ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bonfire

B AA1 N F AY2 ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonfire-, *bonfire*
Possible hiragana form: ぼんふぃれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonfire(n) กองไฟ, See also: กองไฟที่จุดขึ้นกลางแจ้ง, Syn. beacon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonfire(บอน'ไฟเออะ) n. กองไฟขนาดใหญ่ที่สุมอยู่กลางแจ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bonfire(n) กองไฟกลางแจ้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองกูณฑ์(n) bonfire, See also: fire of warship, Syn. กองไฟ, Example: ชาวฮินดูทำพิธีบูชาพระอุมารอบกองกูณฑ์, Count Unit: กอง, Thai Definition: กองไฟที่ใช้ในพิธีบูชาไฟ
กองไฟ(n) bonfire, See also: campfire, Example: ลูกเสือก่อกองไฟเพื่อย่างเนื้อ, Count Unit: กอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองไฟ[køngfai] (n) EN: bonfire ; campfire  FR: bûcher [m] ; feu de camp [m]
กองกูณฑ์[køngkūn] (n) EN: bonfire ; fire of warship

CMU English Pronouncing Dictionary
BONFIRE B AA1 N F AY2 ER0
BONFIRES B AA1 N F AY2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonfire (n) bˈɒnfaɪər (b o1 n f ai @ r)
bonfires (n) bˈɒnfaɪəz (b o1 n f ai @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
篝火[gōu huǒ, ㄍㄡ ㄏㄨㄛˇ, ] bonfire, #28,699 [Add to Longdo]
火堆[huǒ duī, ㄏㄨㄛˇ ㄉㄨㄟ, ] bonfire; open fire [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freudenfeuer {n}; Feuer im Freien | Freudenfeuer {pl}bonfire | bonfires [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
ファイアストーム[faiasuto-mu] (n) fire storm (celebratory bonfire) [Add to Longdo]
火焚き;火焼き;火焚;火焼[ほたき, hotaki] (n) (See お火焚) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
後夜祭[こうやさい, kouyasai] (n) (See 学園祭) an event held on the night after the last day of some festival (school festival) often bonfire & dancing [Add to Longdo]
神木[しんぼく, shinboku] (n) (1) sacred tree; (2) support pillars of the traditional fire festival bonfires [Add to Longdo]
送り火[おくりび, okuribi] (n) ceremonial bonfire (seeing off the spirits on the final night of O-Bon) [Add to Longdo]
庭火;庭燎[にわび;ていりょう, niwabi ; teiryou] (n) (arch) garden bonfire (esp. one held on the imperial grounds) [Add to Longdo]
焚き火;たき火;焚火[たきび, takibi] (n,vs) (1) open-air fire (e.g. for garden refuse); bonfire; (2) open fire (e.g. in a kitchen) [Add to Longdo]
[かがり, kagari] (n) (1) iron basket for torches; (2) (abbr) (See 篝火) bonfire [Add to Longdo]
篝火;かがり火[かがりび, kagaribi] (n) bonfire; watch fire; fishing fire; cresset; brazier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bonfire
      n 1: a large outdoor fire that is lighted as a signal or in
           celebration [syn: {bonfire}, {balefire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top