ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bravery

B R EY1 V ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bravery-, *bravery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bravery(n) ความกล้าหาญ, Syn. courage, Ant. cowardice

English-Thai: Nontri Dictionary
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
braveryBravery is a great virtue.
braveryHe is celebrated for his bravery.
braveryHe is unrivaled in bravery.
braveryHis bravery is above all praise.
braveryHis bravery is worth respecting.
braveryHis bravery is worthy of praise.
braveryHis bravery to save the child from drowning is above praise.
braveryI am filled with admiration for your bravery.
braveryI greatly admire her for her bravery.
braveryTrue bravery is quite another thing from bravado.
braveryWe admire her for her bravery.
braveryWe must allow his bravery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีรกรรม(n) bravery, See also: boldness, intrepidity, Syn. ความกล้าหาญ, Example: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น, Thai Definition: การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ
ความกล้าหาญ(n) bravery, See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย, Ant. ความขี้ขลาด, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน
พิริยะ(n) bravery, See also: vigour, Syn. ความกล้า, ความกล้าหาญ
วิกรม(n) courage, See also: bravery, Syn. ความเก่งกล้า, ความกล้าหาญ
วิริยภาพ(n) bravery, See also: courage, boldness, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความองอาจ
ความกล้า(n) courage, See also: bravery, valor, Syn. ความเก่งกล้า, ความองอาจ, ความกล้าหาญ, Ant. ความขลาด, ความกลัว, Example: เขาสอนลูกให้เป็นคนมีความกล้าในทางที่ถูกต้อง, Thai Definition: ความกล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตรายใดๆ
ความเก่งกล้า(n) courage, See also: bravery, valor, Syn. ความกล้า, ความองอาจ, ความห้าวหาญ, ความเก่งกาจ, Ant. ความขลาด, ความกลัว, Example: ความเก่งกล้าสามารถของเขามีหลายประการ, Thai Definition: กล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความกล้าหาญ[khwām klāhān] (n) EN: bravery ; courage ; valiance  FR: courage
เหรียญกล้าหาญ[rīen klāhān] (n, exp) EN: decoration for bravery ; decoration for valour
วีรกรรม[wīrakam] (n) EN: bravery ; boldness ; intrepidity  FR: bravoure [f]
วิริยะ[wiriya] (n) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery  FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAVERY B R EY1 V ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bravery (n) brˈɛɪvəriː (b r ei1 v @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英勇[yīng yǒng, ㄧㄥ ㄩㄥˇ, ] bravery; gallant; valiant, #9,483 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛臆[ごうおく, gouoku] (n) bravery and cowardice [Add to Longdo]
剛気[ごうき, gouki] (adj-na,n) bravery; stoutheartedness [Add to Longdo]
剛勇;豪勇[ごうゆう, gouyuu] (adj-na,n,adj-no) bravery; prowess [Add to Longdo]
剛勇無比[ごうゆうむひ, gouyuumuhi] (n,adj-no) unparalleled for valor; unmatched for bravery [Add to Longdo]
[そう, sou] (n,adj-na) (1) vibrancy; strength; bravery; manliness; (2) (esp. of men) one's prime (approx. age 30) [Add to Longdo]
忠勇[ちゅうゆう, chuuyuu] (adj-na,n) loyalty and bravery [Add to Longdo]
忠勇無双[ちゅうゆうむそう, chuuyuumusou] (n,adj-no) of peerless loyalty and bravery [Add to Longdo]
度胸[どきょう, dokyou] (n) courage; bravery; pluck; nerve; grit; guts; (P) [Add to Longdo]
[ぶ, bu] (n) (1) (arch) the art of war; martial arts; military arts; (2) military force; the sword; (3) valor; bravery; (4) military officer; military man [Add to Longdo]
武勇[ぶゆう, buyuu] (n) bravery; military prowess; valour; valor; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bravery
   n 1: a quality of spirit that enables you to face danger or pain
      without showing fear [syn: {courage}, {courageousness},
      {bravery}, {braveness}] [ant: {cowardice}, {cowardliness}]
   2: feeling no fear [syn: {fearlessness}, {bravery}] [ant:
     {fear}, {fearfulness}, {fright}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top