ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brawl

B R AO1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brawl-, *brawl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brawl(n) การวิวาท, See also: การทะเลาะเบาะแว้ง, การทุ่มเถียง, การทะเลาะวิวาท, Syn. fight
brawl(vi) ทะเลาะเบาะแว้ง, See also: ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, Syn. fight
brawler(n) นักสู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brawl(บรอล) {brawled,brawling,brawls} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาทอย่างเสียงดัง,การเอะอะโวยวาย, See also: brawler n. ดูbrawl

English-Thai: Nontri Dictionary
brawl(n) การทะเลาะกัน,การมีปากเสียง,การวิวาท
brawl(vt) ทะเลาะกัน,วิวาท,เป็นปากเสียง,ด่ากัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brawlThe police brawled with the demonstrators.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเลาะวิวาท(v) brawl, See also: quarrel and fight, Syn. วิวาท, ทะเลาะ, Ant. ปรองดอง, รักใคร่ปรองดอง, Example: เขาเที่ยวทะเลาะวิวาทกับใครต่อใคร ไม่เลือกหน้า, Thai Definition: ทุ่มเถียงและต่อสู้กัน
ทะเลาะเบาะแว้ง(v) brawl, See also: wrangle, bicker, quarrel, dispute, argue, squabble, spat, Syn. ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, ทะเลาะ, วิวาท, พิพาท, Ant. ปรองดอง, Example: หากทะเลาะเบาะแว้งกับใครๆ เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่อริตลอดเวลา, Thai Definition: ทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หยุมๆ หยิมๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะ[cha] (v) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold
เจี้ยว[jīo] (v) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl
ทะเลาะ[thalǿ] (v) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row  FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec
ทะเลาะเบาะแว้ง[thalǿbǿwaēng] (v) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat
ทะเลาะวิวาท[thalǿwiwāt] (v, exp) EN: brawl ; quarrel and fight

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAWL B R AO1 L
BRAWLS B R AO1 L Z
BRAWLEY B R AO1 L IY0
BRAWLING B R AO1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brawl (v) brˈɔːl (b r oo1 l)
brawls (v) brˈɔːlz (b r oo1 l z)
brawled (v) brˈɔːld (b r oo1 l d)
brawler (n) brˈɔːlər (b r oo1 l @ r)
brawlers (n) brˈɔːləz (b r oo1 l @ z)
brawling (v) brˈɔːlɪŋ (b r oo1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ōu, ㄡ, / ] brawl; surname Ou, #21,524 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほざく[hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
活劇[かつげき, katsugeki] (n) (1) (See アクションドラマ) action picture; action movie; (2) riotous scene; street brawl [Add to Longdo]
喧嘩(P);諠譁[けんか, kenka] (n,vs) quarrel; brawl; fight; squabble; scuffle; (P) [Add to Longdo]
乱闘[らんとう, rantou] (n,vs) fray; fighting; brawling; scuffle; (P) [Add to Longdo]
立ち回る;立回る[たちまわる, tachimawaru] (v5r,vi) (1) to walk about; to walk around; (2) to conduct oneself; (3) to turn up; (4) to brawl (in a play, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brawl
   n 1: an uproarious party [syn: {bash}, {do}, {brawl}]
   2: a noisy fight in a crowd [syn: {brawl}, {free-for-all}]
   v 1: to quarrel noisily, angrily or disruptively; "The bar
      keeper threw them out, but they continued to wrangle on
      down the street" [syn: {brawl}, {wrangle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top