ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blower

B L OW1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blower-, *blower*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blower(n) เครื่องเป่า
blower(sl) โทรศัพท์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blower(โบล'เออะ) n. ผู้เป่า,สิ่งที่เป่า,เครื่องเป่า,โทรศัพท์,หีบลม,เครื่องเพิ่มความกดดัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blowerเครื่องเป่าลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
blowerเครื่องเป่าลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
blower wheelล้อเครื่องเป่าลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blowersเครื่องเป่า [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOWER B L OW1 ER0
BLOWERS B L OW1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blower (n) blˈouər (b l ou1 @ r)
blowers (n) blˈouəz (b l ou1 @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebläserad {n}blower wheel; impeller [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
か流ブロワ;渦流ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower [Add to Longdo]
ブロワー[burowa-] (n) blower [Add to Longdo]
ホイッスルブロウワー[hoissuruburouwa-] (n) whistle-blower [Add to Longdo]
公益通報者保護法[こうえきつうほうしゃほごほう, kouekitsuuhoushahogohou] (n) whistleblower protection act [Add to Longdo]
除雪機[じょせつき, josetsuki] (n) snowblower [Add to Longdo]
通報者[つうほうしゃ, tsuuhousha] (n) person who notifies the police; informer; whistleblower; delator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blower
   n 1: a device that produces a current of air
   2: a fan run by an electric motor [syn: {electric fan},
     {blower}]
   3: large aquatic carnivorous mammal with fin-like forelimbs no
     hind limbs, including: whales; dolphins; porpoises; narwhals
     [syn: {cetacean}, {cetacean mammal}, {blower}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top