ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blunder

B L AH1 N D ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blunder-, *blunder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blunder(n) การทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงเนื่องจากความสะเพร่า, Syn. gaffe
blunder(vi) เดินงุ่มง่าม, Syn. stumble
blunder out(phrv) เผยความลับโดยไม่ไตร่ตรอง, See also: แพร่งพรายความลับ, Syn. blurt out
blunderbuss(n) ปืนสั้นที่มีปากกระบอกใหญ่
blunder away(phrv) สูญเสียเพราะทำผิดพลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blunder(บลัน'เดอะ) {blundered,blundering,blunders} n. ความผิดพลาด -v. ทำผิดพลาด,เดินเซ่อ,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,พูดออกมาอย่างโง่,แพร่งพรายออกมา, See also: blunderer n. ดูblunder blunderful adj. ดูblunder blundering บลัน'เดอริง adj. ซึ่งทำผิดพลาดได้ง่

English-Thai: Nontri Dictionary
blunder(n) ความผิดพลาด,ความซุ่มซ่าม,ความเซ่อ
blunder(vi) ทำพลาด,ซุ่มซ่าม,เดินเซ่อ
blunder(vt) พูดโง่ๆ,แพร่งพราย
blunderbuss(n) ปืนปากแตร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blunderA-ha-ha-ha! What a blunder!
blunderAs a result of his carelessness, he made a serious blunder.
blunderHe made ten blunders in as many lines.
blunderHe pleaded for me when I made a blunder.
blunderHe was guilty of a blunder.
blunderI am not responsible to you for my blunder.
blunderShe guilty of a grave blunder.
blunderThe boss called him down for his blunders.
blunderWhat was she doing when she made that blunder?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลาด(v) fail, See also: blunder, err, Syn. ผิดพลาด, Example: งานนี้กลยุทธ์ต่างๆ นานาก็คงจะงัดออกมาใช้กันอย่างชนิดพลาดไม่ได้ทีเดียว, Thai Definition: ผิดพลาด เพราะไม่รู้เท่าหรือเชื่อตัวเองเกินไปเป็นต้น
เพลี่ยง(v) blunder, See also: be beaten, make a mistake, Syn. พลาด, เพลี่ยงพล้ำ, Example: งานนี้เขาเพลี่ยงไปอย่างที่จะโทษใครไม่ได้เลย, Thai Definition: พลาดไปเพราะเสียรู้, พลาดท่าเสียที
ถลากถลำ(adv) careless, See also: blunder, heedless, thoughtless, continually making mistakes, Syn. พลั้งพลาด, ถลำถลาก, Thai Definition: พลั้งๆ พลาดๆ (ใช้แก่กริยาพูด)
ถลำตัว(v) blunder, See also: strip off the right track, go to far, move a wrong way, take a wrong step, Syn. หลวมตัว, Example: เขาถลำตัวเข้าไปมากเกินเลยติดกับ
ถลำถลาก(v) be careless, See also: blunder, be heedless, be thoughtless, Syn. ถลากถลำ, Thai Definition: พลั้งๆ พลาดๆ (ใช้แก่กริยาพูด)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อบกพร่อง[khø bokphrǿng] (n, exp) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming
ข้อผิดพลาด[khøphitphlāt] (n) EN: error ; mistake ; blunder ; failing ; bungle  FR: erreur [f] ; bévue [f]
ผิด[phit] (n) EN: mistake ; error ; fault ; blunder  FR: erreur [f] ; faute [f] ; bourde [f]
พลั้ง[phlang] (v) EN: make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark ; blunder ; make a mistake  FR: se tromper ; commettre un impair
พลาด[phlāt] (v) EN: fail ; make a mistake ; err ; be inaccurate ; blunder  FR: rater ; échouer ; louper (fam.) ; commettre une erreur ; gaffer (fam.)
พลาดพลั้ง[phlātphlang] (v, exp) EN: err ; make a mistake ; make a wrong step ; blunder ; make a blunder
ปล่อยไก่[plǿi kai] (v, exp) EN: make a fool of oneself ; manifest one's stupidity ; make a faux pas ; make a blunder ; make a gaffe ; pull a boner  FR: gaffer ; commettre une bévue ; faire une gaffe (fam.) ; faire une boulette (fig. - fam.)
ซุ่มซ่าม[sumsām] (adj) EN: faltering ; blundering ; blind ; ignorant ; clumsy  FR: maladroit ; malhabile
ถลำ[thalam] (v) EN: slip ; trip ; blunder; take a false step ; make a mistake ; break into; intrude; act or move recklessly
ถลำถลาก[thalamthalāk] (v) EN: be careless ; blunder ; be heedless ; be thoughtless

CMU English Pronouncing Dictionary
BLUNDER B L AH1 N D ER0
BLUNDERS B L AH1 N D ER0 Z
BLUNDERED B L AH1 N D ER0 D
BLUNDERING B L AH1 N D ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blunder (v) blˈʌndər (b l uh1 n d @ r)
blunders (v) blˈʌndəz (b l uh1 n d @ z)
blundered (v) blˈʌndəd (b l uh1 n d @ d)
blunderer (n) blˈʌndərər (b l uh1 n d @ r @ r)
blunderers (n) blˈʌndərəz (b l uh1 n d @ r @ z)
blundering (v) blˈʌndərɪŋ (b l uh1 n d @ r i ng)
blunderbuss (n) blˈʌndəbʌs (b l uh1 n d @ b uh s)
blunderbusses (n) blˈʌndəbʌsɪz (b l uh1 n d @ b uh s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大错[dà cuò, ㄉㄚˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] blunder, #36,037 [Add to Longdo]
糊涂虫[hú tu chóng, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙ ㄔㄨㄥˊ, / ] blunderer; bungler, #95,753 [Add to Longdo]
胡涂虫[hú tu chóng, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙ ㄔㄨㄥˊ, ] blunderer; bungler; also written 糊涂虫 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しくじる[shikujiru] (v5r,vi) to fail; to fall through; to blunder; (P) [Add to Longdo]
ちょんぼ[chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
どじを踏む[どじをふむ, dojiwofumu] (exp,v5m) to bungle; to make a blunder [Add to Longdo]
へま[hema] (adj-na,n) blunder; bungle; gaffe [Add to Longdo]
へまをやる[hemawoyaru] (exp,v5r) to commit a blunder [Add to Longdo]
ドジ;どじ[doji ; doji] (adj-na,n) blunder; bungle; clumsiness [Add to Longdo]
ポカ;ぽか[poka ; poka] (n,vs) (col) blunder; (careless) mistake; error [Add to Longdo]
演じる[えんじる, enjiru] (v1,vt) to perform (a play); to play (a part); to act (a part); to commit (a blunder); (P) [Add to Longdo]
過失[かしつ, kashitsu] (n) (1) error; blunder; accident; (2) fault; defect; (P) [Add to Longdo]
間違い[まちがい, machigai] (n) (1) (See ミス・1) mistake; error; blunder; (2) accident; mishap; trouble; (3) improper conduct (e.g. between man and woman); indiscretion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blunder
   n 1: an embarrassing mistake [syn: {blunder}, {blooper},
      {bloomer}, {bungle}, {pratfall}, {foul-up}, {fuckup},
      {flub}, {botch}, {boner}, {boo-boo}]
   v 1: commit a faux pas or a fault or make a serious mistake; "I
      blundered during the job interview" [syn: {drop the ball},
      {sin}, {blunder}, {boob}, {goof}]
   2: make one's way clumsily or blindly; "He fumbled towards the
     door" [syn: {fumble}, {blunder}]
   3: utter impulsively; "He blurted out the secret"; "He blundered
     his stupid ideas" [syn: {blurt out}, {blurt}, {blunder out},
     {blunder}, {ejaculate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top