ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bluster

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bluster-, *bluster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bluster(vi) แผดเสียง, See also: ตะคอก, คำราม, ตวาด, คุยโต, Syn. roar
blustery(adj) ซึ่งมีลมพัดแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bluster(บลัส'เทอะ) {blustered,blustering,blusters} vi.,n. (การ) พัดอย่างแรง,พัดคำราม,คำราม,กล่าวตะคอก,พูดวางโต,เสียงคำราม,การพัดอย่างแรง,การกล่าวตะคอก, See also: blusterer n. blustery, blusterous adj., Syn. storm, rage, boast
blustering(บลัส'เทอริง) adj. โหมกระหน่ำ,เกิดพายุ,คำราม,บ้าระห่ำ,ซึ่งตะคอก,ขู่ขวัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
bluster(n) การตะคอก,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงคำราม
bluster(vi) เอ็ดตะโร,คำราม,ตะคอก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุยโต(v) brag, See also: bluster, boast, swagger, vaunt, Syn. โม้, โว, คุยโว, Example: เมื่อเขาเมา เขามักจะชอบคุยโตอวดตัวเองว่าตนเป็นคนเก่ง
ยกตนข่มท่าน(v) bluster, See also: swagger, swank, brag, Example: เขาชอบยกตนข่มท่านเสมอจนไม่มีใครคบแล้ว, Thai Definition: พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre
คำราม[khamrām] (v) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster  FR: grogner ; gronder
คุยโต[khui tō] (v, exp) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt  FR: se vanter ; se flatter
แผด[phaet] (v) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell  FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident
โว[wō] (v) EN: brag ; boast ; swagger ; vaunt ; bluster ; talk big  FR: se vanter
ยกตนข่มท่าน[yok ton khom than] (v, exp) EN: bluster ; swagger ; swank ; brag  FR: fanfaronner ; se pavaner ; se vanter

CMU English Pronouncing Dictionary
BLUSTER B L AH1 S T ER0
BLUSTERY B L AH1 S T ER0 IY0
BLUSTERING B L AH1 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bluster (v) blˈʌstər (b l uh1 s t @ r)
blusters (v) blˈʌstəz (b l uh1 s t @ z)
blustery (j) blˈʌstəriː (b l uh1 s t @ r ii)
blustered (v) blˈʌstəd (b l uh1 s t @ d)
blustering (v) blˈʌstərɪŋ (b l uh1 s t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
空威張り[からいばり, karaibari] (n,vs) bluffing; bluster; bravado [Add to Longdo]
大喝一声[だいかついっせい, daikatsuissei] (n,vs) shouting in a thunderous voice; blustering out [Add to Longdo]
大風呂敷[おおぶろしき, ooburoshiki] (n) (1) large furoshiki; (2) big talk; vain boasting or bluster; blowing one's own trumpet; rodomontade [Add to Longdo]
恫喝[どうかつ, doukatsu] (n) intimidation; threat; bluster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bluster
   n 1: noisy confusion and turbulence; "he was awakened by the
      bluster of their preparations"
   2: a swaggering show of courage [syn: {bravado}, {bluster}]
   3: a violent gusty wind
   4: vain and empty boasting [syn: {braggadocio}, {bluster},
     {rodomontade}, {rhodomontade}]
   v 1: blow hard; be gusty, as of wind; "A southeaster blustered
      onshore"; "The flames blustered"
   2: show off [syn: {boast}, {tout}, {swash}, {shoot a line},
     {brag}, {gas}, {blow}, {bluster}, {vaunt}, {gasconade}]
   3: act in an arrogant, overly self-assured, or conceited manner
     [syn: {swagger}, {bluster}, {swash}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top