ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

branch

B R AE1 N CH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -branch-, *branch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
branch(n) สาขา, See also: แผนก, Syn. office
branch(vi) แตกแขนง, See also: แตกกิ่ง, Syn. spread
branch(n) กิ่งก้านสาขา, See also: แขน, ที่เท้าแขน
branch off(phrv) แบ่งแยก, See also: แตกส่วน, แบ่งจาก, Syn. turn off
branch out(phrv) แตกกิ่ง (ต้นไม้)
branch out(phrv) ขยายสาขา, See also: ขยายออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
branch(เบรานชฺ) {branched,branching,branches} n. กิ่งก้าน,กิ่ง,สาขา,แขนง,วิชาย่อย,ทางแยก,สายย่อย,แคว vt. แตกกิ่งก้านสาขา,, Syn. bough แยกแตกกิ่ง1. หมายถึง การแยกตัวออกไปจากโปรแกรมที่ทำอยู่ ไปทำโปรแกรมอีกอันหนึ่ง เช่น แยกออกจากโปรแกรมหลัก main program ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย subprogram ตามคำสั่ง Go to2. ความหมายที่ใช้กับ "ต้นไม้" tree มีความหมายถึงการแตกกิ่งก้านสาขา เช่นในการแสดงแฟ้มข้อมูลในโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95
branch instructionคำสั่งแยก (ทาง) หมายถึง การสั่งให้แยกไปทำงาน ณ จุดใดจุดหนึ่งตามคำสั่งในโปรแกรมหรือ ชุดคำสั่ง เช่น คำสั่ง GOTO หรือคำสั่งให้ CALL โปรแกรมย่อย (subroutine)
abranchiate(เอแบรง' คิเอท) ซึ่งไร้ครีบ, Syn. abranchial having no gills
anabranch(แอน' นะบรานซฺ) n. สาขาธารน้ำที่แยกจากสายแม่น้ำและมาบรรจบกับสายแม่น้ำอีก
elasmobranchadj. ,n. (เกี่ยวกับ) ปลากระดูกอ่อนประเภทฉลามปลากระเบน
olive branchn. กิ่งก้านของต้นโอลิฟว์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
branch(n) กิ่งไม้,สาขา,แขนง,แถว,ปลีกย่อย,แผนก,ทางแยก,วิชาย่อย
branch(vi, vt) แบ่ง,แยกเป็นสาขา,แผ่กิ่งก้าน,แตกแขนง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
branch๑. กิ่ง๒. แตกกิ่ง, แยกสาขา๓. แยก(ทาง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
branch๑. กิ่ง๒. แตกกิ่ง, แยกสาขา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
branch abscissionการทิ้งกิ่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
branch ductท่อแยก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
branch fault; auxiliary faultรอยเลื่อนแขนง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
branch gapบรานช์แก็ป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
branch instructionคำสั่งแยก(ทาง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
branch nodeบัพกิ่ง [มีความหมายเหมือนกับ interior node และ nonleaf node; nonterminal node] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
branch of economic activityสาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
branch root; lateral rootรากแขนง [มีความหมายเหมือนกับ secondary root] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Branchสาขา [การบัญชี]
Branch accountsบัญชีสาขา [การบัญชี]
Branch and bound algorithmsขั้นตอนวิธีขยายและจำกัดเขต [TU Subject Heading]
Branch banksธนาคารสาขา [TU Subject Heading]
branch canalbranch canal, คลองแยก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Branch Chainsลูกโซ่กิ่ง,สาชาโซ่ [การแพทย์]
Branch libraryห้องสมุดสาขา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Branch Lineท่อแยก [การแพทย์]
Branched Chainsสายยาวเป็นกิ่งก้าน [การแพทย์]
Branches, Accessoryแขนงเกิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
branchAlgebra is a branch of mathematics.
branchAnd so the boy cut off her branches and carried them away to build his house.
branchAnd then one day the boy came back and the tree shook with joy and she said, "Come, boy, climb up my trunk and swing from my branches and be happy."
branchA new branch will be opened in Chicago next month.
branchAn olive branch symbolizes peace.
branchA squirrel hid among the branches.
branchBranches are to trees what limbs are to us.
branchDon't break off the branch.
branchDon't break the branches.
branchHe chopped down the branch with an ax.
branchHe cut away the dead branches from the tree.
branchHe cut off a branch from the tree.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาขาสำนักงาน(n) branch office, Syn. สาขา, สาขาย่อย, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสาขาสำนักงานในส่วนภูมิภาค 3 แห่งคือสาขาภาคใต้ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาขาภาคเหนือ, Count Unit: สาขา, Thai Definition: สำนักงานที่แยกออกมาจากสำนักงานใหญ่
สาขา(n) branch, Syn. ส่วนย่อย
สาขา(clas) branch, Example: ร้านของเรามีเพียง 2 สาขาเท่านั้น, Thai Definition: ลักษณนามเรียกส่วนที่ขยายจากส่วนใหญ่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาขา(n) branch, See also: branch office, chain store, Syn. ส่วนย่อย, Example: ธนาคารกรุงเทพจะเปิดสาขาใหม่ที่นี่, Count Unit: สาขา, Thai Definition: ส่วนที่ขยายจากส่วนใหญ่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คชศาสตร์(n) branch of study dealing with elephant, Example: หากผู้ใดมีความรู้ทางด้านคชศาสตร์ จงมาถวายตัวเป็นข้าของเรา, Thai Definition: วิชาที่ว่าด้วยช้างมี 2 ประเภท คือ คชลักษณ์และคชกรรม
สำนักงานสาขา(n) branch office, See also: branch, Syn. สาขา, Count Unit: แห่ง
ตะแง้(n) branches of the areca-nut tree, See also: branches of a cluster of betel-nuts, Syn. ระแง้, Count Unit: กิ่ง, Thai Definition: เรียกแขนงของทะลายหมากหรือแขนงของรวงข้าวว่า ตะแง้หมาก ตะแง้ข้าว
แตกแขนง(v) put out twig, See also: branch out, put forth, Syn. แตกกิ่ง, แตกกิ่งก้านสาขา, Example: กล้วยไม้ประเภทนี้มีลักษณะแปลกออกไป คือ มีรากใหญ่ยาวและแตกแขนงรากอย่างโปร่งๆ เป็นรากอากาศ, Thai Definition: ขยายออกไป
กิ่ง(n) branch, See also: twig, bough, limb, Syn. แขนง, กิ่งไม้, กิ่งก้าน, Example: บริเวณนี้ร่มรื่นเพราะกิ่งไม้ใหญ่ของต้นหางนกยูงแผ่ไปกว้างทั่วบริเวณ, Count Unit: กิ่ง, Thai Definition: ส่วนที่แยกออกจากต้น
กิ่งก้าน(n) branch, See also: twig, bough, limb, Syn. กิ่ง, กิ่งไม้, แขนง, Example: กระถินณรงค์ ในสภาพพื้นที่แล้งจะมีลำต้นคดงอแตกกิ่งก้านมาก, Count Unit: กิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉก[chaēk] (n) EN: ray of a star  FR: branche d'une étoile [f]
ชุมทาง[chumthāng] (n) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.)  FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
ดาวห้าแฉก[dāo hā chaēk] (n, exp) EN: five-pointed star  FR: étoile à cinq branches [f]
ก้าน[kān] (n) EN: stem ; stalk  FR: branche [f] ; rameau [m] ; tige [f]
การติดตั้งเครื่อง[kān tittang khreūang] (n, exp) FR: branchement de l'appareil [m]
คณะ[khana] (n) EN: college ; faculty ; school ; branch of study ; department  FR: faculté (universitaire) [f] ; département universitaire [m]
แขนง[khanaēng] (n) EN: twig  FR: petite branche [f] ; brindille [f]
แขนง[khanaēng] (n) EN: field  FR: branche [f] ; domaine [m]
ขยายในทิศทางใหม่[khayāi nai thitthāng mai] (v, exp) EN: branch out
ขยายสาขา[khayāi sākhā] (v, exp) EN: increase the number of branches

CMU English Pronouncing Dictionary
BRANCH B R AE1 N CH
BRANCHE B R AE1 N CH
BRANCHES B R AE1 N CH IH0 Z
BRANCHES B R AE1 N CH AH0 Z
BRANCHED B R AE1 N CH T
BRANCH'S B R AE1 N CH IH0 Z
BRANCHEAU B R AH0 N SH OW1
BRANCHING B R AE1 N CH IH0 NG
BRANCHLET B R AE1 N CH L AH0 T
BRANCHLETS B R AE1 N CH L AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
branch (v) brˈaːntʃ (b r aa1 n ch)
branchy (j) brˈaːntʃiː (b r aa1 n ch ii)
branched (v) brˈaːntʃt (b r aa1 n ch t)
branches (v) brˈaːntʃɪz (b r aa1 n ch i z)
branchier (j) brˈaːntʃɪəʳr (b r aa1 n ch i@ r)
branching (v) brˈaːntʃɪŋ (b r aa1 n ch i ng)
branchiest (j) brˈaːntʃɪɪst (b r aa1 n ch i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kē, ㄎㄜ, ] branch of study; administrative section; division; field; branch; stage directions; family (taxonomy); rules; laws; to mete out (punishment); to levy (taxes etc); to fine sb, #1,083 [Add to Longdo]
[zhī, ㄓ, ] branch; classifier for sticks, rods, pencils etc, #6,042 [Add to Longdo]
分支[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, ] branch (of company, river etc); to branch; to diverge; to ramify; to subdivide, #7,561 [Add to Longdo]
分行[fēn háng, ㄈㄣ ㄏㄤˊ, ] branch of bank or store; subsidiary bank, #10,667 [Add to Longdo]
支部[zhī bù, ㄓ ㄅㄨˋ, ] branch, esp. grass root branches of a political party, #12,780 [Add to Longdo]
树枝[shù zhī, ㄕㄨˋ ㄓ, / ] branch; twig, #13,596 [Add to Longdo]
分会[fēn huì, ㄈㄣ ㄏㄨㄟˋ, / ] branch, #14,955 [Add to Longdo]
分店[fēn diàn, ㄈㄣ ㄉㄧㄢˋ, ] branch (of a chain store); annex, #17,072 [Add to Longdo]
支线[zhī xiàn, ㄓ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] branch line; side road; spur; fig. secondary plot (in a story), #17,702 [Add to Longdo]
分校[fēn xiào, ㄈㄣ ㄒㄧㄠˋ, ] branch of a school, #24,954 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Branche {f}; Abteilung {f}(n) สาขา แผนก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abzweigkasten {m}branch box; junction box [Add to Longdo]
Abzweigleitung {f}branch circuit; branch line; submain [Add to Longdo]
Abzweigmuffe {f}branch tee [Add to Longdo]
Betriebszweig {m} | Betriebszweige {pl}branch of industry | branches of industry [Add to Longdo]
Branche {f}; Abteilung {f}branch [Add to Longdo]
Branchenindex {m} [fin.]sectoral index [Add to Longdo]
Branchenspanne {f}average industry margin [Add to Longdo]
Branchenstruktur {f}structure of the branch; structure of the specific sectors [Add to Longdo]
Branchenverzeichnis {n}classified directory [Add to Longdo]
Depositenkasse {f} | Depositenkassen {pl}branch office | branch offices [Add to Longdo]
Filiale {f} | Filialen {pl}branch (office); subsidiary; chain store | branches; subsidiaries [Add to Longdo]
Filialleiter {m}; Niederlassungsleiter {m}branch manager [Add to Longdo]
Handelszweig {m} | Handelszweige {pl}branch of trade | branches of trade [Add to Longdo]
Industriezweig {m}; Industriebranche {f} | aufstrebender, innovativer Industriezweigbranch of industry | sunrise industry [Add to Longdo]
Nebenbahn {f}branch line [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX [Add to Longdo]
ばきっ[bakitsu] (adv-to) snapping (i.e. branch) [Add to Longdo]
ぶった切る;打った切る;打っ手切る[ぶったぎる, buttagiru] (v5r,vt) to chop (a branch, etc.) [Add to Longdo]
アナトリア語派[アナトリアごは, anatoria goha] (n) Anatolian (branch of languages) [Add to Longdo]
アルバニア語派[アルバニアごは, arubania goha] (n) Albanian (branch of languages) [Add to Longdo]
アルメニア語派[アルメニアごは, arumenia goha] (n) Armenian (branch of languages) [Add to Longdo]
イタリック語派[イタリックごは, itarikku goha] (n) Italic (branch of languages) [Add to Longdo]
イラン語[イランご, iran go] (n) Iranian (any member language of the Iranian language branch, esp. Farsi) [Add to Longdo]
イラン語派[イランごは, iran goha] (n) Iranian (branch of languages) [Add to Longdo]
インドネシア語派[インドネシアごは, indoneshia goha] (n) Indonesian (branch of languages) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トランザクション分枝[とらんざくしょんぶんし, toranzakushonbunshi] transaction branch [Add to Longdo]
トランザクション分枝識別子[とらんざくしょんぶんししきべつし, toranzakushonbunshishikibetsushi] transaction branch identifier [Add to Longdo]
ブランチ[ぶらんち, buranchi] branch [Add to Longdo]
構内交換機[こうないこうかんき, kounaikoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
構内電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
[えだ, eda] branch [Add to Longdo]
自動式構内交換機[じどうしきこうないこうきのう, jidoushikikounaikoukinou] Private Automatic Branch eXchange, PABX [Add to Longdo]
手続き分岐文[てつづきぶんきぶん, tetsudukibunkibun] procedure branching statement [Add to Longdo]
条件付きブランチ(分岐)[じょうけんつきぶんき, joukentsukibunki] conditional branch [Add to Longdo]
条件分岐[じょうけんぶんき, joukenbunki] conditional branch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 branch
   n 1: a division of some larger or more complex organization; "a
      branch of Congress"; "botany is a branch of biology"; "the
      Germanic branch of Indo-European languages" [syn: {branch},
      {subdivision}, {arm}]
   2: a division of a stem, or secondary stem arising from the main
     stem of a plant
   3: a part of a forked or branching shape; "he broke off one of
     the branches" [syn: {branch}, {leg}, {ramification}]
   4: a natural consequence of development [syn: {outgrowth},
     {branch}, {offshoot}, {offset}]
   5: a stream or river connected to a larger one
   6: any projection that is thought to resemble a human arm; "the
     arm of the record player"; "an arm of the sea"; "a branch of
     the sewer" [syn: {arm}, {branch}, {limb}]
   v 1: grow and send out branches or branch-like structures;
      "these plants ramify early and get to be very large" [syn:
      {ramify}, {branch}]
   2: divide into two or more branches so as to form a fork; "The
     road forks" [syn: {branch}, {ramify}, {fork}, {furcate},
     {separate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top