ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boon

B UW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boon-, *boon*
Possible hiragana form: ぼおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boon(n) สิ่งที่เป็นประโยชน์, See also: สิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวก, Syn. benefit
boon(adj) ที่สนุกสนานร่าเริง, Syn. jolly
boon(adj) มีความกรุณา, Syn. kind, Ant. unkind
boonies(n) ถิ่นที่อยู่ไกลตัวเมือง, See also: ถิ่นทุรกันดาร
boondocks(n) พื้นที่ห่างไกลตัวเมือง, Syn. boonies
boondocks(sl) พื้นที่ห่างไกลความเจริญ, See also: ชนบท, เขตรอบนอกเมือง, ชานเมือง
boondoggle(n) งานที่สูญเสียเวลาและ/หรือเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boon(บูน) n. ผลประโยชน์ที่ได้รับ,บุญคุณ,คุณานุปการ,สิ่งที่เรียกร้องหรือต้องการ,เพื่อนร่วมสนุก adj. สนุกสนาน,สนุกเฮฮา,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. windfall, blessing
boondoggle(-ดอก'เกิล) n. งานที่ไม่ค่อยมีค่า
aboon(อะบูน') adv. prep. เหนือ, บน
baboon(บาบูน') n. ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีปากคล้ายสุนัขกระพุ้งแก้มใหญ่,หางสั้น,คนที่หยาบคาย, See also: baboonish adj. ดูbaboon

English-Thai: Nontri Dictionary
boon(n) ผลประโยชน์,บุญคุณ,เพื่อนร่วมสนุก
baboon(n) ลิงทโมน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boondogglingการผลาญเงิน (ของรัฐ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boonHe recently had the bad luck to incur his boss' wrath and got sent out to work in the boondocks.
boonThis dictionary is great boon up to us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ซี้(n) boon companion, See also: inseparable friend, intimate friend, buddy, trusted companion, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่ซี้คู่นี้เป็นคู่ที่ไปเคยแยกห่างกันเลย, Count Unit: คู่, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุญส่ง เลขะกุล[Bunsong Lekhakun] (n, prop) EN: Boonsong Lekagul  FR: Boonsong Lekagul
อึ่งกรายหมอบุญส่ง[eung krāi Mø Bunsong] (n, exp) EN: Boonsong's Horned Toad
ค้างคาวหน้ายักษ์หมอ บุญส่ง[khāngkhāo nā yak Mø Bunsong] (n, exp) EN: Dr. Boonsong's Roundleaf Bat
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล[Kheūoen Maē Ngat Sombūnchon] (n, prop) EN: Reservoir of Mae Ngat Somboonchol
คู่ซี้[khūsī] (n) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion  FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
กระรอกหลากสีหมอบุญส่ง[krarøk lāk sī Mø Bunsung] (n, exp) EN: Dr. Boonsong's Variable Squirrel
ลิงบาบูน[ling bābūn] (n) EN: baboon  FR: babouin [m]
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์[Naorawat Phongphaibūn] (n, prop) EN: Naowarat Pongpaiboon   FR: Naowarat Pongpaiboon
งูลายสอหมอบุญส่ง[ngū lāisø Mø Bunsong] (n, exp) EN: Boonsong's Keelback
สนธิ บุญยรัตกลิน[Sonthi Bunyaratkalin] (n, prop) EN: Sonthi Boonyaratkalin  FR: Sonthi Boonyaratkalin

CMU English Pronouncing Dictionary
BOON B UW1 N
BOONE B UW1 N
BOONS B UW1 N Z
BOONTON B UW1 N T AH0 N
BOONSTRA B UW1 N S T R AH0
BOONDOCKS B UW1 N D AA2 K S
BOONVILLE B UW1 N V IH0 L
BOONDOGGLE B UW2 N D AA1 G AH0 L
BOONDOGGLES B UW2 N D AA1 G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boon (n) bˈuːn (b uu1 n)
boons (n) bˈuːnz (b uu1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど田舎;超田舎(iK);度田舎(iK);怒田舎(iK)[どいなか, doinaka] (n) (See ど) remote countryside; boondocks; the sticks [Add to Longdo]
ゲラダ狒狒;ゲラダ狒々[ゲラダひひ, gerada hihi] (n) gelada baboon [Add to Longdo]
マント狒狒[マントひひ, manto hihi] (n) sacred (hamadryas) baboon [Add to Longdo]
空芯菜;空心菜[くうしんさい, kuushinsai] (n) (See 甕菜) ipomoea aquatica; kang kong; water morning glory; (Chinese) water spinach; water convolvulus; swamp cabbage; ong choy; hung tsai; rau muong; pak boong [Add to Longdo]
語幹形成母音[ごかんけいせいぼおん, gokankeiseiboon] (n) {ling} thematic; thematic vowel [Add to Longdo]
賜り物[たまわりもの, tamawarimono] (n) boon; gift [Add to Longdo]
賜物;賜[たまもの, tamamono] (n) gift; boon; result; fruit [Add to Longdo]
授かり物;授かりもの[さずかりもの, sazukarimono] (n) boon; windfall; blessing [Add to Longdo]
長物[ちょうぶつ;ながもの, choubutsu ; nagamono] (n) (1) something long; (2) (See 無用の長物) useless things; white elephant; boondoggle [Add to Longdo]
母音動詞[ぼおんどうし, boondoushi] (n) vowel stem verb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boon
   adj 1: very close and convivial; "boon companions"
   n 1: a desirable state; "enjoy the blessings of peace"; "a
      spanking breeze is a boon to sailors" [syn: {blessing},
      {boon}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top