ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boundless

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boundless-, *boundless*, boundles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boundless(adj) ไม่มีที่สิ้นสุด, See also: มากมาย, กว้างใหญ่, Syn. infinite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boundless(เบา'เลส) adj. ไร้ขอบเขต,สุดขีด,มากมาย,สุดสายตา, See also: boundlessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
boundless(adj) ไม่มีขอบเขต,กว้างขวาง,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่จำกัด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดสายตา(adv) boundlessly, See also: endlessly, Syn. สูดลูกหูลูกตา, Example: แนวต้นลำพูสองฝั่งที่เคยยาวเหยียดสุดสายตาก็กลายเป็นเพียงภาพเลือนรางในอดีตไปแล้ว, Thai Definition: ไกลเกินกว่าที่จะเห็นได้
ไร้พรมแดน(adj) limitless, See also: boundless, Example: สื่อในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนต้องทำงานแข่งขันกันชนิดเอาเป็นเอาตาย, Thai Definition: ไม่มีขอบเขต, ไม่มีขีดจำกัด, ไม่มีอาณาเขตกำหนด
ไร้พรมแดน(adj) limitless, See also: boundless, Example: สื่อในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนต้องทำงานแข่งขันกันชนิดเอาเป็นเอาตาย, Thai Definition: ไม่มีขอบเขต, ไม่มีขีดจำกัด, ไม่มีอาณาเขตกำหนด

CMU English Pronouncing Dictionary
BOUNDLESS B AW1 N D L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boundless (j) bˈaundlɪs (b au1 n d l i s)
boundlessly (a) bˈaundlɪsliː (b au1 n d l i s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茫茫[máng máng, ㄇㄤˊ ㄇㄤˊ, ] boundless; vast and obscure, #11,142 [Add to Longdo]
苍茫[cāng máng, ㄘㄤ ㄇㄤˊ, / ] boundless; vast; hazy (distant horizon), #33,304 [Add to Longdo]
无边无际[wú biān wú jì, ㄨˊ ㄅㄧㄢ ㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] boundless; limitless, #40,109 [Add to Longdo]
其乐无穷[qí lè wú qióng, ㄑㄧˊ ㄌㄜˋ ㄨˊ ㄑㄩㄥˊ, / ] boundless joy, #43,811 [Add to Longdo]
无垠[wú yín, ㄨˊ ㄧㄣˊ, / ] boundless; vast, #53,256 [Add to Longdo]
苍莽[cāng mǎng, ㄘㄤ ㄇㄤˇ, / ] boundless, #109,920 [Add to Longdo]
浩茫[hào máng, ㄏㄠˋ ㄇㄤˊ, ] boundless; unlimited, #202,199 [Add to Longdo]
其乐不穷[qí lè bù qióng, ㄑㄧˊ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, / ] boundless joy [Add to Longdo]
[yāng, ㄧㄤ, ] boundless (space); fine dust [Add to Longdo]
无量寿[Wú liàng shòu, ㄨˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一望千里[いちぼうせんり, ichibousenri] (n) sweeping view of the eye; boundless expanse [Add to Longdo]
果てしが無い;果てしがない[はてしがない, hateshiganai] (adj-i) endless; boundless; fathomless; eternal [Add to Longdo]
果てしない(P);果てし無い[はてしない, hateshinai] (adj-i) endless; boundless; everlasting; (P) [Add to Longdo]
果てしのない[はてしのない, hateshinonai] (exp,adj-i) interminable; unending; endless; boundless [Add to Longdo]
極まり無い;極まりない;窮まり無い;窮まりない[きわまりない, kiwamarinai] (adj-i) extremely; in the extreme; boundless; limitless [Add to Longdo]
空空漠漠;空々漠々[くうくうばくばく(uK), kuukuubakubaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) vast; boundless; empty; vague [Add to Longdo]
広大無辺[こうだいむへん, koudaimuhen] (adj-na,n,adj-no) boundless; infinite; vast [Add to Longdo]
広漠[こうばく, koubaku] (adj-t,adv-to) vast; wide; boundless [Add to Longdo]
切りのない;切りの無い[きりのない, kirinonai] (exp,adj-i) (uk) (See 切りがない) endless; boundless [Add to Longdo]
漫漫;漫々[まんまん, manman] (adj-t,adv-to) vast; boundless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boundless
   adj 1: seemingly boundless in amount, number, degree, or
       especially extent; "unbounded enthusiasm"; "children with
       boundless energy"; "a limitless supply of money" [syn:
       {boundless}, {unbounded}, {limitless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top