ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brawny

B R AO1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brawny-, *brawny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brawny(adj) ซึ่งมีกล้ามเนื้อแข็งแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brawny(บรอ'นี) adj. แข็งแรง,กล้ามเนื้อเป็นมัด, See also: brawniness n. ดูbrawny

English-Thai: Nontri Dictionary
brawny(adj) แข็งแรง,กำยำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่ำ[lam] (adj) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong  FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[lamsan] (adj) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic  FR: robuste ; musclé ; athlétique

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAWNY B R AO1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brawny (j) brˈɔːniː (b r oo1 n ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブ男;醜男[ブおとこ(ブ男);ぶおとこ(醜男);じこお(醜男), bu otoko ( bu otoko ); buotoko ( shuu otoko ); jikoo ( shuu otoko )] (n) (1) (derog) ugly man; (2) (じこお only) strong, brawny man [Add to Longdo]
ムキムキ[mukimuki] (adj-na,adj-no) muscular; brawny [Add to Longdo]
魁偉[かいい, kaii] (adj-na,n) brawny; muscular; impressive; gigantic [Add to Longdo]
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
筋張った[すじばった, sujibatta] (adj-f) brawny; sinewy; stringy [Add to Longdo]
屈強;倔強[くっきょう, kukkyou] (adj-na,n,adj-no) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
隆々;隆隆[りゅうりゅう, ryuuryuu] (adj-t,adv-to) prosperous; flourishing; thriving; muscular; brawny [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brawny
   adj 1: (of a person) possessing physical strength and weight;
       rugged and powerful; "a hefty athlete"; "a muscular
       boxer"; "powerful arms" [syn: {brawny}, {hefty},
       {muscular}, {powerful}, {sinewy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top