ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bountiful

B AW1 N T IH0 F AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bountiful-, *bountiful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bountiful(adj) อุดม, See also: สมบูรณ์, Syn. plentiful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bountiful(เบา'ทิฟูล) adj. ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,อารี,อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เหลือหลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
bountiful(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อ,อุดม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Siam - population six million, spreading across 49 bountiful provinces, from Burma in west to Cambodia in east, presided over by King Maha Mongkut,สยามมีประชากร 6 ล้านคน กระจายอยู่ทั่วใน 49 จังหวัด จากพม่าในฝั่งตะวันตก ถึง กัมพูชาในฝั่งตะวันออก Anna and the King (1999)
- Bountiful penis. - Bountiful penis.ทรงบันดาลจู๋ The Simpsons Movie (2007)
Came together to share the bountiful harvest.มาร่วมกันแบ่งปันการเก็บเกี่ยวพืชผลอันอุดมสมบูรณ์ The Treasure of Serena Madre (2009)
With a bountiful harvest of secrets, lies and scandal.ฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่เต็มไปด้วย ความลับ โกหก และเรื่องฉาวโฉ่ The Treasure of Serena Madre (2009)
Bless us, O Lord, for these gifts which we are about to receive from your bountiful hands through Christ our Lord.ขอพระองค์ทรงประทานพร สำหรับอาหาร ที่พวกเราได้รับ จากความอุดมสมบรูณ์ แห่งศาส์นจักร เอเมน Pilot (2010)
If embarrassment were bountiful zinc deposits,ถ้าความอับอายคือสังกะสีมากมายที่ทับถมกัน Geography of Global Conflict (2011)
Or are we willing to extend the promise of Lilith and the bountiful mercy to all of humanity?หรือว่าเราจะร่วมกัน เผยแพร่ คำสัญญาของลิลิธ และมีความเมตตากรุณา ต่อมวลมนุษย์ Let's Boot and Rally (2012)
And I came to the understanding that this therapy is just another tool in His bountiful tool chest.และฉันเริ่มเข้าใจว่า การรักษาด้วยวิธีนี้ เป็นเพียงแค่อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่ง Tricks and Treats (2012)
And may this entire airplane find safe passage and a bountiful life. Even the Jews.และทำให้เครื่องบินทั้งหมดนี้หาทางเดินที่ปลอดภัย aboundant และเต็มรูปแบบของชีวิตแม้กระทั่งชาวยิวสาธุ ... We're the Millers (2013)
Dude, I'm just here for my bro, some brews and the bountiful Bettys.เพื่อน,ฉันอยู่ที่นี่เพื่อน้องชายของฉัน และเบ็ตตี้ ผู้โอบอ้อมอารีย์ Sweet Dreams (2013)
We inherited a bountiful world made possible by a relatively stable climate.ทำไปโดยสภาพภูมิอากาศ ที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ เกษตรและอารยธรรมเจริญรุ่งเรือง The World Set Free (2014)
This can't be good fucking news. Tony was his usual bountiful self. - Bollocks.บ้านหรูหลังโตนี้ เป็นบ้านที่ วินเซนต์ สวอนเป็นคนหาเงินซื้อมา The Widow Maker (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจบุญ[jaibun] (x) EN: kind-hearted ; generous ; kind ; charitable ; benevolent ; bountiful ; benign ; pious  FR: vertueux ; charitable ; pieux ; bon ; généreux ; bienveillant
มีน้ำใจ[mī namjai] (adj) EN: generous ; kind ; lavish ; liberal ; bountiful ; open-handed  FR: généreux ; bon
โอบอ้อมอารี[ōp-øm-ārī] (v) EN: be generous ; be bounteous ; be bountiful ; be kind  FR: être généreux ; être bon

CMU English Pronouncing Dictionary
BOUNTIFUL B AW1 N T IH0 F AH0 L
BOUNTIFUL B AW1 N IH0 F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bountiful (j) bˈauntɪfəl (b au1 n t i f @ l)
bountifully (a) bˈauntɪfəliː (b au1 n t i f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
溢れんばかり[あふれんばかり, afurenbakari] (adj-no) overflowing; effusive; exuberant; bountiful [Add to Longdo]
実りある[みのりある, minoriaru] (adj-f) rewarding; fruitful; fertile; productive; bountiful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bountiful
   adj 1: given or giving freely; "was a big tipper"; "the
       bounteous goodness of God"; "bountiful compliments"; "a
       freehanded host"; "a handsome allowance"; "Saturday's
       child is loving and giving"; "a liberal backer of the
       arts"; "a munificent gift"; "her fond and openhanded
       grandfather" [syn: {big}, {bighearted}, {bounteous},
       {bountiful}, {freehanded}, {handsome}, {giving},
       {liberal}, {openhanded}]
   2: producing in abundance; "the bountiful earth"; "a plentiful
     year"; "fruitful soil" [syn: {bountiful}, {plentiful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top