ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brazen

B R EY1 Z AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brazen-, *brazen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brazen(adj) หน้าไม่อาย, See also: หน้าด้าน
brazen it out(phrv) เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, See also: กล้าเผชิญ, Syn. bluff out, brave out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brazen(เบร'เซิน) {brazened,brazening,brazens} adj. ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ไร้ความอาย vt. กระทำอย่างไร้ยางอาย, See also: brazenness n. ดูbrazen
brazen-faced(เบร'เซินเฟสทฺ) adj. หน้าด้าน,ไร้ยางอาย

English-Thai: Nontri Dictionary
brazen(adj) ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ทะลึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brazenDespite "No Smoking" signs, the boat operator was brazenly smoking all the time.
brazenHa-ha-ha-hah! No worry! I brazenly bluffed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก๋ากั่น(adj) brazen, See also: brash, Syn. อวดกล้า, Example: ผู้หญิงคนนี้ท่าทางก๋ากั่นเหมือนผู้ชาย
โจ่งครึ่ม(adv) blatantly, See also: brazenly, conspicuously, Syn. โจ่งครุ่ม, เปิดเผย, โจ่งแจ้ง, Example: เมื่อก่อนถ้าเขาไม่ทำโจ่งครึ่มจนน่าเกลียด สื่อก็คงจะหยวนๆ กันไปกับการกระทำของเขา, Thai Definition: ไม่เกรงกลัวใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adv) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly  FR: ouvertement ; manifestement

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAZEN B R EY1 Z AH0 N
BRAZENLY B R EY1 Z AH0 N L IY0
BRAZENNESS B R EY1 Z AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brazen (v) brˈɛɪzn (b r ei1 z n)
brazens (v) brˈɛɪznz (b r ei1 z n z)
brazened (v) brˈɛɪznd (b r ei1 z n d)
brazening (v) brˈɛɪznɪŋ (b r ei1 z n i ng)
brazen-faced (j) brˈɛɪzn-fɛɪst (b r ei1 z n - f ei s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大胆[dà dǎn, ㄉㄚˋ ㄉㄢˇ, / ] brazen; audacious; outrageous; bold; daring; fearless, #4,375 [Add to Longdo]
厚脸皮[hòu liǎn pí, ㄏㄡˋ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, / ] brazen; shameless; impudent; cheek; thick-skinned, #43,432 [Add to Longdo]
死皮赖脸[sǐ pí lài liǎn, ㄙˇ ㄆㄧˊ ㄌㄞˋ ㄌㄧㄢˇ, / ] brazen faced (成语 saw); shameless, #47,305 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけしゃあしゃ[ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
いけしゃあしゃあ[ikeshaashaa] (adv,adv-to) brazenly [Add to Longdo]
おめおめ[omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
厚かましい[あつかましい, atsukamashii] (adj-i) impudent; shameless; brazen; (P) [Add to Longdo]
厚顔無恥[こうがんむち, kouganmuchi] (adj-na,n) shameless; brazen and unscrupulous [Add to Longdo]
擦れっ枯らし;擦れっ枯し[すれっからし, surekkarashi] (n) shameless person; sophisticated person; brazen hussy [Add to Longdo]
心臓に毛が生えた[しんぞうにけがはえた, shinzounikegahaeta] (exp) brazen-faced; completely impudent [Add to Longdo]
心臓に毛が生えている[しんぞうにけがはえている, shinzounikegahaeteiru] (exp) brazen-faced; completely impudent [Add to Longdo]
生意気[なまいき, namaiki] (adj-na,n) impertinent; saucy; cheeky; conceit; audacious; brazen; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brazen
   adj 1: unrestrained by convention or propriety; "an audacious
       trick to pull"; "a barefaced hypocrite"; "the most
       bodacious display of tourism this side of Anaheim"- Los
       Angeles Times; "bald-faced lies"; "brazen arrogance";
       "the modern world with its quick material successes and
       insolent belief in the boundless possibilities of
       progress"- Bertrand Russell [syn: {audacious},
       {barefaced}, {bodacious}, {bald-faced}, {brassy},
       {brazen}, {brazen-faced}, {insolent}]
   2: made of or resembling brass (as in color or hardness)
   v 1: face with defiance or impudence; "brazen it out"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top