ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bounteous

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bounteous-, *bounteous*, bounteou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bounteous(adj) ใจดี, Syn. generous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bounteous(เบา'เทียส) adj. มากมาย,ใจบุญ,ใจกว้าง,อุดมสมบูรณ์,เหลือหลาย, See also: bounteousness n., Syn. bountiful

English-Thai: Nontri Dictionary
bounteous(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอบอ้อมอารี(adj) generous, See also: bounteous, bountiful, kind, Syn. อารี, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, โอบเอื้อ, Example: สังคมชนบทเป็นชุมชนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน, Thai Definition: แสดงน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
โอบเอื้อ(adj) generous, See also: bounteous, bountiful, kind, Syn. เอื้อเฟื้อ, เกื้อหนุน, โอบอ้อมอารี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอบอ้อมอารี[ōp-øm-ārī] (v) EN: be generous ; be bounteous ; be bountiful ; be kind  FR: être généreux ; être bon
โอบอ้อมอารี[ōp-øm-ārī] (adj) EN: generous ; bounteous ; bountifu ; kind ; helpful ; kind-hearted   FR: généreux ; bon ; serviable ; gentil

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bounteous (j) bˈauntɪəʳs (b au1 n t i@ s)
bounteously (a) bˈauntɪəʳsliː (b au1 n t i@ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bounteous
   adj 1: given or giving freely; "was a big tipper"; "the
       bounteous goodness of God"; "bountiful compliments"; "a
       freehanded host"; "a handsome allowance"; "Saturday's
       child is loving and giving"; "a liberal backer of the
       arts"; "a munificent gift"; "her fond and openhanded
       grandfather" [syn: {big}, {bighearted}, {bounteous},
       {bountiful}, {freehanded}, {handsome}, {giving},
       {liberal}, {openhanded}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top