ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bough

B AW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bough-, *bough*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bough(n) กิ่งต้นไม้ขนาดใหญ่
bough(n) กิ่ง, See also: กิ่งก้าน, กิ่งไม้, กิ่งก้านสาขา, Syn. limb
bought(vt) กริยาช่องที่ 2 ของ buy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bough(เบา) n. กิ่งไม้ -Conf. branch
boughpot(เบา'พอท) n. แจกันดอกไม้ขนาดใหญ่
bought(บอท) v.,pt. & pp. ของ buy
abought(อะบิท') pt. & pp. ของ aby

English-Thai: Nontri Dictionary
bough(n) คาคบไม้,กิ่งไม้
bought(vt pt และ pp ของ) buy

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bought day bookสมุดรายวันซื้อ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boughAccording to Mike, Mac bought a new car.
boughA friend of mine showed me all the dolls he had bought abroad.
boughA Japanese businessman bought the artwork for 200 million yen.
boughA new dress was bought for her.
boughA new dress was bought for her by her mother.
boughAnticipating a cold winter, we bought a bigger stove.
boughArticles bought here will be delivered free of charge.
boughAsk her what she bought.
boughBeing anxious to please her, I bought her a nice present.
boughBrian bought a lipstick for Kate.
boughDad bought a camera.
boughDad bought me a camera.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิ่ง[king] (n) EN: branch ; offshoot ; twig ; bough ; limb  FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งก้าน[kingkān] (n) EN: branch ; twig ; bough ; limb  FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งก้านสาขา[kingkānsākhā] (n) EN: branch ; twig ; bough ; limb  FR: branche [f] ; rameau [m]
กิ่งไม้[kingmāi] (n, exp) EN: branch ; twig ; bough ; limb  FR: branche [f] ; branchette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOUGH B AW1
BOUGHT B AO1 T
BOUGHT B AA1 T
BOUGHS B AW1 Z
BOUGHER B AW1 ER0
BOUGHAN B AW1 AH0 N
BOUGHNER B AW1 N ER0
BOUGHMAN B AW1 M AH0 N
BOUGHTEN B AO1 T AH0 N
BOUGHTER B AO1 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bough (n) bˈau (b au1)
boughs (n) bˈauz (b au1 z)
bought (v) bˈɔːt (b oo1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
买到[mǎi dào, ㄇㄞˇ ㄉㄠˋ, / ] bought, #5,347 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
駅弁[えきべん, ekiben] (n) (1) boxed lunch bought at a station (often a local specialty); (2) (vulg) variety of sexual position; (P) [Add to Longdo]
[ぎょく, gyoku] (n) (1) (also formerly read as ごく) precious stone (esp. jade); (2) {food} egg (sometimes esp. as a sushi topping); (3) stock or security being traded; product being bought or sold; (4) (See 建玉) position (in finance, the amount of a security either owned or owed by an investor or dealer); (5) geisha; (6) (abbr) (See 玉代) time charge for a geisha; (7) (abbr) (See 玉将) king (shogi) [Add to Longdo]
市販[しはん, shihan] (n,vs) (1) selling on the market (in the marketplace, in stores, etc.); making something commercially available; (adj-no) (2) commercial (e.g. software); over-the-counter; off-the-shelf; store-bought; (P) [Add to Longdo]
[し, shi] (n) branch; bow; bough; twig; limb; (P) [Add to Longdo]
信用残[しんようざん, shinyouzan] (n) balance of margin transaction; balance (of a stock) bought on margin [Add to Longdo]
前に買った分[まえにかったぶん, maenikattabun] (exp) the lot I bought earlier [Add to Longdo]
箪笥の肥やし;箪笥の肥し[たんすのこやし, tansunokoyashi] (exp) unused things (esp. clothing); objects bought but never used [Add to Longdo]
買い薬;買薬[かいぐすり, kaigusuri] (n) (See 売薬) over-the-counter drug; medication bought directly from the drugstore without a prescription [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bough
      n 1: any of the larger branches of a tree

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top