ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bobbin

B AA1 B AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bobbin-, *bobbin*
Possible hiragana form: ぼっびん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bobbin(n) กระสวยด้าย, See also: หลอดด้าย, Syn. spool, spindle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bobbinn. หลอดด้าย,กระสวย,หลอดสายไฟ,โครงสายม้วน

English-Thai: Nontri Dictionary
bobbin(n) หลอดด้าย,กระสวย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระสวย(n) shuttle, See also: bobbin, spindle, Thai Definition: เครื่องบรรจุด้ายสำหรับทอผ้าหรือเย็บผ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระสวย[krasūay] (n) EN: bobbin ; reel ; spindle ; shuttle  FR: navette [f]
กรอด้าย[krø dāi] (v, exp) EN: wind a bobbin ; reel yarn
กรอกระสวย[krø krasūay] (v, exp) EN: wind a bobbin

CMU English Pronouncing Dictionary
BOBBIN B AA1 B AH0 N
BOBBING B AA1 B IH0 NG
BOBBINGER B AA1 B IH0 NG ER0
BOBBINGER'S B AA1 B IH0 NG ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bobbin (n) bˈɒbɪn (b o1 b i n)
bobbing (v) bˈɒbɪŋ (b o1 b i ng)
bobbins (n) bˈɒbɪnz (b o1 b i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spule {f} | Spulen {pl}bobbin | bobbins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コイルボビン[koirubobin] (n) coil bobbin [Add to Longdo]
ボビン[bobin] (n) bobbin [Add to Longdo]
ボビンレース[bobinre-su] (n) bobbin lace [Add to Longdo]
浮き沈み[うきしずみ, ukishizumi] (n,vs) bobbing up and down; rising and falling; ebbing and flowing [Add to Longdo]
木管[もっかん, mokkan] (n) woodwind; wooden pipe; bobbin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bobbin
   n 1: a winder around which thread or tape or film or other
      flexible materials can be wound [syn: {bobbin}, {spool},
      {reel}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top