ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bounds

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bounds-, *bounds*, bound
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bounds(n) ข้อกำหนดที่ยอมรับได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bounds registersเรจิสเตอร์แบ่งเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boundsAll these are ways of exceeding the bounds imposed on us by human nature.
boundsHe has risen to the present position by leaps and bounds.
boundsHe hit the ball out of bounds.
boundsHer love of money is without bounds.
boundsHis ambition knows no bounds.
boundsHis career is progressing in leaps and bounds.
boundsHis curiosity knew no bounds.
boundsHis greed for power knows no bounds.
boundsIt is within the bounds of possibility that she will succeeded.
boundsMy heart bounds with expectation.
boundsProgress in medicine is going ahead by leaps and bounds.
boundsShe praised me, saying my English had improved by leaps and bounds.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขต[khēt] (n) EN: border ; frontier ; boundary ; bounds  FR: limite [f] ; frontière [f] ; périmètre [m]
ธง[thong] (n) EN: limits ; bounds

CMU English Pronouncing Dictionary
BOUNDS B AW1 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bounds (v) bˈaundz (b au1 n d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
OB[オービー, o-bi-] (n) (1) (See オールドボーイ) old boy; OB; (2) out-of-bounds [Add to Longdo]
とどまるところを知らない;止まるところを知らない;留まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down [Add to Longdo]
アウトオブバウンズ[autoobubaunzu] (n) out of bounds [Add to Longdo]
果てし[はてし, hateshi] (n) end; limit; bounds; extremity; result; fate [Add to Longdo]
限り[かぎり, kagiri] (n-adv,n) (1) limit; limits; bounds; (2) degree; extent; scope; (3) as far as possible; as much as possible; to the best of one's ability; (4) unless (after neg. verb); (5) the end; the last; (P) [Add to Longdo]
限度[げんど, gendo] (n) limit; bounds; (P) [Add to Longdo]
際限[さいげん, saigen] (n) limits; end; bounds; (P) [Add to Longdo]
上下限[じょうげげん, jougegen] (n) {comp} bounds [Add to Longdo]
食み出る(P);はみ出る[はみでる, hamideru] (v1,vi) (1) to jut out (of bounds); (2) to be crowded out; to be forced out; (P) [Add to Longdo]
食出(io);食み出し;はみ出し[はみだし, hamidashi] (n) jutting out (of bounds); being crowded out [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
上下限[じょうげげん, jougegen] bounds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bounds
      n 1: the line or plane indicating the limit or extent of
           something [syn: {boundary}, {bound}, {bounds}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top