ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

border

B AO1 R D ER0   
130 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -border-, *border*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
border[N] ขอบเขต, Syn. borderline
border[N] กรอบ, See also: ขอบ, Syn. rim
border[VT] สร้างขอบเขต, Syn. edge
border[N] เขตแดน, See also: พรมแดน, ชายแดน, Syn. frontier
border[N] ขอบนอก, See also: เส้นรอบวง
border on[PHRV] อยู่ติดกับ, See also: เชื่อมต่อกับ, อยู่ต่อจาก, Syn. abut on, verge on
border on[PHRV] เหมือนกับ...มาก, See also: ใกล้เคียงกับ, คล้ายกับ…มาก, Syn. touch on, verge on
borderland[N] พรมแดน
borderline[N] เส้นแบ่งขอบเขต, See also: เส้นเขตแดน, เส้นแสดงเขต, Syn. borders
borderline[ADJ] ตามชายแดน, See also: ก้ำกึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
border(บอร์'เดอะ) {bordered,bordering,borders} n. ชายแดน,ขอบ,ริม,เนิน -v. มีเขตแดนติดต่อกับ,คล้ายกับ,ใกล้เคียง,เหมือน, Syn. brink,
border linen. เส้นพรมแดน,เส้นเขตแดน
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border
borderlineadj. ตามพรมแดนตามชายแดน,ก้ำกึ่ง, Syn. indeterminate

English-Thai: Nontri Dictionary
border(n) ริม,ขอบ,เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน,อาณาเขต
border(vt) ติดต่อกับ,ใกล้กับ,เชื่อมติดกับ
borderland(n) เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
border mouldingการเสริมแต่งขอบ [มีความหมายเหมือนกับ muscle moulding; muscle trimming] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
border movementการเคลื่อนสุดขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
border sealการผนึกขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
border trafficการเดินทางข้ามเขตแดน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
border; peripheryขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bordereauบันทึกงบประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
borderedมีขอบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bordered pitรอยเว้ามีขอบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
borderlandพื้นที่ชายขอบทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
borderline caseกรณีคาบเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
border irrigationborder irrigation, ชลประทานแบบท่วมขัง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Border Lineก้ำกึ่ง [การแพทย์]
Border patrolsตำรวจตระเวนชายแดน [TU Subject Heading]
Border securityความมั่นคงชายแดน [TU Subject Heading]
Border stationsด่านตรวจชายแดน [TU Subject Heading]
Border, Lateralขอบนอก [การแพทย์]
Border, Sharpขอบเรียบและชัด [การแพทย์]
Borderlandsพื้นที่ชายแดน [TU Subject Heading]
Borderlineก้ำกึ่ง,อยู่ระหว่างกลาง,ระดับคาบเส้น,คาบเส้น,พวกก้ำกึ่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
60,000 men are on the border.000 นาย เตรียมพร้อมที่ชายแดน The Great Dictator (1940)
Our troops, tanks and guns will be hidden along the border.ทหารของเรา รถถังและปืนใหญ่ ได้ซุ่มอยู่ที่ชายแดนครับ The Great Dictator (1940)
Now about the border.เกี่ยวกับชายแดน ตอนนี้ The Great Dictator (1940)
- So... the border question.- ดังนั้น... ขอถามเรื่องชายแดน The Great Dictator (1940)
We sign, then I remove my troops from the border.เราจะทำสัญญา เราจะเคลือนกองทัพออกจากชายแดน The Great Dictator (1940)
What would my people think, signing such a treaty when your soldiers are on the border?อะไรที่ทำให้คุณคิดว่าผมจะลงนามในสัญญา ในขณะที่กองทัพคุณยังอยู่ที่ชายแดน The Great Dictator (1940)
Not until you clear the border will I sign!ไม่จนกว่าคุณจะถอยทัพ ผมถึงลงนาม The Great Dictator (1940)
When his troops are off the border, we can move in.เมื่อเขาถอนทัพ พวกเราจะเข้าเสียบแทนทันที The Great Dictator (1940)
No, the open. The border's that way.ไม่ มันน่าสงสัย เราจะไปที่ชายแดน The Great Dictator (1940)
You can't cross the border without papers.เธอจะข้ามพรหมแดนไม่ได้ ถ้าไม่มีเอกสาร The Little Prince (1974)
- What border? - That border there.- พรหมเเดนอะไรฮะ The Little Prince (1974)
Your Majesty, it's such a small planet. Why do you need borders?ฝ่าบาท ดาวเคราะห์นี่เล็กนิดเดียว ท่านต้องการพรหมแดนไปทำไมกัน The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
borderHe passed across the border.
borderThey passed across the border.
borderHis handling of the ball borders on wizardry.
borderGermany borders on France.
borderBoth Canada and Mexico border on the United States.
borderWe camped on the border of the lake.
borderHis joke borders on insult.
borderCalifornia and Nevada border on each other.
borderOur country borders on some countries.
borderExporting is a commercial activity which transcends borders.
borderThe United States borders Canada.
borderTexas borders on Mexico.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดผ่านแดน[N] border crossing, Example: การเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มขึ้นแต่ละจุด รัฐต้องพิจารณาและศึกษาอย่างละเอียดถึงผลที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ, Thai definition: จุดที่เป็นเขตกั้นระหว่างประเทศ
แนวเขต[N] boundary line, See also: borderline, Syn. เส้นเขต, Example: กรมที่ดินเริ่มปักแนวเขตเพื่อการเวนคืน
แนวเขตแดน[N] boundary line, See also: border, borderline, frontier, Syn. เส้นเขตแดน, แนวพรมแดน, เขตแดน, Example: แม่น้ำสายนี้เป็นแนวเขตแดนของทั้ง 2 ประเทศ
แนวพรมแดน[N] boundary, See also: border, borderline, frontier, Syn. แนวเขตแดน, เส้นเขตแดน, เขตแดน, Example: ปลัดบัญชาการทัพบกของปากีสถานออกตรวจแนวพรมแดนและส่งกำลังเสริมไปยังแคชเมียร์
ขัณฑสีมา[N] boundary, See also: border, frontier, Syn. เขตแดน, ขอบเขต, บริเวณ, ขอบขัณฑสีมา, Example: ใบเสมาเป็นสัญลักษณ์แห่งการสมมติกำหนดเขตขัณฑสีมา, Thai definition: เขตแดนหรือบริเวณส่วนหนึ่งๆ
เขตแดน[N] border, See also: frontier, boundary, Syn. พรมแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวชายแดน, อาณาเขต, Example: เส้นแบ่งแขตแดนระหว่างไทย-ลาวคือแม่น้ำโขง, Count unit: เขต, Thai definition: พื้นที่ในขอบเขตที่กำหนด
พรมแดน[N] frontier, See also: border, boundary line, Syn. เขตแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, แนวเขต, Example: ทิวเขาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่าเรียกนามว่าทิวเขาแดนลาว, Thai definition: ขีดขั้นเขตแดน, แดนต่อแดน, Notes: (เขมร)
อาณาเขต[N] border, See also: territory, Syn. ขอบเขต, เขตแดน, Example: ในช่วงเวลาที่มีอำนาจยิ่งใหญ่นั้น นครศรีธรรมราชมีเมืองขึ้นถึง 12 เมือง โดยมีอาณาเขตตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงไทรบุรีในเขตประเทศมาเลเซีย, Thai definition: เขตแดนในอำนาจปกครอง
ต.ช.ด.[N] border police, Syn. ตำรวจตระเวนชายแดน, Example: สามีของเธอเป็น ต.ช.ด.อยู่ประจำแถวชายแดนไทย, Count unit: นาย
ชายแดน[N] frontier, See also: border, boundary, Example: ชาวสตูลเข้าไปทำงานในมาเลเซียเพราะชายแดนติดต่อกัน การเดินทางไปมาสะดวก, Thai definition: บริเวณเขตแดน หรือพื้นที่ที่อยู่สุดเขตแดนของประเทศ ซึ่งอาจจะมีพรมแดนติดกับประเทศอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
บ่า[v.] (bā) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood   FR:border
ใบแจ้ง[n. exp.] (baijaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note   FR: bordereau [m]
ชายแดน[n.] (chāidaēn) EN: border ; frontier ; boundary ; borderland   FR: frontière [f]
ด่าน[n.] (dān) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost   FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]
จังหวัดชายแดน[n. exp.] (jangwat chāidaēn) EN: border province   FR: province frontalière [f]
จด[v.] (jot) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with   FR: être limitrophe ; border ; se toucher
จอด[v.] (jøt) EN: park ; stop   FR: garer ; stationner ; parquer ; ranger ; aborder
จุดผ่านแดน[n. exp.] (jut phān daēn) EN: border crossing   
ขโมยข้ามพรมแดน[xp] (khamōi khām phromdaēn) EN: cross the border illegally   FR: franchir la frontière illégalement

CMU English Pronouncing Dictionary
BORDER    B AO1 R D ER0
BORDERS    B AO1 R D ER0 Z
BORDER'S    B AO1 R D ER0 Z
BORDERED    B AO1 R D ER0 D
BORDERING    B AO1 R D ER0 IH0 NG
BORDERLINE    B AO1 R D ER0 L AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
border    (v) bˈɔːdər (b oo1 d @ r)
Borders    (n) bˈɔːdəz (b oo1 d @ z)
borders    (v) bˈɔːdəz (b oo1 d @ z)
bordered    (v) bˈɔːdəd (b oo1 d @ d)
borderer    (n) bˈɔːdərər (b oo1 d @ r @ r)
borderers    (n) bˈɔːdərəz (b oo1 d @ r @ z)
bordering    (v) bˈɔːdərɪŋ (b oo1 d @ r i ng)
borderland    (n) bˈɔːdəlænd (b oo1 d @ l a n d)
borderline    (n) bˈɔːdəlaɪn (b oo1 d @ l ai n)
borderlands    (n) bˈɔːdəlændz (b oo1 d @ l a n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] border; place; condition; boundary; circumstances; territory, #2,572 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] border; edge; boundary; between; among; interval; while, #6,291 [Add to Longdo]
[jiāng, ㄐㄧㄤ, ] border; boundary, #10,668 [Add to Longdo]
邻国[lín guó, ㄌㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] bordering country; neighbor country; neighboring countries; surrounding countries, #15,185 [Add to Longdo]
边疆[biān jiāng, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄤ, / ] border area; borderland; frontier; frontier region, #16,571 [Add to Longdo]
毗邻[pí lín, ㄆㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] bordering; adjacent, #17,423 [Add to Longdo]
[yá, ㄧㄚˊ, ] border; horizon; shore, #25,958 [Add to Longdo]
边区[biān qū, ㄅㄧㄢ ㄑㄩ, / ] border area, #32,920 [Add to Longdo]
边陲[biān chuí, ㄅㄧㄢ ㄔㄨㄟˊ, / ] border area; frontier, #38,877 [Add to Longdo]
边城[biān chéng, ㄅㄧㄢ ㄔㄥˊ, / ] border city; name of short story by Shen Congwen 沈從文|沈从文, #39,414 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenzbereich {m}; Grenzland {n}border area; border land [Add to Longdo]
Grenze {f}; Rand {m}; Saum {m} | an der Grenzeborder | on the border; at the frontier [Add to Longdo]
Grenzgänger {m}border crosser [Add to Longdo]
Grenzgebiet {n}border area [Add to Longdo]
Grenzkonflikt {m}border dispute [Add to Longdo]
Grenzkontrolle {f}border control [Add to Longdo]
Grenzposten {m}border guard [Add to Longdo]
Grenzübergang {m}border crossing (point); checkpoint [Add to Longdo]
Grenzverkehr {m}border traffic [Add to Longdo]
Grenzzwischenfall {m}border incident [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
カンテ[, kante] (n) border (ger [Add to Longdo]
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
ゴールデントライアングル[, go-rudentoraianguru] (n) Golden Triangle (area near the borders of Burma, Thailand and Laos) [Add to Longdo]
スズキ亜目[スズキあもく, suzuki amoku] (n) (See 鱸) Percoidei (suborder of perch and perch-like fish) [Add to Longdo]
トービン税[トービンぜい, to-bin zei] (n) Tobin tax (on cross-border currency trading) [Add to Longdo]
ニザダイ亜目[ニザダイあもく, nizadai amoku] (n) Acanthuroidei (suborder of the order Perciformes, containing the families Acanthuridae, Ephippidae, Luvaridae, Scatophagidae, Siganidae, and Zanclidae) [Add to Longdo]
ネズミ亜目;鼠亜目[ネズミあもく(ネズミ亜目);ねずみあもく(鼠亜目), nezumi amoku ( nezumi a me ); nezumiamoku ( nezumi a me )] (n) Myomorpha (suborder of rodents) [Add to Longdo]
ボーダー[, bo-da-] (n) (1) border; (2) boarder; (P) [Add to Longdo]
ボーダープリント[, bo-da-purinto] (n) border print [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外枠[そとわく, sotowaku] border [Add to Longdo]
[わく, waku] frame, border [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 border
   n 1: a line that indicates a boundary [syn: {boundary line},
      {border}, {borderline}, {delimitation}, {mete}]
   2: the boundary line or the area immediately inside the boundary
     [syn: {margin}, {border}, {perimeter}]
   3: the boundary of a surface [syn: {edge}, {border}]
   4: a decorative recessed or relieved surface on an edge [syn:
     {molding}, {moulding}, {border}]
   5: a strip forming the outer edge of something; "the rug had a
     wide blue border"
   v 1: extend on all sides of simultaneously; encircle; "The
      forest surrounds my property" [syn: {surround}, {environ},
      {ring}, {skirt}, {border}]
   2: form the boundary of; be contiguous to [syn: {bound},
     {border}]
   3: enclose in or as if in a frame; "frame a picture" [syn:
     {frame}, {frame in}, {border}]
   4: provide with a border or edge; "edge the tablecloth with
     embroidery" [syn: {border}, {edge}]
   5: lie adjacent to another or share a boundary; "Canada adjoins
     the U.S."; "England marches with Scotland" [syn: {border},
     {adjoin}, {edge}, {abut}, {march}, {butt}, {butt against},
     {butt on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top