ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bottom

B AA1 T AH0 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bottom-, *bottom*
Possible hiragana form: ぼっとん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bottom(adj) ต่ำสุด, Syn. lowest, Ant. highest
bottom(n) ส่วนที่ลึกที่สุด, See also: ก้น, ส่วนต่ำที่สุด
bottom(n) ฐาน, See also: ก้น, ปลาย, Syn. base
bottom(n) ก้น, See also: ตูด
bottom(n) ท้าย, Syn. end
bottom out(phrv) ตกต่ำถึงขีดสุด, See also: ต่ำสุดขีด
bottomless(adj) ลึกมาก
bottom line(n) ส่วนสำคัญที่สุด
bottom line(sl) ผลคะแนน, See also: ผลการแข่งขัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bottom(บอท'เทิม) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ก้น,พื้นฐาน,ข้างใต้,พื้นน้ำ,ตอนท้ายสุด,ปลาย,ท้องเรือ,ปลายตรอก vt.,vi. ใส่พื้นให้แก่,พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
bottomlandn. พื้นดินที่เกิดจากดินทรายที่น้ำพัดมาทับถม
bottomlessadj. สุดที่หยั่งถึง,ไม่มีก้น,ลึกจนไม่อาจหยั่งได้,ลึกลับ,วัดไม่ได้,ไร้ขอบเขต
bottommostadj. เกี่ยวกับพื้น,ลึกที่สุด,ต่ำที่สุด,ก้น
rock bottomn. ชั้นต่ำสุด,ระดับต่ำสุด,ฐาน,พื้น, See also: rock-bottom adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
bottom(n) ก้น,ท้องเรือ,ข้างใต้,พื้นน้ำ
bottomless(adj) ลึกมาก,หยั่งไม่ถึง,ไร้ขอบเขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bottom dead center (BDC)ศูนย์ตายล่าง (บีดีซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bottom ice; anchor iceน้ำแข็งท้องน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bottom-up designการออกแบบจากล่างขึ้นบน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bottomryเงินกู้ตัวเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bottomset bedชั้นพื้นฐานดินดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bottom Hole Assemblyอุปกรณ์ก้นหลุม, Example: เป็นอุปกรณ์การเจาะที่อยู่ตรงปลายของระบบก้านเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Bottom Upจากล่างขึ้นบน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bottom dead center(n) จุดศูนย์ตายล่าง (ลูกสูบเครื่องยนต์)
bottom of the ninth(n) ปลายอินนิ่งที่ 9 (ในการแข่งเบสบอล)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bottomBe sure to fill in the blanks from top to bottom beforehand.
bottomBottoms up!
bottomGrab the bottom.
bottomHe fell into the bottomless pit.
bottomHe has worked his way up from the bottom.
bottomHe is, at bottom, an honest man.
bottomHe's a pretty unique guy wearing bell bottoms and Hawaiian shirts to the office.
bottomHe was at the bottom of the class.
bottomI bet my bottom dollar he is innocent.
bottomIf you stuff the box too full, the bottom will fall out.
bottomI like this job from the bottom of my heart.
bottomI live on the bottom floor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จานรอง(n) bottom plate
ลึก(adj) deep, See also: bottomless, Ant. ตื้น, Example: คูเวตมีชัยภูมิประเสริฐ มีท่าเรือน้ำลึกอยู่ตรงปากทางออก, Thai Definition: ต่ำลงไปจากขอบ, ไกลต่ำลงไปจากผิวหน้าหรือขอบบน , ไกลเข้าไปจากขอบเป็นต้น
โคน(n) base, See also: bottom, root, Syn. ฐาน, ราก, Ant. ปลาย, Example: ชายชรานั่งหลับอยู่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่, Count Unit: โคน, Thai Definition: ส่วนข้างต้นของสิ่งที่ยาวกลม
พื้นฐาน(n) base, See also: bottom, Syn. รากฐาน, ฐานราก, Example: เมื่อพุทธศาสนาขยายไปสู่วัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป ซึ่งไม่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมแบบพุทธมาก่อน ก็อาจจะมีปัญหาอีกหลายอย่างเกิดขึ้นได้, Thai Definition: สิ่งที่เป็นหลักเบื้องต้น
ก้น(n) bottom, See also: buttocks, ass, fanny, Syn. ตูด, Example: นางแบบคนนี้เอวเล็กแต่ก้นใหญ่, Count Unit: ก้น, Thai Definition: ส่วนท้ายของลำตัว
ส่วนล่าง(n) lower-part, See also: bottom-part, Syn. ข้างล่าง, Ant. ส่วนบน, Example: ส่วนล่างของโปสเตอร์เป็นชื่อบริษัท
ตูด(n) bottom, See also: behind, dories, bum, anus, Syn. ท้าย, Ant. หัว, Thai Definition: ส่วนท้าย, ส่วนหาง
ส่วนล่าง(n) lower-part, See also: bottom-part, Syn. ข้างล่าง, Ant. ส่วนบน, Example: ส่วนล่างของโปสเตอร์เป็นชื่อบริษัท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด้า[dao] (v) EN: move the bottom up and down
จานรอง[jānrøng] (n) EN: bottom plate ; saucer ; small dish  FR: soucoupe [f]
โคน[khōn] (n) EN: base ; bottom ; root ; foot  FR: base [f] ; pied [m]
โคนเสา[khōn sao] (n, exp) EN: base of a post ; bottom of a post ; bottom of a mast  FR: base d'un poteau [f] ; base d'un mât [f]
กก[kok] (n) EN: base ; bottom ; food  FR: base [f] ; fond [m]
ก้น[kon] (n) EN: bottom ; bed  FR: fond [m] ; cul [m] ; lit [m]
ก้น[kon] (n) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt  FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)
ก้นอ่าง[kon āng] (n, exp) EN: bottom of a basin
ก้นบาตร[kon bāt] (n, exp) EN: bottom of a monk's bowl
ก้นบึ้ง[konbeung] (n) EN: bottom

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTTOM B AA1 T AH0 M
BOTTOMS B AA1 T AH0 M Z
BOTTOM'S B AA1 T AH0 M Z
BOTTOMED B AA1 T AH0 M D
BOTTOM-UP B AA1 T AH0 M AH2 P
BOTTOMING B AA1 T AH0 M IH0 NG
BOTTOMLEY B AA1 T AH0 M L IY0
BOTTOMFISH B AA1 T AH0 M F IH2 SH
BOTTOMLESS B AA1 T AH0 M L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bottom (v) bˈɒtəm (b o1 t @ m)
bottoms (v) bˈɒtəmz (b o1 t @ m z)
bottomed (v) bˈɒtəmd (b o1 t @ m d)
bottoming (v) bˈɒtəmɪŋ (b o1 t @ m i ng)
bottomless (j) bˈɒtəmləs (b o1 t @ m l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心底[xīn dǐ, ㄒㄧㄣ ㄉㄧˇ, ] bottom of one's heart, #6,564 [Add to Longdo]
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, / ] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment, #104,177 [Add to Longdo]
下至上[xià zhì shàng, ㄒㄧㄚˋ ㄓˋ ㄕㄤˋ, ] bottom to top [Add to Longdo]
下齿[xià chǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄔˇ, 齿 / ] bottom teeth [Add to Longdo]
底夸克[dǐ kuā kè, ㄉㄧˇ ㄎㄨㄚ ㄎㄜˋ, ] bottom quark (phys.) [Add to Longdo]
底部[dǐ bù, ㄉㄧˇ ㄅㄨˋ, ] bottom [Add to Longdo]
无底[wú dǐ, ㄨˊ ㄉㄧˇ, / ] bottomless [Add to Longdo]
自下而上的加工[zì xià ér shàng de jiā gōng, ㄗˋ ㄒㄧㄚˋ ㄦˊ ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, ] bottom-up processing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussteuer {f}bottom drawer [Add to Longdo]
Boden {m}; Fußgrund {m} | Böden {pl}bottom | bottoms [Add to Longdo]
Bodenscherbe {f}bottom sherd; basal sherd [Add to Longdo]
Bottom-Brake {f} (Fahrrad)bottom brake [Add to Longdo]
Hakenflasche {f}; Hakengeschirr {n} | Hakenflasche 2-strängig | Hakengeschirr 1-strängigbottom hook block | two-fall bottom hook block | single-fall bottom hook block [Add to Longdo]
Kippfenster {n}bottom hung window [Add to Longdo]
Saldo {m}bottom line [Add to Longdo]
Schrankunterteil {n} | Schrankkoffer {pl}bottom part of the cabinet | wardrobe trunks [Add to Longdo]
Sohle {f}; Talsohle {f} | Sohlen {pl}; Talsohlen {pl}bottom | bottoms [Add to Longdo]
Sohlengefälle {n}bottom slope [Add to Longdo]
Sohlströmung {f}bottom current [Add to Longdo]
Tabellenende {n}; Tabellenschluss {m} [sport]bottom of the league [Add to Longdo]
Talsohle {f}bottom of a valley [Add to Longdo]
Tretlager {n}bottom bracket bearing [Add to Longdo]
Tretlagerhöhe {f}bottom bracket height [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お尻[おしり, oshiri] (n) arse; ass; bottom; buttocks [Add to Longdo]
ぞっこん[zokkon] (adv) (1) from the bottom of one's heart; with all one's heart; (2) completely; entirely [Add to Longdo]
どんけつ[donketsu] (n) (uk) (See どん尻) tail end; very bottom; the lowest rank [Add to Longdo]
どん底[どんぞこ, donzoko] (n) very bottom [Add to Longdo]
なつあし[natsuashi] (n) kanji radical 35 when at the bottom (as in the character for summer) [Add to Longdo]
びり;びけ[biri ; bike] (n) last on the list; at the bottom [Add to Longdo]
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards [Add to Longdo]
ベルボトム[berubotomu] (n) bell-bottom [Add to Longdo]
ベルボトムパンツ[berubotomupantsu] (n) bellbottom pants [Add to Longdo]
ボトム[botomu] (n) bottom; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ボトムアップ[ぼとむあっぷ, botomuappu] bottom-up [Add to Longdo]
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] bottom right corner [Add to Longdo]
下端[かたん, katan] bottom edge [Add to Longdo]
下端部の余白[かたんぶのよはく, katanbunoyohaku] bottom margin [Add to Longdo]
左下隅[ひだりしたすみ, hidarishitasumi] bottom left corner [Add to Longdo]
上向き[うわむき, uwamuki] bottom-up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bottom
   adj 1: situated at the bottom or lowest position; "the bottom
       drawer" [ant: {side(a)}, {top(a)}]
   2: the lowest rank; "bottom member of the class"
   n 1: the lower side of anything [syn: {bottom}, {underside},
      {undersurface}]
   2: the lowest part of anything; "they started at the bottom of
     the hill"
   3: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
     deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
     your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
     {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
     {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
     {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
     {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
     {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]
   4: the second half of an inning; while the home team is at bat
     [syn: {bottom}, {bottom of the inning}] [ant: {top}, {top of
     the inning}]
   5: a depression forming the ground under a body of water; "he
     searched for treasure on the ocean bed" [syn: {bed},
     {bottom}]
   6: low-lying alluvial land near a river [syn: {bottomland},
     {bottom}]
   7: a cargo ship; "they did much of their overseas trade in
     foreign bottoms" [syn: {bottom}, {freighter}, {merchantman},
     {merchant ship}]
   v 1: provide with a bottom or a seat; "bottom the chairs"
   2: strike the ground, as with a ship's bottom
   3: come to understand [syn: {penetrate}, {fathom}, {bottom}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top