ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boasting

B OW1 S T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boasting-, *boasting*, boast
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boasting poemบทกวีโอ้อวด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boastingHe is always boasting of his achievements.
boastingHis continual boasting gave offense to everybody.
boastingI am quite tired of hearing her boasting. She should talk about other things.
boastingI don't like his boasting of his success in business.
boasting"My wonderful wife is so stingy that ..." "You boasting? Or complaining?"
boastingWith all his boasting, he is a coward.

CMU English Pronouncing Dictionary
BOASTING B OW1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boasting (v) bˈoustɪŋ (b ou1 s t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
誇称[こしょう, koshou] (n,vs) boasting; exaggeration [Add to Longdo]
御国自慢;お国自慢[おくにじまん, okunijiman] (n) boasting of one's hometown [Add to Longdo]
高言;広言[こうげん, kougen] (n,vs) boasting; bragging; talking big [Add to Longdo]
豪語[ごうご, gougo] (n,vs) boasting; bombast [Add to Longdo]
吹き通し;吹通し[ふきとおし;ふきどおし, fukitooshi ; fukidooshi] (n) (1) (ふきとおし only) blowing through; ventilation; draft; (2) blowing relentlessly; (3) blowing hot air; exaggerating; boasting [Add to Longdo]
壮言大語[そうげんたいご, sougentaigo] (n,vs) (See 大言壮語) heroic words; big talk; boasting; bragging; grandiloquence; rodomontade [Add to Longdo]
大言壮語[たいげんそうご, taigensougo] (n,vs,adj-no) (See 大言,壮語) big talk; boasting; bragging [Add to Longdo]
大風呂敷[おおぶろしき, ooburoshiki] (n) (1) large furoshiki; (2) big talk; vain boasting or bluster; blowing one's own trumpet; rodomontade [Add to Longdo]
能書き[のうがき, nougaki] (n) advertising the excellence of one's wares; boasting [Add to Longdo]
法螺[ほら, hora] (n) boasting; bragging; big talk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  boasting
      n 1: speaking of yourself in superlatives [syn: {boast},
           {boasting}, {self-praise}, {jactitation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top