of humanity"; "violate the basic laws or
      human civilization"; "break a law"; "break a promise" [syn:
      {transgress}, {offend}, {infract}, {violate}, {go against},
      {breach}, {break}] [ant: {keep}, {observe}]
   2: make an opening or gap in [syn: {gap}, {breach}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top