ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brav

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brav-, *brav*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brave(adj) กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ, Syn. courageous, Ant. cowardly
brave(vi) กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ
bravo(int) ไชโย, Syn. great, well done
bravado(n) การแสดงความกล้าหาญที่ไม่จริง, Syn. swagger
bravery(n) ความกล้าหาญ, Syn. courage, Ant. cowardice
bravura(n) ทักษะและความกระตือร้นจะทำในเชิงศิลปะ
brave it out(phrv) เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, See also: กล้าเผชิญ, Syn. bluff out, brazen out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bravado(บระวา'โด) n. การวางท่าใหญ่โตองอาจ -Conf. bravery
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
bravo(บรา'โว) interj. ,n.,v. (การ) ทำได้ดี!เก่งจริง!,ดี!,มือสังหารรับจ้าง
bravura(บระวิว'ระ) n. การแสดงที่กล้าหาญ ความชำนาญที่ดีเด่นของนักแสดง

English-Thai: Nontri Dictionary
bravado(n) ความอวดกล้า,ความองอาจ,ความอาจหาญ,การวางก้าม
brave(adj) กล้า,กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,อาจหาญ,อดทน
brave(vt) กล้าเผชิญ,ไม่เกรงกลัว,อดทน,เสี่ยงอันตราย
bravely(adv) อย่างกล้าหาญ,อย่างอาจหาญ,อย่างไม่เกรงกลัว
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
bravo(int) ไชโย
bravo(int) ไชโย,เยี่ยม,ดีมาก,วิเศษ
outbrave(vt) กล้าหาญกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Bravais latticeแลตทิซบราเว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bravAfter seeing how bravely he acted, his friends thought better of him.
bravAn able sportsman should be brave.
bravBravely though they fought, they were defeated.
bravBrave man as he was, he recoiled at the sight.
bravBravery is a great virtue.
bravChild as he was, he was brave.
bravChild as she was, she was brave.
bravChris brought her a present and bravely gave it to her.
bravDo you think the Braves will take the series?
bravFather told me always to be brave and cheerful.
bravFortune is the rod of the weak, and the staff of the brave.
bravGirl as she is, she is brave.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีรกรรม(n) bravery, See also: boldness, intrepidity, Syn. ความกล้าหาญ, Example: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น, Thai Definition: การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ
ห้าว(adj) brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai Definition: กล้าทางมุทะลุ
อาจ(adj) brave, See also: courageous, bold, Syn. กล้าหาญ, กล้า, อาจหาญ, Ant. ขลาด
ความกล้าหาญ(n) bravery, See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย, Ant. ความขี้ขลาด, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน
เก่งกล้า(adj) brave, See also: courageous, fearless, audacious, daring, bold, Syn. เก่งกล้าสามารถ, หาญกล้า, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: ชนเผ่านี้เป็นทหารที่เก่งกล้าสามารถมากจนเป็นที่ครั่นคร้ามของศัตรูในคราวรบกับญี่ปุ่นที่ประเทศพม่าในมหาสงครามคราวที่แล้ว, Thai Definition: ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม
แข็งกล้า(adj) brave, See also: fearless, Syn. กล้าหาญ, ห้าวหาญ, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนแข็งกล้าพร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ได้ทุกเมื่อ, Thai Definition: ที่มีความกล้ามาก
ป้ำ(v) brave, See also: venturesome, Syn. กล้า, ใจป้ำ, Example: ปัญหาตอนนี้ยังเหลือแต่ว่ารัฐบาลจะใจป้ำกล้าลงทุนหรือไม่เท่านั้น, Thai Definition: กล้าได้กล้าเสีย
พิริยโยธา(n) brave warrior, Count Unit: คน, Thai Definition: พลรบผู้กล้าหาญ
พิริยะ(n) braver, See also: warrior, Syn. คนกล้า, นักรบผู้กล้า, ผู้กล้า, Count Unit: คน
พิริยะ(n) bravery, See also: vigour, Syn. ความกล้า, ความกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจ[āt] (adj) EN: brave ; courageous ; bold  FR: brave ; courageux
ไชโย[chaiyō] (x) EN: hurrah ; hurray ; bravo  FR: hourra ! ; bravo !
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold  FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ชาตรี[chātrī] (adj) EN: brave ; valiant ; doughty  FR: brave ; vaillant ; preux
ชโย[chayō] (interj) EN: hurrah  FR: hourra ! ; bravo !
ฝ่า[fā] (v) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk  FR: braver ; affronter
ฝ่ามรสุม[fā mørasum] (v, exp) EN: brave the storm  FR: braver la tempête
หาญ[hān] (adj) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold  FR: courageux ; audacieux ; vaillant
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adj) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous  FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adv) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously  FR: bravement ; valeureusement

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAVE B R EY1 V
BRAVO B R AA1 V OW0
BRAVER B R EY1 V ER0
BRAVED B R EY1 V D
BRAVES B R EY1 V Z
BRAVES' B R EY1 V Z
BRAVERY B R EY1 V ER0 IY0
BRAVURA B R AH0 V Y UH1 R AH0
BRAVELY B R EY1 V L IY0
BRAVING B R EY1 V IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brave (v) brˈɛɪv (b r ei1 v)
bravo (n) brˌaːvˈou (b r aa2 v ou1)
braved (v) brˈɛɪvd (b r ei1 v d)
braver (j) brˈɛɪvər (b r ei1 v @ r)
braves (v) brˈɛɪvz (b r ei1 v z)
bravos (n) brˌaːvˈouz (b r aa2 v ou1 z)
bravado (n) brˈəvˈaːdou (b r @1 v aa1 d ou)
bravely (a) brˈɛɪvliː (b r ei1 v l ii)
bravery (n) brˈɛɪvəriː (b r ei1 v @ r ii)
bravest (j) brˈɛɪvɪst (b r ei1 v i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勇敢[yǒng gǎn, ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ, ] brave, #4,040 [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] brave, #5,882 [Add to Longdo]
英勇[yīng yǒng, ㄧㄥ ㄩㄥˇ, ] bravery; gallant; valiant, #9,483 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, / ] brave; owl; Strix uralensis, #22,682 [Add to Longdo]
壮烈[zhuàng liè, ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] brave; heroic, #27,348 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, / ] brave; good horse; strong, #44,970 [Add to Longdo]
豪侠[háo xiá, ㄏㄠˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] brave and chivalrous, #62,576 [Add to Longdo]
勇武[yǒng wǔ, ㄩㄥˇ ㄨˇ, ] brave, #64,622 [Add to Longdo]
勇略[yǒnglu:e4, ㄩㄥˇlu:è, ㄜˋ, ] brave and cunning, #177,495 [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, ] brave; cautious; sad, #202,524 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
brav(adj) ที่เชื่อฟังและว่านอนสอนง่าย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bravo {n}bravos [Add to Longdo]
Bravour {f}bravura [Add to Longdo]
Bravourstück {n}bravura piece; bravura passage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見事;お美事[おみごと, omigoto] (int) (See 見事・1,見事・2) well done!; bravo [Add to Longdo]
ブラボー[burabo-] (int) bravo (ita [Add to Longdo]
ブレーブ;ブレイヴ[bure-bu ; bureivu] (n,adj-na) (See 勇士) brave [Add to Longdo]
益荒猛男[ますらたけお, masuratakeo] (n) brave and stalwart man [Add to Longdo]
外剛内柔[がいごうないじゅう, gaigounaijuu] (n) being tough on the outside but soft at heart; a faint-hearted person pretending to be brave [Add to Longdo]
敢闘[かんとう, kantou] (n,vs) fighting bravely; (P) [Add to Longdo]
危険を冒す[きけんをおかす, kikenwookasu] (exp,v5s) to brave (defy) a danger [Add to Longdo]
虚勢を張る[きょせいをはる, kyoseiwoharu] (exp,v5r) to bluff; to act brave [Add to Longdo]
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man [Add to Longdo]
空威張り[からいばり, karaibari] (n,vs) bluffing; bluster; bravado [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top