ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bogey

B OW1 G IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bogey-, *bogey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bogey(n) สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว, Syn. bugbear
bogeyman(n) ปีศาจในจินตนาการที่ใช้ขู่เด็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bogey(โบ'กี) n. ปีศาจ,ผี,คนที่น่ากลัว, Syn. bogy, specter

English-Thai: Nontri Dictionary
bogey(n) ผี,ปีศาจ,ขบวนรถไฟ,ตู้รถไฟ

CMU English Pronouncing Dictionary
BOGEY B OW1 G IY0
BOGEYED B OW1 G IY0 D
BOGEYMAN B OW1 G IY0 M AE2 N
BOGEYMAN B UH1 G IY0 M AE2 N
BOGEYMEN B OW1 G IY0 M IH2 N
BOGEYMEN B UH1 G IY0 M IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bogey (n) bˈougiː (b ou1 g ii)
bogeys (n) bˈougɪz (b ou1 g i z)
bogeyman (n) bˈougɪmæn (b ou1 g i m a n)
bogeymen (n) bˈougɪmɛn (b ou1 g i m e n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kobold {m} | Kobolde {pl}bogey | bogeys [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トリプルボギー[toripurubogi-] (n) triple bogey (golf) [Add to Longdo]
ブギーマン[bugi-man] (n) bogeyman; boogeyman; bogyman; boogieman [Add to Longdo]
ボギー(P);ボキー[bogi-(P); boki-] (n) bogey (golf); bogie; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bogey
   n 1: an evil spirit [syn: {bogey}, {bogy}, {bogie}]
   2: (golf) a score of one stroke over par on a hole
   3: an unidentified (and possibly enemy) aircraft [syn: {bogy},
     {bogie}, {bogey}]
   v 1: to shoot in one stroke over par

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top