ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bluff

B L AH1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bluff-, *bluff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bluff(vt) แกล้งตั้งใจทำบางสิ่งเพื่อหลอกคนอื่น, Syn. deceive
bluff(n) การแกล้งตั้งใจทำบางสิ่ง, Syn. deception
bluff(n) ตลิ่งกว้างและชัน, See also: หน้าผาที่กว้างและสูงชัน, Syn. cliff
bluff(adj) กว้างและสูงชัน
bluff(adj) เป็นมิตรแต่พูดตรงโดยไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น, See also: เป็นมิตรแต่โผงผาง, Syn. outspoken
bluff into(phrv) ลวงให้หลงเชื่อ, See also: หลอกให้หลงกล
bluff it out(phrv) หลุดพ้นจากปัญหา, Syn. brave out, brazen out
bluff one's way out of something(idm) รอดพ้นด้วยการเสแสร้งหรือหลอกลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bluff(บลัฟ) vt.,vi.,n. (การ) หลอกลวง,ขู่ขวัญให้กลัว,แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมา,โผงผาง,หน้าตรงดิ่ง -n. ผาชัน,ตลิ่งชัน,ศพ -bluffer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bluff(adj) ตรงไปตรงมา,โผงผาง
bluff(n) ตลิ่งชัน,ผาชัน,ศพ,การพูดลวง
bluff(vi, vt) ขู่ให้กลัว,หลอกลวง,ลวง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bluffHa-ha-ha-hah! No worry! I brazenly bluffed.
bluffHanako called his bluff.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้อมค้าง(v) bluff somebody into telling the truth, See also: coax a secret out of somebody, Thai Definition: พูดทึกทักเอาราวกับเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
เกทับ[kēthap] (v) EN: match and raise (in cards) ; bluff
ขี้ฉ้อตอแหล[khīchø tølaē] (v, exp) EN: deceive ; be deceitfu l; wheedle ; bluff
ขี้โม้[khīmō] (adj) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration  FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
ขู่เข็ญ[khūkhen] (v) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel  FR: terroriser ; contraindre
ลักไก่[lak kai] (v, exp) EN: bluff  FR: profiter ; abuser
หลอก[løk] (v) EN: hoodwink ; bluff  FR: tromper ; duper ; bluffer
ตบตา[toptā] (v) EN: deceive ; fool ; bluff ; trick ; beguile ; mislead ; delude ; put the wool over s.o.'s eyes  FR: bluffer ; duper ; tromper

CMU English Pronouncing Dictionary
BLUFF B L AH1 F
BLUFFS B L AH1 F S
BLUFFED B L AH1 F T
BLUFFER B L AH1 F ER0
BLUFFING B L AH1 F IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bluff (v) blˈʌf (b l uh1 f)
bluffs (v) blˈʌfs (b l uh1 f s)
bluffed (v) blˈʌft (b l uh1 f t)
bluffer (n) blˈʌfər (b l uh1 f @ r)
bluffly (a) blˈʌfliː (b l uh1 f l ii)
bluffers (n) blˈʌfəz (b l uh1 f @ z)
bluffing (v) blˈʌfɪŋ (b l uh1 f i ng)
bluffness (n) blˈʌfnəs (b l uh1 f n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚张声势[xū zhāng shēng shì, ㄒㄩ ㄓㄤ ㄕㄥ ㄕˋ, / ] bluff, #45,104 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
verblüffen(vi, vt) |verblüffte, hat verblüfft| ทำให้ประหลาดใจ โดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อน เช่น Ich habe Mama und Papa mit Informationen über Länder und Leute in Afrika verblüfft. พ่อและแม่ประหลาดใจที่ผมรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศและผู้คนในทวีปแอฟริกา, Syn. überraschen
verblüfft(adj) ตกตะลึง, งงงัน เช่น Ich war höchst verblüfft, als ich ihn sagen hörte. ฉันตะลึงงันตอนที่ได้ยินสิ่งที่เขาพูด, Syn. erstaunt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bluff {m}bluff [Add to Longdo]
Bluffer {m}bluffer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はったり[hattari] (n) bluff [Add to Longdo]
擬勢[ぎせい, gisei] (n,vs) bluff; deceiving an enemy [Add to Longdo]
虚仮威し;コケ威し[こけおどし(虚仮威し);コケおどし(コケ威し), kokeodoshi ( kyo kari i shi ); koke odoshi ( koke i shi )] (n) bluff; showing off [Add to Longdo]
虚勢[きょせい, kyosei] (n) bluff [Add to Longdo]
虚勢を張る[きょせいをはる, kyoseiwoharu] (exp,v5r) to bluff; to act brave [Add to Longdo]
強がり[つよがり, tsuyogari] (n) show of courage; bluff [Add to Longdo]
強がる[つよがる, tsuyogaru] (v5r,vi) to cry sour grapes; to bluff; to whistle in the dark; to pretend to be tough [Add to Longdo]
空威張り[からいばり, karaibari] (n,vs) bluffing; bluster; bravado [Add to Longdo]
力む(P);勉む;努む[りきむ, rikimu] (v5m,vt) (1) to strain; to bear up; to exert one's strength; (2) to swagger; to bluff; to boast; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bluff
   adj 1: very steep; having a prominent and almost vertical front;
       "a bluff headland"; "where the bold chalk cliffs of
       England rise"; "a sheer descent of rock" [syn: {bluff},
       {bold}, {sheer}]
   2: bluntly direct and outspoken but good-natured; "a bluff but
     pleasant manner"; "a bluff and rugged natural leader"
   n 1: a high steep bank (usually formed by river erosion)
   2: pretense that your position is stronger than it really is;
     "his bluff succeeded in getting him accepted"
   3: the act of bluffing in poker; deception by a false show of
     confidence in the strength of your cards [syn: {bluff}, {four
     flush}]
   v 1: deceive an opponent by a bold bet on an inferior hand with
      the result that the opponent withdraws a winning hand [syn:
      {bluff}, {bluff out}]
   2: frighten someone by pretending to be stronger than one really
     is

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top