ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bowels

B AW1 AH0 L Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bowels-, *bowels*, bowel
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bowels(n) ลำไส้, See also: ส่วนใน

English-Thai: Nontri Dictionary
bowels(n) ลำไส้,เครื่องใน,ท้อง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bowelsI have trouble with my bowels.
bowelsIt moves the bowels.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาดาล(n) nether world, See also: bowels of the earth, Example: เขาขุดถ่านหินขึ้นมาจากใต้บาดาลได้สำเร็จแล้ว, Thai Definition: พื้นที่ใต้ระดับผิวดินลงไป, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาดาล[bādān] (n) EN: abyss of hell ; bowels of the earth ; nether world
ขี้[khī] (v) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels  FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
กระเพาะ[kraphǿ] (n) EN: stomach ; bowels ; belly ; abdomen  FR: estomac [m]
ลงท้อง[longthøng] (v) EN: have diarrhea ; suffer from diarrhea ; have loose bowels  FR: avoir la diarrhée
ไปถ่าย[pai thāi] (v, exp) EN: go to stool ; defecate ; move the bowels ; relieve oneself
ไปทุ่ง[pai thung] (v, exp) EN: go to stool ; defecate ; move the bowels ; relieve oneself  FR: déféquer
ไส้[sai] (n) EN: bowels ; intestines ; innards ; entrails  FR: boyau [m] ; intestin [m] ; entrailles [fpl]
ไส้พุง[sai phung] (n, exp) EN: entrails ; viscera ; bowels  FR: entrailles [fpl]
ถ่ายอุจจาระ[thāi-utjāra] (v) EN: defecate ; move one's bowels ; poop ; do a poo ; evacuate  FR: déféquer

CMU English Pronouncing Dictionary
BOWELS B AW1 AH0 L Z
BOWELS B AW1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bowels (n) bˈauəlz (b au1 @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedärm {n}; Gedärme {pl}bowels {pl} [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胃腸薬[いちょうやく, ichouyaku] (n) digestive medicine; medicine for the stomach and bowels [Add to Longdo]
下り腹;下腹;瀉腹[くだりばら, kudaribara] (n) diarrhoea; diarrhea; loose bowels [Add to Longdo]
渋り腹[しぶりばら, shiburibara] (n) bowel pains; painful loose bowels [Add to Longdo]
[ぞう, zou] (n) viscera; bowels; (P) [Add to Longdo]
[ちょう(P);はらわた;わた, chou (P); harawata ; wata] (n) guts; bowels; intestines; (P) [Add to Longdo]
腹が下る[はらがくだる, haragakudaru] (exp,v5r) to have loose bowels [Add to Longdo]
腹が緩い[はらがゆるい, haragayurui] (exp,adj-i) have loose bowels [Add to Longdo]
腹下し[はらくだし, harakudashi] (n) (1) laxative; purgative; evacuant; (n,vs) (2) loose bowels; diarrhea; diarrhoea [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bowels
      n 1: the center of the Earth

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top