ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bloat

B L OW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bloat-, *bloat*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bloatware(n) โปรแกรมที่มีความสามารถหลากหลายแต่ก็สิ้นเปลืองทรัพยากรของเครื่องมากเกินความจำเป็น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bloat(vt) พอง, See also: บวม, Syn. swell
bloated(adj) ซึ่งขยายตัวเพราะเต็มไปด้วยก๊าซหรือของเหลว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloat(โบลท) vt.,vi. (ทำให้) ขยายตัว, (ทำให้) บวม, (ทำให้) หยิ่งหรือเหลิง -n. โรคลำไส้ใหญ่บวมแก๊ส,คนที่หยิ่ง,คนอ้วนฉุ, Syn. inflate, swell

English-Thai: Nontri Dictionary
bloat(vi, vt) บวม,ขยายตัว,พอง
bloated(adj) ป่อง,พอง,อ้วน,บวม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bloatอาการท้องขึ้น [การแพทย์]
Bloatingท้องอืด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bloatMy lower abdomen feels bloated.
bloatThe bloated profits of farmers at the time were something again.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อืด[eūt] (adj) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency  FR: gonflé ; enflé

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOAT B L OW1 T
BLOATS B L OW1 T S
BLOATED B L OW1 T IH0 D
BLOATING B L OW1 T IH0 NG
BLOATEDNESS B L OW1 T IH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bloated (j) blˈoutɪd (b l ou1 t i d)
bloater (n) blˈoutər (b l ou1 t @ r)
bloaters (n) blˈoutəz (b l ou1 t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼓腸;鼓脹[こちょう, kochou] (n,adj-no) flatulence; meteorism; tympanites; bloat; bloating [Add to Longdo]
水ぶくれ;水膨れ;水脹れ[みずぶくれ, mizubukure] (n) blister; bubble (e.g. financial); bloat [Add to Longdo]
腸満[ちょうまん, chouman] (n) bloating of the abdominal region [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bloat
   n 1: swelling of the rumen or intestinal tract of domestic
      animals caused by excessive gas
   v 1: become bloated or swollen or puff up; "The dead man's
      stomach was bloated"
   2: make bloated or swollen; "Hunger bloated the child's belly"

Are you satisfied with the result?Discussions