ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blot

B L AA1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blot-, *blot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blot(vt) ทำให้เปื้อน, See also: ทำให้เลอะ, ทำให้เปรอะ, Syn. stain
blot(n) รอยเปื้อน, Syn. stain
blot(vt) ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
blot(n) จุดด่างพร้อย(ชื่อเสียง), See also: รอยตำหนิชื่อเสียง, Syn. stain, blemish
blotch(n) จุดหรือแต้ม, See also: รอยจุดด่าง, รอยเปื้อน, Syn. mark, spot
blotto(adj) เมามาก
blotto(sl) เหล้าแรง
blotto(sl) เมามาก
blotchy(adj) ซึ่งเป็นจุดหรือแต้ม
blot out(phrv) ทำให้เปื้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blot(บลอท) n.,vt.,vi. (ทำให้เป็น,เป็น) จุด,ดวง,รอยเปื้อน,มลทิน,การลบออก ,ขจัดออกหมด,ทำลาย
blotch(บลอทชฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) รอยหรือจุดขนาดใหญ่,รอยเปื้อน,โรคด่างพร้อยในพืช,โรคผิวหนังพุพอง,เม็ดพุพองบนผิวหนัง, Syn. blot
blotchyadj. เป็นจุด,เป็นดวง,คล้ายรอยเปื้อน,เป็นตุ่มแผล
blottern. กระดาษซับ,บันทึกประจำวันของตำรวจ
blotting papern. กระดาษซับ
blotto(บลอท'โท) adj. เมา
driftblot(ดริฟท'โบลท) n. แหลอย,สลักผูก,

English-Thai: Nontri Dictionary
blot(n) รอยเปื้อน,มลทิน,จุด,ดวง
blot(vt) เปื้อนสี,เปื้อนน้ำหมึก,เป็นจุด,เป็นรอย
blotch(n) รอยเปื้อน,โรคผิวหนังพุพอง
blotter(n) กระดาษซับหมึก,สมุดบันทึกเหตุการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blot drawingภาพสลัดสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blotched; maculateเป็นแต้ม, เป็นจุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blotรอยเปื้อน,จุดกลม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Think of us as you soar triumphantly through the sky... outshining every star... your silhouette a dark blot on the moon.ความคิดของเราขึ้นอยู่กับความหวังเธอ ชัยชนะอยู่บนท้องฟ้า ทุกๆสวงดาวส่องแสงสว่าง โครงร่างของเธอ รอยบนดวงจันทร์ The Nightmare Before Christmas (1993)
Our arrows will blot out the sun.กำแพงเสร็จแล้ว ทำหน้าที่บีบ เพอร์เชินเข้าสู่ทวารร้อนรุ่ม 300 (2006)
And one by one, blot out all the memories You hold most dear.ทุกเรื่องที่มีค่าที่สุด ไปทีละเรื่องๆ Chapter Six 'The Line' (2007)
It would blot out the sun.จะทำให้ผมเสื่อมเสียมากแน่นอน The Scarlet Letter (2009)
And I'm sure you have ink blots to show somebody.และฉันแน่ใจว่าคุณคือ รอยเปื้อนหมึกที่ปรากฎ ให้คนอื่นเห็น A Night at the Bones Museum (2009)
"Hey, do you see an Aurora Borelis ink blot coming from that coffee mug?""เฮ้ มีใครเห็นลำแสงออโรรา ที่มาจากแก้วกาแฟบ้างมั้ย" Chapter Two 'Ink' (2009)
This--this gift, this curse, whatever it is-- it consumes you and blots out everything else-- friends, family, everything.พรสวรรค์หรือคำสาบ อะไรก็ตามที่ผมมี มันจะกัดกินตัวคุณและกีดกันทุกสิ่ง เพื่อน, ครอบครัว ออกจากคุณ Witch's Lament (2011)
His father, Kim Jong Seo, wants to blot out our family.พ่อของเจ้า คิมจงซอ ต้องการลบมลทินของตระกูลเรา The Princess' Man (2011)
His father, Kim Jong Seo, wants to blot out our family.พ่อของเจ้า คิมจงซอ ต้องการลบมลทินของตระกูลเรา The Princess' Man (2011)
All I know is those ink blots look pissed off.ที่ฉันรู้ก็คือ พวกนั่งโต๊ะนั่นดูโมโหน่าดู Guadalajara Dog (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blotBlotting paper absorbs ink.
blotFather's bankruptcy was a blot on the family's reputation.
blotHe blotted his shirt with ink spots.
blotHe blotted the good reputation of our school.
blotI got an ink blot on this form.
blotParents try not to think about it, hoping that if they blot the children out, the fateful call or cable will never come.
blotThe paper was blotted with ink.
blotThese factories are a blot on the landscape.
blotThe snowstorm blotted out the view.
blotThe thick fog blotted out everything.
blotThe whole place was simply blotted out with the snow.
blotThey blotted out his name from the list.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรอะเปื้อน(v) be stained, See also: blot, be spotted, soil, tarnish, Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เปื้อน, เปรอะ, เปื้อนเปรอะ, Ant. สะอาด, Example: เนื้อตัวของตัวประกันเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดขณะที่ตำรวจกำลังรีบนำส่งโรงพยาบาล
ปม(n) node, See also: blotch, knob, Syn. ปุ่มปม, ตุ่ม, ปุ่มป่ำ, Example: คางคกมีผิวหนังเป็นปุ่มปมไปทั่ว, Thai Definition: เนื้อที่เป็นปุ่มขึ้นตามตัว
กระดาษซับ(n) bond, See also: blotting paper, bond paper, Example: การใช้กระดาษซับจะช่วยลดความมันของอาหารได้, Count Unit: แผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงแมง[duangmaēng] (n) EN: blemish ; reproach ; blotch  FR: reproche [m] ; grief [m]
จ้ำ[jam] (n) EN: bruise ; contusion ; patches ; blotches  FR: contusion [f] ; bleu [m] ; ecchymose [f] ; meurtrissure [f]
จุด[jut] (n) EN: spot ; dot ; speck ; mark ; stain ; blot  FR: point [m] ; grain [m] ; petite tache [f]
ขดตัว[khot tūa] (v, exp) EN: curl oneself up ; snuggle up to someone ; huddle up  FR: se blottir ; se pelotonner
กระดาษซับ[kradāt sap] (n, exp) EN: blotting paper  FR: papier buvard [m] ; buvard [m]
ลบ[lop] (v) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge  FR: effacer
ลบล้าง[loplāng] (v) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; be obliterated  FR: supprimer ; abolir
เปื้อน[peūoen] (v) EN: foul ; dirty ; be stained with ; be blotted with ; smear ; be soiled ; be spattered  FR: salir ; polluer ; souiller ; maculer ; tacher ; être taché
เปื้อน[peūoen] (adj) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul  FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné
ปม[pom] (n) EN: blotch ; node ; knob ; protuberance ; bump  FR: tache [f] ; bouton [m] ; grosseur [f] ; tumeur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOT B L AA1 T
BLOTS B L AA1 T S
BLOTCH B L AA1 T CH
BLOTCHY B L AA1 T CH IY0
BLOTTER B L AA1 T ER0
BLOTTED B L AA1 T AH0 D
BLOTTING B L AA1 T IH0 NG
BLOTCHES B L AA1 T CH AH0 Z
BLOTNICK B L AA1 T N IH0 K
BLOTCHED B L AA1 T CH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blot (v) blˈɒt (b l o1 t)
blots (v) blˈɒts (b l o1 t s)
blotch (n) blˈɒtʃ (b l o1 ch)
blotto (j) blˈɒtou (b l o1 t ou)
blotted (v) blˈɒtɪd (b l o1 t i d)
blotter (n) blˈɒtər (b l o1 t @ r)
blotches (n) blˈɒtʃɪz (b l o1 ch i z)
blotters (n) blˈɒtəz (b l o1 t @ z)
blotting (v) blˈɒtɪŋ (b l o1 t i ng)
blotting-paper (n) blˈɒtɪŋ-pɛɪpər (b l o1 t i ng - p ei p @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
污痕[wū hén, ㄨ ㄏㄣˊ, ] blot, #170,497 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
へべれけ[hebereke] (adj-na) (col) drunk; blotto [Add to Longdo]
インクブロットテスト[inkuburottotesuto] (n) inkblot test [Add to Longdo]
スミツキトノサマダイ[sumitsukitonosamadai] (n) bluespot butterflyfish (Chaetodon plebeius); blueblotch butterflyfish [Add to Longdo]
スリーブロッチド・ラビットフィッシュ;スリーブロッチドラビットフィッシュ[suri-burocchido . rabittofisshu ; suri-burocchidorabittofisshu] (n) threeblotched rabbitfish (Siganus trispilos, species of rabbitfish from the eastern Indian Ocean) [Add to Longdo]
セダカヤッコ[sedakayakko] (n) yellowbar angelfish (Pomacanthus maculosus); yellowband angelfish; yellowblotch angelfish [Add to Longdo]
ブロッチドフォックスフェイス;ブロッチド・フォックスフェイス[burocchidofokkusufeisu ; burocchido . fokkusufeisu] (n) blotched foxface (Siganus unimaculatus, species of Western Pacific rabbitfish) [Add to Longdo]
ブロッティングペーパー[burotteingupe-pa-] (n) blotting-paper [Add to Longdo]
ロールシャッハテスト[ro-rushahhatesuto] (n) Rorschach test; Rorschach inkblot test [Add to Longdo]
汚点[おてん, oten] (n) stain; blot; flaw; disgrace; (P) [Add to Longdo]
押紙;押し紙[おしがみ;おうし(押紙), oshigami ; oushi ( ou kami )] (n) (1) (arch) paper on which questions and comments are pasted; (2) backing paper; (3) blotting paper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blot
   n 1: a blemish made by dirt; "he had a smudge on his cheek"
      [syn: {smudge}, {spot}, {blot}, {daub}, {smear}, {smirch},
      {slur}]
   2: an act that brings discredit to the person who does it; "he
     made a huge blot on his copybook" [syn: {blot}, {smear},
     {smirch}, {spot}, {stain}]
   v 1: dry (ink) with blotting paper
   2: make a spot or mark onto; "The wine spotted the tablecloth"
     [syn: {spot}, {fleck}, {blob}, {blot}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top