ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boat

B OW1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boat-, *boat*
English-Thai: Longdo Dictionary
ferry boat(n) เรือข้ามฟาก
showboat(vt, slang) ชอบอวด, ขี้อวด เช่น He wasn't showboating; he was trying to retain possession of the ball when facing the wrong way and heading into the United half of the pitch., Syn. show-off

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boat(n) เรือ, Syn. ship
boat(vi) เดินทางโดยเรือ, See also: เดินทางทางน้ำ
boater(n) หมวกฟางที่มียอดแบน
boating(n) การพายหรือแล่นเรือเล่น, Syn. sailing, yachting
boatman(n) คนเรือ, Syn. waterman
boatload(n) ระวาง, See also: สินค้าบนเรือ, Syn. cargo
boatyard(n) อู่ซ่อมหรือเก็บเรือ
boat neck(n) คอปาด, See also: เสื้อคอปาด, Syn. neckline
boat race(sl) ใบหน้า
boatswain(n) เจ้าหน้าที่บนเรือคอยบำรุงรักษาเรือหรือเครื่องใช้ในเรือ, Syn. bosun

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boat(โบท) {boated,boating,boats} n. เรือ,เรือบด,เรือลำเล็ก,สิ่งที่มีรูปร่างเหมือนเรือ,จานคล้ายเรือ vi. ลงเรือ vt. ขนส่งทางเรือ,เอาพายขึ้นเรือ
boat trainn. ขบวนรถไฟที่วิ่งเชื่อมติดกับเรือเพื่อถ่ายผู้โดยสาร
boatel(โบเทล') โรงแรมริมฝั่งน้ำ
boater(โบ'เทอะ) คนแล่นเรือ ,หมวกฟางชนิด
boating(โบท'ทิง) n.,adj. การพายเรือแล่น,การแล่นเรือเล่น
boatman(โบท'เมิน) n. ผู้ชำนาญทางเรือ,ผู้ค้าขายเกี่ยวกับเรือ, See also: boatmanship n.
boatsman(โบท'สเมิน) n. =boatman
boatswain(โบ'เซิน) n. สรั่งเรือ,พันจ่าเรือที่มีหน้าที่ดูแลเรือ,หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ
boatwright(โบท'โรทฺ) n. คนสร้างเรือไม้
boatyard(โบท'ยาร์ด) n. บริเวณท่าเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
boat(n) เรือ
boating(n) การพายเรือ,การแล่นเรือ
boatman(n) คนแจวเรือ,ผู้ชำนาญทางเรือ
boatswain(n) หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ,สรั่งเรือ
boatyard(n) บริเวณท่าเรือ
fireboat(n) เครื่องดับเพลิง,เรือดับเพลิง
gunboat(n) เรือปืน
iceboat(n) เรือตัดน้ำแข็ง
lifeboat(n) เรือช่วยชีวิต,เรือชูชีพ
motorboat(n) เรือยนต์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boatmenชาวเรือ [TU Subject Heading]
Boats and boatingเรือและการเล่นเรือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boatA big wave swept the man off the boat.
boatA boat capsized.
boatA boat suddenly appeared out of the mist.
boatA fishing boat putt off just now.
boatAnd so the boy cut down her trunk and made a boat and sailed away.
boatA new team was formed in order to take part in the boat race.
boatA whistle blew, and the boat slowly began to pull out of port.
boatBoeing developed a flying boat for the Maritime Self-Defense Force.
boatCan you give me a boat?
boat"Cut down my trunk and make a boat," said the tree.
boatDespite "No Smoking" signs, the boat operator was brazenly smoking all the time.
boatDon't risk putting everything in one boat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือ(n) boat, See also: ship, barge, barque, bark, craft, vessel, Syn. ดรณี, นาเวศ, เภตรา, ดารณี, Example: อังศุมาลินข้ามเรือมาจากบ้านในคลองบางกอกน้อย, Count Unit: ลำ, Thai Definition: ยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในน้ำ มักทำด้วยวิธีขุดไม้ทั้งต้น หรือนำกระดาน สังกะสี เหล็ก เป็นต้น มาประกอบกันเข้า
เภตรา(n) ship, See also: boat, vessel, junk, Syn. เรือ, เรือสำเภา, Count Unit: ลำ, Notes: (สันสกฤต)
ค่าเรือ(n) ship fare, See also: boat fare, Example: ผมก็อยากไปจริงๆ แต่มารู้สึกขัดข้องใจที่ต้องเสียค่าเรือเอง, Thai Definition: จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะ
คอซอง(n) boat neck, See also: bateau neck, bateau neckline, boat neckline, Thai Definition: ผ้าผูกคอแบบหนึ่งมีสีดำ ผูกใต้คอปกเสื้อกะลาสีเป็นต้น
เรือแจว(n) paddling boat, See also: boat propelled by oar, sculling boat, Example: ทั้งชั่วชีวิตของเขาสร้างแต่เรือ เริ่มจากเรือแจวธรรมดาจนเป็นเรือขนาดใหญ่, Count Unit: ลำ
เรือพ่วง(n) boat pulled by a tugboat, Thai Definition: เรือที่พ่วงไปกับเรือโยง
ตูก(n) boat, See also: ship, Syn. ทูก, เรือ, Count Unit: ลำ, Thai Definition: ยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในน้ำ มักทำด้วยวิธีขุดไม้ทั้งต้น หรือนำกระดาน สังกะสี เหล็ก เป็นต้น มาประกอบกันเข้า, Notes: (เขมร)
ขนานลี่(n) paralleling boats, See also: boats that sail side by side, Thai Definition: เรือแล่นคู่เคียงกันไป
ดารณี(n) boat, See also: ship, vessel, Syn. เรือ
แม่ย่านาง(n) boat nymph, See also: guardian goddess of boats, Example: แม่ย่านางเป็นที่เคารพของชาวเรือ, Thai Definition: ผีผู้หญิงประจำรักษาเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเรือ[bai reūa] (n, exp) EN: sail (of a sailboat)   FR: voile (de bateau) [f]
บรรทุกเรือ[banthuk reūa] (v, exp) EN: ship ; send by boat
โบต[bōt] (n) EN: boat  FR: bateau [m]
ดั้ง[dang] (n) EN: boat used in procession
โดยทางเรือ[dōi thāng reūa] (x) EN: by boat  FR: en bateau ; par bateau
เฟอร์รี่[foērī] (n) EN: ferry ; ferryboat  FR: ferry [m] ; ferry-boat [m]
จักรยานน้ำ[jakkrayān nām] (n) EN: pedal boat  FR: pédalo [m]
ก้านตอง[kāntøng] (n) EN: round sideboard of a boat
กาบหอยเเครงแคระ[kāphøi khraēngkhrae] (n, exp) EN: Boat-lily ; Oyster lily ; Candle lily ; White-flowered tradescantia ; Oyster plant
แข่งเรือ[khaeng reūa] (n, exp) EN: boat racing  FR: course de bateaux [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOAT B OW1 T
BOATS B OW1 T S
BOAT'S B OW1 T S
BOATED B OW1 T IH0 D
BOATMAN B OW1 T M AH0 N
BOATING B OW1 T IH0 NG
BOATNER B OW1 T N ER0
BOATERS B OW1 T ER0 Z
BOATLIFT B OW1 T L IH2 F T
BOATLOAD B OW1 T L OW2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boat (v) bˈout (b ou1 t)
boats (v) bˈouts (b ou1 t s)
boated (v) bˈoutɪd (b ou1 t i d)
boater (n) bˈoutər (b ou1 t @ r)
boaters (n) bˈoutəz (b ou1 t @ z)
boating (v) bˈoutɪŋ (b ou1 t i ng)
boatman (n) bˈoutmən (b ou1 t m @ n)
boatmen (n) bˈoutmən (b ou1 t m @ n)
boat-hook (n) bˈout-huk (b ou1 t - h u k)
boat-race (n) bˈout-rɛɪs (b ou1 t - r ei s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háng, ㄏㄤˊ, ] boat; ship; vessel; craft; to navigate; to sail, #3,067 [Add to Longdo]
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, / ] boatman's tow-rope, #9,253 [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, ] boat, #10,216 [Add to Longdo]
小船[xiǎo chuán, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄨㄢˊ, ] boat, #18,090 [Add to Longdo]
船夫[chuán fū, ㄔㄨㄢˊ ㄈㄨ, ] boatman, #52,087 [Add to Longdo]
[gāng, ㄍㄤ, ] boat; ship, #195,564 [Add to Longdo]
[shuāng, ㄕㄨㄤ, ] boat, #452,653 [Add to Longdo]
[bèng, ㄅㄥˋ, ] boat; to whip, #893,036 [Add to Longdo]
泷船[lóng chuán, ㄌㄨㄥˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] boat or raft adapted to handle rapids; white-water raft [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boot {n}; Kahn {m} | Boote {pl}; Kähne {pl}boat | boats [Add to Longdo]
Bootsbau {m}boat building industry [Add to Longdo]
Bootsfahrt {f}boat trip [Add to Longdo]
Bootsgrab {n}boat grave [Add to Longdo]
Bootshaken {m}boat hoak [Add to Longdo]
Bootshaus {n}boat house; boathouse [Add to Longdo]
Wettrudern {n}boat race [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Uボート[ユーボート, yu-bo-to] (n) U-boat; submarine [Add to Longdo]
かんかん帽[かんかんぼう, kankanbou] (n) boater (flat straw hat) [Add to Longdo]
がぶる[gaburu] (v5r) (1) to pitch (e.g. a boat); (2) to force out an opponent (Sumo) [Add to Longdo]
べか船[べかぶね, bekabune] (n) small sailing boat used for collecting nori, etc. [Add to Longdo]
キャッチャーボート[kyaccha-bo-to] (n) catcher (whaling boat) [Add to Longdo]
グラスボート[gurasubo-to] (n) glass boat [Add to Longdo]
サルベージ船[サルベージせん, sarube-ji sen] (n) salvage boat [Add to Longdo]
ショーボート[sho-bo-to] (n) showboat [Add to Longdo]
スノーボート[suno-bo-to] (n) snow boat; (P) [Add to Longdo]
スピードボート[supi-dobo-to] (n) speedboat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boat
   n 1: a small vessel for travel on water
   2: a dish (often boat-shaped) for serving gravy or sauce [syn:
     {gravy boat}, {gravy holder}, {sauceboat}, {boat}]
   v 1: ride in a boat on water

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top