ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bleeding

B L IY1 D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bleeding-, *bleeding*, bleed
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bleeding(adj) ซึ่งมีเลือดไหล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bleeding(บลีด'ดิง) n. การหลั่งเลือด,จิตที่เศร้าโศก adj. เลือดออก
bleeding heartดอกไม้ประดับชนิดหนึ่ง
vaginal bleedingการตกเลือดทางช่องคลอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bleedingอาการเลือดออก, เลือดไหล, การตกเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bleeding per gum; ulaemorrhagia; ulemorrhagiaการตกเลือดจากเหงือก, เลือดออกตามไรฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bleeding timeเวลาเลือดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bleeding at Ovulationเลือดออกขณะที่มีการตกไข่ [การแพทย์]
Bleeding Patterns, Unpredictableความผันแปรของประจำเดือนมากจนไม่อาจทำนายล่วงหน้า [การแพทย์]
Bleeding per Vaginaการมีเลือดออกจากช่องคลอด [การแพทย์]
Bleeding Phaseระยะโลหิตออก [การแพทย์]
Bleeding Syndromeกลุ่มอาการที่มีเลือดออก [การแพทย์]
Bleeding Tendencyเลือดออกง่าย [การแพทย์]
Bleeding timeระยะเวลาการแข็งตัวของเลือด [TU Subject Heading]
Bleeding Timeเวลาที่เลือดออก [การแพทย์]
Bleeding Timeเวลาเลือดไหล [การแพทย์]
Bleeding Time Testการทดสอบระยะเวลาการไหลของเลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bleedingDo you have any bleeding?
bleedingI have bleeding gums.
bleedingI'm afraid I have internal bleeding.
bleedingI'm bleeding badly.
bleedingI sometimes have abnormal vaginal bleeding.
bleedingIt won't stop bleeding.
bleedingI've started bleeding.
bleedingSomething has to be done to stop the bleeding.
bleedingThere's been an accident. A man is hurt. He's bleeding badly.
bleedingYou are bleeding at the nose.
bleedingYou'll have bleeding for a few hours.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตกเลือด(n) bleeding, See also: losing blood, having a hemorrhage, Example: อันตรายจากพลังงานทางกลศาสตร์อาจเกิดมีการฉีกขาดหรือการแตกและการตกเลือดของอวัยวะในช่องกะโหลกศีรษะช่องอกและช่องท้องได้, Thai Definition: การที่เลือดออกผิดธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการเลือดตกใน[ākān leūat toknai] (n, exp) EN: internal bleeding
แฝดเลือด[faētleūat] (n) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth
เลือดออก[leūat øk] (n) EN: bleeding  FR: saignement [m]
เลือดตกใน[leūat toknai] (v, exp) EN: bleed internally ; have internal bleeding ; have an internal hemorrhage  FR: avoir une hémorragie interne
มังกรคาบแก้ว[mangkøn khāp khaēo] (n, exp) EN: Bleeding heart   FR: Clérodendron de Tomson [m]
พวงแก้ว[phūang kaēo] (n, exp) EN: Bag flower ; Bleeding heart vine ; Broken heart

CMU English Pronouncing Dictionary
BLEEDING B L IY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bleeding (v) blˈiːdɪŋ (b l ii1 d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出血[chū xuè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ, ] bleeding; hemorrhage; fig. spending money, #4,396 [Add to Longdo]
渗色[shèn sè, ㄕㄣˋ ㄙㄜˋ, / ] bleeding [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blutung {f} | Blutungen {pl}bleeding | bleedings [Add to Longdo]
Perez-Salmler {m}; Fahnen-Kirschflecksalmler {m} (Hyphessobrycon erythrostigma) [zool.]bleeding heart tetra [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
華鬘草[けまんそう, kemansou] (n) bleeding heart; Dicentra spectabilis [Add to Longdo]
外出血[がいしゅっけつ, gaishukketsu] (n) bleeding [Add to Longdo]
血が止まる[ちがとまる, chigatomaru] (exp,v5r) to stop bleeding [Add to Longdo]
止血[しけつ, shiketsu] (n,vs,adj-no) stop bleeding; hemostasis; haemostasis [Add to Longdo]
出血[しゅっけつ, shukketsu] (n,vs) (1) bleeding; haemorrhage; hemorrhage; (2) bleeding money; red ink; selling below cost; (P) [Add to Longdo]
出血過多[しゅっけつかた, shukketsukata] (n) excessive bleeding [Add to Longdo]
出血死[しゅっけつし, shukketsushi] (n) bleeding to death [Add to Longdo]
出血多量[しゅっけつたりょう, shukketsutaryou] (n) excessive bleeding; massive bleeding [Add to Longdo]
色流れ[いろながれ, ironagare] (n) dye bleeding (in fabric dyeing) [Add to Longdo]
内出血[ないしゅっけつ, naishukketsu] (n,vs) internal bleeding; internal haemorrhage; internal hemorrhage; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bleeding
      n 1: the flow of blood from a ruptured blood vessel [syn:
           {bleeding}, {hemorrhage}, {haemorrhage}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top