ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bombard

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bombard-, *bombard*, bombar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bombard(vt) โจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง, See also: ถล่ม, กระหน่ำ, จู่โจม, Syn. assail, attack
bombard(vt) ระดม (คำถาม ความคิด คำวิจารณ์) เข้าใส่, Syn. assail
bombardier(n) ปืนใหญ่
bombardment(n) การโจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง, Syn. attack
bombard with(phrv) กระหน่ำด้วย (สิ่งทำลายสูง), See also: โจมตีด้วย สิ่งที่ส่งทำลายสูง
bombard with(phrv) กังวลเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bombard(บอมบาร์ด') vt. ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ทิ้งระเบิด,โจมต, See also: bombarder, bombardment n.
bombardier(บอมบาเดียร์') n. มือทิ้งระเบิดบนเครื่องบิน,พลทิ้งลูกระเบิด,ทหารปืนใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
bombard(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ทิ้งระเบิด,โจมตี
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bombardmentการระเบิด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bombardier beetle(n) แมลงตด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not gonna say if you love her let her go and I'm not gonna bombard you with clichés but what I will say is this... it's not the end of the world.ฉันจะไม่พูดว่าถ้ารักเธอก็ปล่อยเธอไป และฉันก็จะไม่พ่นคำโหลใส่นาย แต่ฉันจะบอกว่า นี่ไม่ใช่วันสิ้นโลกนะ Shaun of the Dead (2004)
Dr. Richmond decided to bombard all my neurotransmitters at once.ดร.ริชมอนด์ตัดสินใจทิ้งระเบิด ใส่ประสาทการรับรู้ทั้งหมดของผมในคราวเดียว Numb (2007)
Pull a Lexi, bombard her with emotions till one of them sticks?ใช้วิธีเล็กซี่ โจมตีด้วยอารมณ์ให้ทิ่มแทงใจดำเหรอไง? Pictures of You (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bombardI sit in front of a computer screen all day, so I get pretty heavily bombarded by electro-magnetic waves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถล่ม(v) bombard, See also: crush, Syn. กระหน่ำ, โจมตี, Example: กองทัพญี่ปุ่นถล่มเพิร์ลฮาเบอร์โดยไม่มีใครคาดฝัน, Thai Definition: ทำให้พังทลายหรือล่มจม, กลุ้มรุมทำร้ายฝ่ายตรงข้าม, Notes: (ปาก)
โซรมศัสตราวุธ(v) bombard, Example: ข้าศึกโซรมศัสตราวุธใส่ฝ่ายตรงข้าม, Thai Definition: ระดมฟันแทงพุ่งอาวุธ หรือศัตราวุธเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องบินทิ้งระเบิด[khreūangbin thing raboēt] (n) EN: bomber (airplane)  FR: bombardier [m]
ถล่ม[thalom] (v) EN: bombard ; crush  FR: frapper ; s'abattre sur
ทิ้งลูกระเบิด[thing lūk raboēt] (v) EN: bomb  FR: bombarder
ทิ้งระเบิด[thing raboēt] (v, exp) EN: bombard ; drop a bomb ; bom  FR: bombarder ; pilonner

CMU English Pronouncing Dictionary
BOMBARD B AA0 M B AA1 R D
BOMBARDED B AA0 M B AA1 R D IH0 D
BOMBARDIER B AA2 M B ER0 D IH1 R
BOMBARDING B AA0 M B AA1 R D IH0 NG
BOMBARDIERS B AA2 M B ER0 D IH1 R Z
BOMBARDMENT B AA0 M B AA1 R D M AH0 N T
BOMBARDMENTS B AA0 M B AA1 R D M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bombard (v) bˈɒmbˈaːd (b o1 m b aa1 d)
bombards (v) bˈɒmbˈaːdz (b o1 m b aa1 d z)
bombarded (v) bˈɒmbˈaːdɪd (b o1 m b aa1 d i d)
bombardier (n) bˌɒmbədˈɪəʳr (b o2 m b @ d i@1 r)
bombarding (v) bˈɒmbˈaːdɪŋ (b o1 m b aa1 d i ng)
bombardiers (n) bˌɒmbədˈɪəʳz (b o2 m b @ d i@1 z)
bombardment (n) bˈɒmbˈaːdmənt (b o1 m b aa1 d m @ n t)
bombardments (n) bˈɒmbˈaːdmənts (b o1 m b aa1 d m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轰击[hōng jī, ㄏㄨㄥ ㄐㄧ, / ] bombard, #29,106 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bombardier käfer(n) แมลงตด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bombardierung {f} [mil.]shellfire [Add to Longdo]
bombardieren; zerbomben [mil.] | bombardierend; zerbombend | bombardiert; zerbombtto bomb | bombing | bombed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
艦砲射撃[かんぽうしゃげき, kanpoushageki] (n) bombardment [Add to Longdo]
細頸芥虫[ほそくびごみむし;ホソクビゴミムシ, hosokubigomimushi ; hosokubigomimushi] (n) (uk) bombardier beetle (any insect of subfamily Brachininae) [Add to Longdo]
三井寺歩行虫;三井寺芥虫[みいでらごみむし;ミイデラゴミムシ, miideragomimushi ; miideragomimushi] (n) (uk) Pheropsophus jessoensis (species of bombardier beetle) [Add to Longdo]
弾丸飛雨[だんがんひう, danganhiu] (n) hail of bullets; heavy bombardment [Add to Longdo]
放屁虫[へひりむし, hehirimushi] (n) (1) (obsc) (See 三井寺歩行虫) bombardier beetle (esp. species Pheropsophus jessoensis); (2) (See 椿象) stink bug [Add to Longdo]
砲撃[ほうげき, hougeki] (n,vs) bombarding; shelling; bombardment; (P) [Add to Longdo]
屁っ放り虫[へっぴりむし;ヘッピリムシ, heppirimushi ; heppirimushi] (n) (1) (uk) (See 三井寺歩行虫) bombardier beetle (esp. species Pheropsophus jessoensis); (2) (See 椿象) stink bug [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bombard
   n 1: a large shawm; the bass member of the shawm family [syn:
      {bombardon}, {bombard}]
   v 1: cast, hurl, or throw repeatedly with some missile; "They
      pelted each other with snowballs" [syn: {pelt}, {bombard}]
   2: throw bombs at or attack with bombs; "The Americans bombed
     Dresden" [syn: {bombard}, {bomb}]
   3: address with continuously or persistently, as if with a
     barrage; "The speaker was barraged by an angry audience";
     "The governor was bombarded with requests to grant a pardon
     to the convicted killer" [syn: {bombard}, {barrage}]
   4: direct high energy particles or radiation against

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top