ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bog

B AA1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bog-, *bog*
English-Thai: Longdo Dictionary
bog(n) ห้องส้วม เช่น We called them 'bogs' at school too. I tend to say 'loo' or 'toilet' now., Syn. toilet
bog(n, slang) ห้องส้วม, See also: loo, Syn. toilet

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bog(n) ห้วย, See also: หนองน้ำ, บึง, Syn. marsh
bogy(n) สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว
bogey(n) สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว, Syn. bugbear
boggy(adj) นิ่ม เปียกเหมือนกับ
bogie(n) ตู้รถไฟ, See also: โบกี้
bogus(adj) ไม่แท้, See also: ปลอม, หลอก, Syn. fake, Ant. bona fide
boggle(vt) ทำให้งุนงง, See also: ทำให้สับสน, Syn. baffle
boggle(vi) รีรอที่จะทำสิ่งหนึ่งเพราะกลัวหรือกังวล
boggle(vt) ทำผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ, See also: ทำให้เสียหาย
bog off(phrv) ไปให้พ้น (คำสแลง), See also: ออกไปเสีย, Syn. push off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
bogey(โบ'กี) n. ปีศาจ,ผี,คนที่น่ากลัว, Syn. bogy, specter
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
bogie(โบ'กี) n. ปีศาจ,ผี,คนที่น่ากลัว, Syn. bogy, specter
bogus(โบ'กัส) n. ปลอม,ไม่แท้,เก๊,โกง,กำมะลอ,หลอกลวง, Syn. fake
bogy(โบ'กี) n . ปีศาจ,ผี,สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,เครื่องบินลึกลับ, Syn. spirit
disemboguevt. ไหลออก. vi. ทะลักออก,ระบาย., See also: disemboguement n. ดูdisembogue
embogvt. ทำให้อยู่ในโคลน,ทำให้ลำบาก, Syn. trouble
gamboge(แกมโบจฺ') n. รง,รงทอง,สีเหลือง,สีเหลืองอมส้ม., See also: gambogian adj., Syn. cambogia
toboggan(ทะบอก'เกิน) n. แคร่เลื่อนหิมะแคบยาวและแบน. vi. แล่นบนแคร่ดังกล่าว,ตกลงอย่างรวดเร็ว, See also: tobogganer, tobogganist n

English-Thai: Nontri Dictionary
bog(n) บึง,หนอง,ห้วย
bog(vt) ติดปลัก,ติดโคลน,จมปลัก,จมโคลน
bogey(n) ผี,ปีศาจ,ขบวนรถไฟ,ตู้รถไฟ
boggy(adj) เป็นบึง,เป็นที่ลุ่ม,เป็นโคลน
bogus(adj) ปลอม,เก๊,กำมะลอ,ไม่แท้
bogy(n) ผี,ปีศาจ,ขบวนรถไฟ,ตู้รถไฟ
toboggan(n) แคร่เลื่อนหิมะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bog๑. พรุ๒. พืชพรุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bog forest; forested bogป่าพรุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bog iron oreสินแร่เหล็กแบบพรุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bog manganeseแมงกานีสพรุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
boghead coalถ่านหินบ็อกเฮด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bogus chequeเช็คที่สั่งจ่ายโดยไม่มีเงินในบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bogที่ลุ่มสนุ่น, พรุ, Example: บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
Bog Soilsดินที่ลุ่มสนุ่น, ดินพรุ, Example: ดินที่เกิดในสภาพที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดปี หรือเกือบตลอดปี มีสภาพการระบายน้ำเลว บางพื้นที่จะมีอินทรียวัตถุสะสมกันอยู่เป็นชั้นหนา เช่น ดินพีต (peat) และดินมัก (muck) ซึ่งเป็นดินที่มีลักษณะของหน้าตัดดินเกิดขึ้นให้เห็นไม่ค่อยชัดเจน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bogI understand the general approach, but I'm afraid that I'm getting bogged down in the details.
bogWe were bogged down in a morass of paperwork.
bogYou have an English test tomorrow, so don't get bogged down in your math homework tonight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนอง(n) swamp, See also: bog, mire, fen, reservoir, Syn. แอ่ง, Example: ควายป่ามีนิสัยชอบนอนปลัก ตามหนอง ให้ดินโคลนเคลือบตัว เพื่อป้องกันเหลือบและแมลงมาตอม, Count Unit: หนอง, Thai Definition: แอ่งน้ำ
โบกี้(n) bogie, Example: พอรถจอดในสถานีเขาก็สั่งทหารราบที่อยู่โบกี้หลังติดกันให้รีบกระโดดลงยึดสถานี, Thai Definition: ตู้รถโดยสารของรถไฟ, Notes: (อังกฤษ)
หล่ม(n) mire, See also: bog, quagmire, mudhole, Syn. ปลัก, แอ่ง, คู, แก่ง, Example: รถตกหล่มอยู่นานนับชั่วโมงกว่าจะมีคนมาช่วย, Thai Definition: ที่ลุ่มด้วยโคลน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
โบกี้[bōkī] (n) EN: bogie  FR: bogie = boggie [m]
โบโกตา[Bōkōtā] (n, prop) EN: Bogotá   FR: Bogota
ชะงัก[cha-gnak] (v) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt
ชายเลน[chāilēn] (n, exp) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland  FR: marécage [m] ; zone humide [f]
จมอยู่กับ[jom yū kap] (v, exp) EN: be bogged down in ; be caught up in ; stuck
กังหันไฟฟ้า[kanghan faifā] (n, exp) EN: turbogenerator
เก๊[kē] (adj) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged  FR: faux ; factice ; contrefait
หล่ม[lom] (n) EN: mire ; bog ; puddle ; quagmire ; mudhole : morass  FR: bourbier [m] ; fange [f]
หนอง[nøng] (n) EN: swamp; bog ; mire ; fen ; reservoir  FR: marais [m] ; marécage [m] ; étang [m] ; mare [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOG B AA1 G
BOG B AO1 G
BOGS B AA1 G Z
BOGS B AO1 G Z
BOGE B OW1 JH
BOGAN B OW1 G AH0 N
BOGER B OW1 G ER0
BOGEY B OW1 G IY0
BOGIE B UH1 G IY0
BOGAR B AH0 G AA1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bog (v) bˈɒg (b o1 g)
bogs (v) bˈɒgz (b o1 g z)
bogy (n) bˈougiː (b ou1 g ii)
bogey (n) bˈougiː (b ou1 g ii)
boggy (j) bˈɒgiː (b o1 g ii)
bogie (n) bˈougiː (b ou1 g ii)
bogus (j) bˈougəs (b ou1 g @ s)
Bogart (n) bˈougaːt (b ou1 g aa t)
Bognor (n) bˈɒgnər (b o1 g n @ r)
Bogota (n) bˌɒgətˈaː (b o2 g @ t aa1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波哥大[bō gē dà, ㄅㄛ ㄍㄜ ㄉㄚˋ, ] Bogota (capital of Colombia), #60,951 [Add to Longdo]
茂物[Mào wù, ㄇㄠˋ ㄨˋ, ] Bogor (city in West Java), #75,285 [Add to Longdo]
假的[jiǎ de, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜ˙, ] bogus; ersatz; fake; mock; phoney [Add to Longdo]
伪朝[wěi cháo, ㄨㄟˇ ㄔㄠˊ, / ] bogus dynasty; pretender [Add to Longdo]
博格多[Bó gé duō, ㄅㄛˊ ㄍㄜˊ ㄉㄨㄛ, ] Bogdo, last Khan of Mongolia [Add to Longdo]
博格达山脉[Bó gé dá shān mài, ㄅㄛˊ ㄍㄜˊ ㄉㄚˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] Bogda Mountain range in Tianshan mountains [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Ellbogen(n) |der, pl. Ellbogen| ข้อศอก
die Ellbogen einsetzen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, Syn. die Ellbogen gebrauchen
die Ellbogen gebrauchen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, Syn. die Ellbogen einsetzen
Fragebogen(n) |der, pl. Fragebögen| แบบสอบถาม เช่น Hallo, ich suche eine Software, mit der ich auf einfache Art und Weise Fragebögen erstellen kann., Syn. der Fragenkatalog

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bogen {m} | Bögen {pl}arc | arcs [Add to Longdo]
Bogen {m}arch [Add to Longdo]
Bogen {m} | Bögen {pl}bow | bows [Add to Longdo]
Bogen {m}crescent; crescent-shaped object [Add to Longdo]
Bogenansatz {m} [arch.]spring of an arch; springing of an arch [Add to Longdo]
Bogenelastizität {f}arc elasticity [Add to Longdo]
Bogenentladungsröhre {f}arc discharge tube [Add to Longdo]
Bogenfenster {n}arched window [Add to Longdo]
Bogengang {m}arcade [Add to Longdo]
Bogengang {m}archway [Add to Longdo]
Bogengang {m}; Säulengang {m}arcade [Add to Longdo]
Bogengrad {n} (Winkelmaß)degree (angular measure) [Add to Longdo]
Bogenhöhe {f}arch rise; arc height [Add to Longdo]
Bogenkante {f}; Feston {n}scallop-edge; scallop [Add to Longdo]
Bogenlänge {f} [math.]arc length [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おちょぼ口[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth [Add to Longdo]
がぼがぼ[gabogabo] (adj-f) squelching [Add to Longdo]
ごぼごぼ[gobogobo] (adv) (on-mim) sound of gushing water [Add to Longdo]
たこつぼ型心筋症[たこつぼがたしんきんしょう, takotsubogatashinkinshou] (n) (See たこつぼ心筋症) takotsubo cardiomyopathy [Add to Longdo]
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction [Add to Longdo]
アボカド;アボガド[abokado ; abogado] (n) avocado [Add to Longdo]
アボガドロの法則[アボガドロのほうそく, abogadoro nohousoku] (n) Avogadro's law [Add to Longdo]
アボガドロ数[アボガドロすう, abogadoro suu] (n) (obs) (See アボガドロ定数) Avogadro's number; Avogadro's constant [Add to Longdo]
アボガドロ定数[アボガドロていすう, abogadoro teisuu] (n) Avogadro's constant; Avogadro's number [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆみ, yumi] Bogen, Bogenschiessen [Add to Longdo]
弧状[こじょう, kojou] bogenfoermig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bog
   n 1: wet spongy ground of decomposing vegetation; has poorer
      drainage than a swamp; soil is unfit for cultivation but
      can be cut and dried and used for fuel [syn: {bog}, {peat
      bog}]
   v 1: cause to slow down or get stuck; "The vote would bog down
      the house" [syn: {bog down}, {bog}]
   2: get stuck while doing something; "She bogged down many times
     while she wrote her dissertation" [syn: {bog down}, {bog}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top